Rapporter

Här samlar vi rapporter om eHälsa

Vision e-hälsa 2025
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta förmänniskor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Vision e-hälsa 2025 – gemensamma  utgångspunkterför digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård

En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025

Genomförandeplan 2020 -2022Bilaga till Strategidokument Vision e-hälsa 2025

E-hälsomyndigheten
Den 31 augusti överlämnade E-hälsomyndigheten delrapport 2 avseende uppdraget att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer till regeringen. I delrapporten ingår en fördjupad analys över ansvar och roller när det gäller standarder och specifikationer inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Socialdepartementet
Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg


Störande eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet 2013
Kommunal, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har tillsammans undersökt hur eHälsosystemens användbarhet kan förbättras. Arbetet har finansierats av Socialdepartementet. Isabella Scandurra, dr i medicinsk informatik har varit projektledare. 

Bakgrunden till rapporten är att de önskade effekterna av olika eHälsosystem inte har uppnåtts på grund av bristande användbarhet, vilket bland annat Socialdepartementets egen utvärdering tidigare har visat.

I rapporten  har vi belyst problem, lösningar och forskning inom området. Vår förhoppning är att den ska bidra med underlag till en kraftfull nationell handlingsplan för eHälsa.

Läs pressmeddelande med anledning av publicering av rapport