Klimat och hälsa - en kunskapssammanställning

Svenska Läkaresällskapets nämnd har beslutat att ställa sig bakom rapporten "Klimat och Hälsa - en kunskapssammanställning" som är framtagen av avdelningen samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin.

Rapporten ges ut i samarbete med Sveriges Läkarförbund, Sjukhusläkarföreningen, Läkare för miljön, Svenska Läkarsällskapet,
Arbets- och Miljömedicin Region Västerbotten, Center för Arbets- och Miljömedicin (CAM) Stockholm och AirClim (Luftförorenings- och Klimatsekretariatet) och är författad av Björn Fagerberg, Bertil Forsberg, Sofia Hammarstrand, Laura Maclachlan, Maria Nilsson och Anna-Carin Olin.

Effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare. Påverkan på människors hälsa av klimatförändringarna är betydande; tillgång på mat och rent vatten påverkas, infektionspanoramat förändras, och förekomsten av extrema väderhändelser ökar. Indirekt kan detta leda till dramatiska samhälleliga förändringar, t ex genom ökande flyktingströmmar. Scenarierna är alarmerande. Det finns fortfarande en möjlighet att påverka denna utveckling, men det är bråttom!

De viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan bidrar också till bättre hälsa, på så sätt en ”win-win situation”. Målet med den aktuella rapporten är därför att lyfta fram åtgärder som väsentligt kan minska risken för allvarliga klimatförändringar men också sådana som samtidigt förbättrar människors hälsa. Den belyser därför speciellt hälsoeffekter av förbränning av fossila bränslen och hälsovinster med minskad köttkonsumtion. Vi beskriver översiktligt vad som orsakar klimatförändringarna och sammanfattar den aktuella vetenskapliga litteraturen om hur ett förändrat klimat kommer att påverka folkhälsan om inte kraftfulla åtgärder sätts in, först och främst för att minska temperaturökningarna, men också om vi inte förbereder oss för ett varmare klimat. Vi vill också presentera möjligheter för vad man inom sjukvården kan göra för att minska klimatpåverkan.

Läs rapporten