”Papperslösa har rätt till transplantation”

Varje människa har samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet. Därför har även vuxna asylsökande och papperslösa rätt till organtransplantation i Sverige, skriver Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik samt sakkunnig i Smer tillsammans med företrädare för Smer på SVD debatt.

SVD DEBATT 2020-11-22
I Sverige vistas ett stort antal människor utan permanent uppehållstillstånd. Denna växande grupp av människor som sökt sig till Sverige undan förföljelse, krig och fattigdom lever ofta under svåra omständigheter och osäkerhet.

Företrädare för den medicinska professionen har vänt sig till Statens medicinsk-etiska råd, Smer, för att få etisk och juridisk vägledning om organtransplantation till dessa patienter. Särskilt svåra etiska frågor uppstår när det gäller behandling som kräver livslång eftervård. Det finns flera exempel på när asylsökande personer har behövt livräddande transplantation men där ansvarig läkare varit osäker på vilket beslut som borde fattas. Smer publicerar i dag rapporten ”Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd. Etiska aspekter på vård som kräver eftervård. 2020:6”