Aktuella frågor i arbetsgruppen

Arbetsgruppen om kunskapsstyrning har i uppdrag att bereda olika policyfrågor som rör hälso- och sjukvårdens organisation och styrning. Här samlar vi aktuella frågor.

Februari 2023
Rapportering från dialogmöten om kunskapskapsstyrning
I mitten av februari bjöd SLS arbetsgrupp om kunskapsstyrning in till dialogmöten mellan SLS föreningar och NPO (Nationella programområden). Syftet med mötena var att gemensamt diskutera kunskapsstyrning och hur samarbetet kan förbättras. Intresset för att delta var stort. Sammanlagt deltog 28 av SLS föreningar och 19 NPO.

Läs mer

November 2022
SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet – resultat från genomförd intervjustudie

Under våren och hösten 2022 har elva föreningar intervjuats för att få en fördjupad kunskap utifrån den enkät som SLS genomförde i februari 2022 om kunskapsstyrningssystemet. Förutom fördjupad kunskap var syftet med intervjuerna att identifiera eventuellt påverkbara faktorer för hur föreningarna samverkar och kopplar in i regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem. Resultatet av intervjuerna presenteras nu i en rapport.

Ladda ned rapport

Mars 2022
SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet - en enkätundersökning
Nu kan vi presentera resultatet av den enkätundersökning som SLS genomfört bland SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet.

Ladda ned enkätrapport

Arbetsgruppens enkät till SLS föreningar februari 2022
SLS arbetsgrupp om kunskapsstyrning har påbörjat en kartläggning av  regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem och hur SLS medlemsföreningar och sektioner kopplar in i detta system. Enkäten har skickats ut till ordföranden i SLS föreningar. Syftet med enkäten är att få tidig input till arbetsgruppen från medlemsföreningarna och sektionerna, och avgränsat i nuläge till hur föreningarna länkar in i systemet och den organisation som byggts upp. Enkäten omfattar även frågor om föreningarnas egna arbete med att ta fram kunskapsstöd ( t ex vårdprogram, rekommendationer, riktlinjer).

Rapport från ordföranderådet 10 februari 2022
Arbetsgruppen berättade om sitt arbete och höll i en diskussion med föreningarna om hur de arbetar med regionernhas kunskapsstyrningssystem. 

Ladda ned PowerPoint-presentation