Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

För en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård av
hög kvalitet, baserad på etiska principer och utformad på vetenskapliga
och professionella grunder.

För en jämlik hälsa och en hälsofrämjande hälso- och sjukvårdHälsa och sjukvård

Arbetsgrupp om kunskapsstyrning

Arbetsgruppen har i uppdrag att bereda olika policyfrågor som rör hälso- och sjukvårdens organisation och styrning.

Ledning & styrning

Svenska Läkaresällskapet granskar skeenden och reformer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt och etiskt perspektiv, med patientens och samhällets bästa för ögonen.

Klimat, hälsa och hållbar sjukvård

SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård.

Kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Kunskapssammanfattning och förslag till interventioner från Svenska Läkarsällskapet arbetsgrupp.

Levnadsvanor

Målet är att minska hälsogapet och utveckla en jämlik hälsofrämjande vård som arbetar förebyggande med tidiga insatser.