Ledning & styrning

SLS granskar skeenden och reformer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt och etiskt perspektiv, med patientens och samhällets bästa för ögonen.

I flera debattinlägg har kritik riktats mot den uteckling som präglat hälso- och sjukvården med en icke ändamålsenlig organisation, styrning och ledning. Ett system som är oförmöget att möta såväl lagens krav som patienternas och samhällets behov. Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser patientens behov och som dessutom kan leda till ökade kostnader.

SLS avser därför att kraftsamla runt tre områden som är avgörande för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård – baserad på etiska principer och utformad på professionella grunder.

  1. Professionell kvalitetsutveckling
    Läkaresällskapet vill ersätta dagens externa kvalitetsgranskning – som stjäl resurser och sällan resulterar i verklig förbättring – med ett system för kvalitetsutveckling genom professionell granskning och klinisk revision.
  2. Utveckla första linjens sjukvård med primärvården som bas
    Hur ska den ”friska” befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård tillgodoses på ett resurseffektivt sätt? Hur kan nödvändiga resurser fördelas för att möta behovet av kontinuitet och samordning för patienter med långvariga och komplexa sjukdomstillstånd?
  3. Kompetensutveckling
    Den produktionskultur som präglat hälso- och sjukvården de senaste decennierna har gjort att läkarnas och andra yrkesgruppers kompetensutveckling försummats. Svensk sjukvård befinner sig i en situation där de medicinska resultaten riskerar att bli sämre på grund av att personalen inte ges möjlighet till fortbildning. I syfte att vända utvecklingen kommer Läkaresällskapet arbeta för en modell med årliga fortbildningsplaner för alla specialistläkare.