Utbildning

Global hälsa på läkarutbildningen i Sverige. Kartläggning gjord i samarbete med SLS Kandidat- och underläkarförening.

Göteborgs universitet

I Göteborg ges en kurs i Global Hälsa om 4,5 högskolepoäng som en fristående kurs för studenter på masternivå. Kursen rekommenderas för studenter på examensarbeteskursen som gör sitt projektarbete utomlands i låg- och medelinkomstländer men är en frivillig fristående kurs.

Varje år åker ca 50-60 studenter till exempelvis Argentina, Australien, Kina, Tjeckien, Tyskland, Italien, Japan, Kenya, Kyrgyzstan, Nepal, Palestina, Peru, Rwanda, Sydafrika, Tanzania, Storbritannien, USA, Uzbekistan och Vietnam för studier eller forskningsprojekt.
Utbytesstudier vid Göteborgs Universitet

Karolinska Institutet

I Stockholm ges kursen Global Hälsa om 7,5 högskolepoäng varje termin för läkarstudenter på termin 6, 10 och 11 som valbar, programöverskridande kurs. Kursen involverar föreläsningar såväl som två veckors studiebesök i exempelvis Uganda, Laos, Vietnam eller Tanzania.

Varje år åker dessutom drygt 70 studenter på utbyte till USA, Australien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Singapore, Argentina, Kina, Uganda, Etiopien, Indien,  Chile, Schweiz, Nya Zeeland, Italien, Tjeckien, Danmark, Norge, Storbritannien, Belgien, Ungern, Österrike, Oman, Ecuador och Kanada. Ett trettiotal gör examensarbetet i exempelvis USA, Sydafrika, Australien, Tanzania, Uganda, Indien, Kina, Kanada och Storbritannien.
Om utbytesstudier vid Karolinska Institutet

Linköpings universitet

I nuläget ges ingen specifik kurs i Global Hälsa vid Linköpings universitet, men ämnet ingår i professionell utveckling. Runt 50 studenter åker varje år, antingen inom ramen för ett utbyte under kliniska terminer, framför allt 8 och 9, eller också inom ramen för ett fördjupningsarbete. De flesta åker till länder i Europa och Afrika (främst Kenya).
Utbytesstudier vid Linköpings Universitet

Lunds universitet

I Lund erbjuds tre frivilliga fördjupningskurser à 7,5 högskolepoäng för studenter på termin 11, i Global Hälsa, Internationell Barnmedicin respektive Kirurgi i Låg- och Medelinkomstländer. Dessa kurser kombinerar föreläsningar med studiebesök i exempelvis Uganda, Vietnam, Indien, Zimbabwe eller Bangladesh. Dessutom ges kursen Internationell  Medicinsk Erfarenhet på 7,5-15 hp för termin 11. Kursplanen är flexibel och lämpar sig väl för olika former av fördjupning med global hälsa-inriktning. Fakulteten har nyligen lanserat Certificate of International Merit, ett certifikat som utfärdas tillsammans med examensbeviset och understryker vikten av internationell erfarenhet.

Årligen åker runt 120 studenter till exempelvis Tyskland, Spanien, Australien, Storbritannien, Sydafrika, Malaysia, Kina, Kanada, USA, Irland, Jordanien, Sri Lanka, Hong Kong, Frankrike, Norge, Island, Oman, Indonesien, Indien, Uganda och Österrike.
Internationella möjligheter vid Lunds universitet

Umeå universitet

I Umeå läser alla läkarstudenter under termin fem kursen Global hälsa, arbets- och miljömedicin, medicinsk juridik, epidemiologi samt socialmedicin (GAMES) om 6,5 högskolepoäng. Kursen innehåller inga fältstudier men behandlar grundläggande kunskap inom folkhälsa.

Studenter har också möjlighet till prekliniska och kliniska utbyten samt att förlägga delar av projektarbetet utomlands. Läkarprogrammet har utbytesavtal med ett antal länder, bland annat Norge, Tyskland, Tjeckien, Österrike, Island, Indien, USA, Kamerun och Vietnam.
Utbytesstudier vid Umeå Universitet

Uppsala universitet

I Uppsala erbjuds under termin elva en frivillig kurs i Globalmedicin på 7,5 hp, som inkluderar föreläsningar och fältresor till Vietnam, Nicaragua och Uganda.

Studenter åker på utbyten och projektarbete till bland annat Irland, Tyskland, Frankrike, Holland, Indien, Peru, Grenada, Australien, Sydkorea, Uganda, Tanzania och Kenya.
Utbytesstudier vid Uppsala Universitet

Örebro universitet

Trots att programmet startade först 2011 ingår Global Hälsa redan som ett kursmål inom Professionell Utveckling på samtliga terminer i Örebro. Man arbetar i nära samarbete med Maastricht University och University of Glasgow. Utbyte har inletts med Glasgow och mer är på gång. Studenter har möjlighet att göra självständigt arbete på kandidat- och masternivå utomlands.
Internationella möjligheter vid Örebro universitet