Tidigare års Hippokrates- pristagare

2018-års pristagare: Anna Sarkadi, Uppsala

Anna Sarkadi, professor i socialmedicin i Uppsala.
Belönas för att hon alltsedan studietiden uppvisat mod, kraft, integritet och tydligt etiskt förhållningssätt i klinik, utbildning, undervisning och forskning.
Hon bedriver utöver sin kliniska verksamhet på Akademiska sjukhusets barnmottagning, även forskning inom bland annat föräldrastöd. Hennes läkargärning är ett föredöme i hur professionsetik uttrycks från det enskilda patientmötet till övergripande samhällsåtgärder.


2017-års pristagare: Rolf Ahlzén, Karlstad

Rolf Ahlzén belönas för sina breda insatser inom etik och medicinska värdefrågor i forskning, utbildning och praktik – det vill säga hela vägen från att tänka till att göra”. ”Genom långvarigt engagemang och idogt arbete för de etiska frågorna i hälso- och sjukvården är han en förebild för många. Han har stimulerat till debatt, utbildning ch samtal mellan kollegor för att väcka intresse för frågorna i olika sammanhang.


2016-års pristagare: Viveka Frykman Kull, Stockholm

Överläkare Viveka Frykman Kull, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.
Belönas för sin förmåga att ständigt lyfta vardagsetiska frågeställningar och uppmuntra till diskussioner med medicinetisk bäring, kollegor emellan liksom i patientmöten.

"Viveka har ett långvarigt engagemang i etiska ronder och är mycket uppskattad bland yngre kollegor för sina utbildningsinsatser i medicinsk etik på hemkliniken, framförallt vad det gäller etiska aspekter på livsuppehållande behandling".


2015-års pristagare: Valdemar Erling, Kungälv

Valdemar Erling, överläkare vid Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus.
Belönas för sitt gedigna och uppskattade arbete med både strukturell, och vardagsnära etik. "Valdemar Erling har varit drivande i att patientcentrerad vård lyfts till en ny nivå i och med införandet av ett nytt rondsystem vid Kungälvs medicinklinik, som innebär att patienten möter hela vårdteamet i ett enskilt rum" lyder en del av motiveringen.


2014-års pristagare: Mia Furebring, Uppsala

Mia Furebring belönas för att hon ”i sin läkargärning integrerar medicinsk specialistkompetens med ett omfattande engagemang för etiska frågor”.
Hon sätter alltid patientens bästa och integritet i centrum i samråd med de anhöriga inför svåra beslut som livsuppehållande åtgärder vid obotliga sjukdomstillstånd eller återupplivning vid hjärtstillestånd. Genom utbildningsdagar, etikronder och etikseminarier för klinikens medarbetare tar hon regelbundet initiativ till att kunskapen och diskussionerna inom detta svåra område utvecklas. Med sin vilja att förmedla kunskap och stimulera till diskussion kring svåra etiska frågeställningar bidrar Mia Furebring i mycket hög grad till att den etiska diskussionen på kliniken hålls levande och aktuell.


2013-års pristagare: Thomas Nolin, Kristianstad

Thomas Nolin belönas för att han är ett föredöme i sitt arbete som narkosläkare. Han har undersökt de mest centrala existentiella problemen i intensivvården och bidragit till ett system för reflektion och dokumentation av livsavgörande vårdbeslut, som med utgångspunkt från hans egen avdelning kommit att bli nationella riktlinjer. Thomas Nolin har därigenom avsevärt förbättrat den etiska medvetenheten i intensivvården som bygger på en tydlig respekt för den enskilde patienten, oaktat dennes förmåga att göra sin röst hörd."


2012-års pristagare: Astrid Seeberger, Stockholm

Astrid Seeberger, universitetslektor,överläkare, författare, Karolinska institutet, Stockholm.
Belönas "för sin viktiga etiska gärning. Hon har sedan många år på ett tydligt sätt lyft fram betydelsen och värdet av etiska frågor i såväl sjukvårdens vardag somi undervisningen av läkarstudenter. Astrid Seeberger omsätter etik i sitt praktiska arbete på ett utomordentligt sätt och hämtar exempel ur den kliniska vardagen.I sitt författarskap värnar hon särskilt det humanistiska synsättet inom sjukvården".


2011-års pristagare: Bengt Hofverberg, Färila

Bengt Hofverberg, familjeläkare, Färila.

Belönas för att allt hans arbete genomsyras av ett etiskt tänkande. Han tar alltid in etiska aspekter i sitt möte med patienten, kollegor och övrig personal. Patienter känner sig alltid väl bemötta och lyssnade på och han ser till helheten i sitt möte med patienten. När han handleder AT- och ST-läkare finns alltid etiska frågor med och även, då han deltar som föreläsare i AT-undervisning, tar han upp etik till diskussion. Färila är, trots sin placering långt från AT-orten, en attraktiv placering för AT-läkare tack vare Bengts fenomenala handledning med helhet, etik och närvaro i fokus.