Gynekolog som värnar särskilt sårbara patienter prisas med Hippokratespriset

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har beslutat att tilldela Emma Holmbom, överläkare, Centrum för obstetrik och gynekologi Skellefteå, Hippokratespriset 2022. Priset belönar och uppmärksammar etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet.

Emma Holmbom belönas för att hon med ett stort engagemang lyft sårbara patientgrupper inom obstetrik och gynekologi som har ett stort behov av vård och omsorg som kräver en helhetssyn. Särskilt fokus ges gravida kvinnor som på grund av social och eller psykisk problematik är utsatta och som befinner sig i en livssituation som ger sämre förutsättningar för graviditeten, förlossningen och tiden efter förlossningen.

–Emma Holmbom är en förebild i tillämpad vardagsetik. I sitt arbete lyfter hon fram betydelsen av kvinnans psykosociala situation och läkarens möjlighet att göra skillnad för kvinnan och det blivande barnet genom att skapa trygghet och kontinuitet i mödravården. I samarbetet med barnmorskor, undersköterskor och läkarkollegor lyckas Emma sätta patientens perspektiv och situation i fokus, säger Anders Castor, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik.

Emmas gärning går även i linje med synen som ges uttryck för i FIGOS (International Federation of Gynecology and Obstetrics) kommitté för etiska och professionella aspekter av reproduktion och kvinnors hälsa. Denna uppmärksammar kvinnans sårbarhet i samband med reproduktionen och lyfter obstetriker och gynekologers etiska ansvar att vara kvinnans förespråkare. Emma har ett ödmjukt och respektfullt förhållningssätt till patienter och personal samt en förmåga att se människan i både patienten och personalen.

– Det är så hedrande att belönas med Svenska Läkaresällskapets Hippokratespris. Att bli förälder är en omvälvande upplevelse för alla. Att vi som team då har möjlighet att uppmärksamma extra utsatta familjer och hitta sätt att möta dem på dess egna villkor är en stor förmån. Vi hoppas att det här priset ger oss ännu större mandat att ge fler familjer en god start i familjelivet, säger Emma Holmbom, överläkare, Centrum för obstetrik och gynekologi Skellefteå.

Priset delades ut under Svenska Läkaresällskapets årshögtid den 8 november 2022.

Om Hippokratespriset
Hippokratespriset är Svenska Läkaresällskapets etikpris och tilldelas läkare som har en etisk medvetenhet och som är en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Pristagaren belönas med 10 000 kronor och Clarence Blomquist-medaljen i silver. Hippokratespriset är Svenska Läkaresällskapets etikpris och delas ut sedan 2003. Priset belönar och uppmärksammar etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet. Priset delas ut årligen och går vartannat år till en kvinna och vartannat år en man, i år en kvinna.