Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Kvalitetsdelegationen har under året arbetat med att samla information om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp bland annat efter initiativ från en av SLS sektioner som önskar att SLS utreder och tar ställning i frågan.

På den här sidan samlas olika underlag från SLS behandling av frågan om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt länkar till regionernas Nationella system för kunskapsstyrning där arbetet med att ta fram vårdförloppen sker inom ramen för Nationella programområden (NPO). Syftet är att stödja medlemsföreningar/sektioner och medlemmar att hitta relevant information samt få en bild av hur SLS agerat i frågan.

Bakgrund

Sedan 2015 har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingått överenskommelser i syfte att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården genom att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården. Läs mer om standardiserade vårdförlopp i cancervården på Regionala Cancercentrum i Samverkans hemsida.

Sedan 2019 finns överenskommelser mellan regeringen och SKR om att utvidga arbetet med standardiserade vårdförlopp till flera diagnosgrupper. De nya vårdförloppen kallas personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Årliga överenskommelser har slutits mellan regeringen och SKR, se kort om den senaste överenskommelsen för 2021 på SKR:s hemsida och överenskommelsen mellan regeringen och SKR i sin helhet på regeringens hemsida.

Arbetet sker inom de nationella programområdena (NPO.) Under 2019 påbörjades arbete med tio personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp varav sex godkändes under 2020. Under 2020 påbörjades arbetet för ytterligare 14 personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Av överenskommelsen för 2021 framgår att arbetet under2021 kommer att fokuseras på genomförande och uppföljning. Läs mer om det pågående arbetet på regionernas webbplats.

SLS Remissvar

I ett remissvar våren 2020 på Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, öppen remiss (sju vårdförlopp) till Nationellt system för kunskapsstyrning lyfter SLS särskilt fram de patienter som inte passar in i modellen och som därmed riskerar sämre vård och behandling. SLS anser att det är särskilt oroväckande att man inte tillräckligt analyserat hur ett bredare införande riskerar att slå för patienter som inte passar in i ett standardiserat vårdförlopp: patienter som har flera samtidiga diagnoser, komplexa vårdbehov eller där diagnosen inte omfattas av ett högprioriterat flöde. Läs SLS kommentar och remissvaret.

SLS löpande remisshantering

SLS får löpande remisser om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Dessa skickas regelmässig ut till SLS berörda medlemsföreningar och sektioner som svarar direkt till remisställaren. Läs mer om remissbehandling av vårdförlopp här.

SLS ordföranderåd våren 2020

På SLS ordföranderåd våren 2020 diskuterades standardiserade vårdförlopp (SVF) med utgångspunkt i kunskapsunderlag framtaget av SLS kvalitetsdelegation, se power point . SLS sektioner delade med sig av sina erfarenheter och synpunker i frågan, se utdrag ur minnesanteckningar.

SLS i debatt i Läkartidningen 

Författarna till en debattartikel i Läkartidningen uppmanar Läkarförbundet och Läkaresällskapet att omedelbart tillsätta en krisgrupp och utifrån etiska principer kräva att SKR redovisar vilken evidens som finns för breddinförandet av standardiserade vårdförlopp.

Fundamentet i läkargärningen riskerar att avskaffas (Cizinsky, Järhult, Lindell, Wingstrand)

Oroande att standardiserade vårdförlopp införs brett i vården (replik SLS)

Förtydligande i debatten om standardiserade vårdförlopp (replik SKR)

Slutreplik (Cizinsky, m fl)