SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet - en enkätundersökning

Hur är SLS föreningar representerade i regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem? Hur samverkar föreningarna med systemet? Hur många av SLS föreningar tar fram egna kunskapsstöd, och hur ser samverkan ut med kunskapsstyrningssystemet i de fallen?

Nu kan vi presentera resultatet av den enkätundersökning som SLS genomfört bland SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet. Två övergripande slutsatser kan dras av enkäten. Den ena är att det finns en relativt god koppling mellan SLS föreningar och regionernas gemensamma kunskapsstyrningsorganisation. Den andra slutsatsen är att det trots en god koppling verkar finnas låg legitimitet för systemet bland en del föreningar.

SLS arbetsgrupp om kunskapsstyrning tillsattes i slutet av 2021, efter en motion i SLS fullmäktige (1).  Arbetsgruppen har inlett sitt arbete med en kartläggning av regionernas kunskapsstyrningssystem (2)  och hur SLS medlemsföreningar och sektioner länkar in i systemet.

En webbenkät skickades ut till samtliga SLS medlemsföreningar och sektioner i februari 2022. Syftet var att få tidig input till arbetsgruppen från medlemsföreningarna och sektionerna, och avgränsat i nuläge till hur föreningarna länkar in i den organisation som byggts upp inom regionernas kunskapsstyrningssystem. Enkäten omfattade även frågor om föreningarnas egna arbeten med att ta fram kunskapsstöd (t. ex. vårdprogram, rekommendationer, riktlinjer) för att få en uppfattning om hur många av föreningarna som tar fram egna kunskapsstöd och hur samverkan med kunskapsstyrningssystemet då ser ut.

 – Vilket fantastiskt engagemang det finns för den här frågan bland medlemmarna i Svenska Läkaresällskapets föreningar. Gensvaret i enkäten var rekordstort. Av SLS 67 föreningar har 60 svarat. Nu kommer vi följa upp resultaten med intervjuer av ett tiotal föreningar under maj och juni 2022, säger Catharina Ihre Lundgren, ordförande i arbetsgruppen och vice ordförande i SLS.

Sammanfattning av resultat
60 föreningar (medlemsföreningar och sektioner) i SLS besvarade enkäten. 43 eller närmare 75 procent av föreningarna uppger att det finns ett eller flera NPO inom föreningens område. Majoriteten (närmare 80 procent) av de 43 föreningarna som har något NPO inom sitt område uppger att de har kontakter via läkare som ingår där. Av dessa 43 föreningar uppger även 39 eller drygt 90 procent att det finns en eller flera NAG inom området.

Nästan samtliga av dessa 39 föreningar är representerade i någon NAG eller har goda kontakter via läkare som ingår – 16 föreningar eller drygt 40 procent har formell representant och 18 föreningar eller närmare 50 procent är inte formellt representerade men har goda kontakter via läkare som ingår. Bland dessa 39 föreningar anser drygt hälften – 21 föreningar eller drygt 54 procent – att NAG överlag har relevant sammansättning. Hälften av de 39 föreningarna – 20 föreningar eller 52 procent – anser vidare att de kunskapsstöd som tas fram inom kunskapsstyrningssystemet är användbara.

Drygt hälften av föreningarna – 32 föreningar eller 54 procent – som besvarat enkäten producerar egna kunskapsstöd (till exempel vårdprogram, rekommendationer och riktlinjer). Nästan samtliga av dessa uppger även att kunskapsstöden de tar fram används i praktiken. Av de som producerar egna kunskapsstöd anger drygt hälften – 18 föreningar eller 56 procent – att de har kontakter och/eller samverkar med regionernas kunskapsstyrningssystem när det gäller dessa.

En analys av svaren visar att det överlag är svårt att se några tydliga mönster i hur de som är närmare respektive mer utanför systemet svarat på frågorna. Men det finns två undantag. Föreningar som producerar egna kunskapsstöd och som samverkar med regionernas kunskapsstyrningsorganisation kring dessa kunskapsstöd verkar överlag mer positiva till kunskapssyrningsorganisationen än övriga. Det gäller även stora föreningar med 350 eller fler medlemmar. De allra flesta föreningar som producerar egna kunskapsstöd och samverkar med kunskapsstyrningsorganisationen kring dessa är också stora föreningar.  

I slutet av enkäten fanns möjlighet att fritt lämna kommentarer. Dessa sorterades in under olika teman såsom; samverkan, systemkritik, processer och övrigt. Mer information kan ni läsa om det i rapporten.

1. Fullmäktigeprotokoll 2021-05-25
2. För en närmare beskrivning av regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem

Ladda ned rapport