SLS arbetar vidare med förslag ur EVV-rapporten

Svenska Läkaresällskapets projekt ”En värdefull vård” initierades efter Maciej Zarembas kritiska artikelserie i Dagens Nyheter om hälso- och sjukvårdens styrning. En arbetsgrupp inom SLS fick i uppdrag att ta fram förslag för en förändring av hälso- och sjukvården, som är förenlig med såväl grundläggande mål för svensk hälso- och sjukvård som läkarkårens etiska yrkesregler.

Arbetsgruppen presenterade sina slutsatser i rapporten ”En Värdefull Vård” med åtta huvudförslag. Rapporten skickades även ut på remiss i syfte att stimulera till en fortsatt bred debatt. Ett 70-tal remissvar inkom och de flesta var positiva till förslagen.

Arbetsgruppen har fullgjort sitt uppdrag och projektet är avslutat. Svenska Läkaresällskapet kommer nu att arbeta vidare med förslagen om:


Stärka läkarens ansvar och renodla styrningen i hälso- och sjukvården

Genom aktivt påverkansarbete

Fast läkarkontakt med allmänmedicinsk specialistkompetens för alla invånare

En särskild arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att utveckla SLS policy kring första linjens sjukvård.

Kvalitetsutveckling genom professionell granskning och klinisk revision

En särskild arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att utveckla SLS policy och roll kring medicinsk kvalitetsrevision. 

Obligatorisk fortbildning för alla specialistläkare och definierandet av kunskapskrav och kontroll för inträde i läkarprofessionen samt uppnående av specialistkompetens
Ärendet bereds i SLS delegation för utbildning.