Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

För en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård av
hög kvalitet, baserad på etiska principer och utformad på vetenskapliga
och professionella grunder.

För en jämlik hälsa och en hälsofrämjande hälso- och sjukvårdHälsa och sjukvård

SLS Hippokratesrevision

En modell för professionsbaserad klinisk kvalitetsrevision som tillgodoser professionernas krav på intern kvalitetsutveckling och huvudmannens behov av att kunna uppvisa effektivt kvalitetsarbete.

Kloka Kliniska Val

SLS kommer att verka för att introducera utmönstring av lågvärdevård enligt Choosing Wisely-modellen i Sverige.

Kunskapsstyrning

Arbetsgruppen har i uppdrag att bereda olika policyfrågor som rör hälso- och sjukvårdens organisation och styrning.

Klimat, hälsa och hållbar sjukvård

SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård.

Levnadsvanor

Målet är att minska hälsogapet och utveckla en jämlik hälsofrämjande vård som arbetar förebyggande med tidiga insatser.