"En Värdefull Vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum"

Arbetsgruppen ”En värdefull vårds” analys av hälso- och sjukvårdens organisation och styrning är klar. Remissvaren ger stöd och nu startar nästa fas, att prioritera och planera det fortsatta arbetet.

– Vi har fått in ett sjuttiotal remissvar och granskningen av svaren är nu klar, säger Karl Sallin, arbetsgruppens ordförande. Remissvaren är överlag positiva. Läkaresällskapets styrelse har nu inlett arbetet med att prioritera bland förslagen och under våren 2016 planeras det fortsatta arbetet.

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp "En Värdefull Vård" bildades hösten 2013 för att analysera hälso- och sjukvårdens organisation och styrning. Arbetsgruppens analys publicerades i rapporten "En Värdefull Vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum" och skickades ut på remiss till SLS vetenskapliga sektioner samt myndigheter, organisationer och andra berörda den 3 juli 2015.

Arbetsgruppens analys resulterade i följande huvudförslag:

Alla invånare erbjuds en fast läkarkontakt med allmänmedicinsk specialistkompetens

Hälso- och sjukvård, medicinsk utbildning och forskning organiseras och drivs i universitets- sjukvårdsområden, USO

Hälso- och sjukvården finansieras genom ramanslag

Kvalitetsutveckling sker genom professionell granskning och klinisk revision

Styrsignalerna i hälso- och sjukvården reduceras och harmonieras

Det personliga ansvaret i hälso- och sjukvården stärks

Obligatorisk fortbildning för alla specialist- läkare införs

Övergripande reformer av hälso- och sjukvården kan utvärderas systematiskt


Till rapport >>

Till sammanfattning >>

Till Remissvar >>