Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

För en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård av
hög kvalitet, baserad på etiska principer och utformad på vetenskapliga
och professionella grunder.

För en jämlik hälsa och en hälsofrämjande hälso- och sjukvårdHälsa och sjukvård

Ledning & styrning

Svenska Läkaresällskapet granskar skeenden och reformer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt och etiskt perspektiv, med patientens och samhällets bästa för ögonen.

Levnadsvanor

Målet är att minska hälsogapet och utveckla en jämlik hälsofrämjande vård som arbetar förebyggande med tidiga insatser.

SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet - en enkätundersökning

Nu kan vi presentera resultatet av den enkätundersökning som SLS genomfört bland SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet.

SLS klimatpolicy

SLS har antagit en policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård för att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård.

SLS för en stärkt primärvård

SLS lanserar sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård. Det är vårt bidrag i den diskussion och de arbeten som nu pågår för att reformera primärvå