Åldersbedömningar

Etikdelegationen följer sedan flera år läget inom området medicinska åldersbedömningar.

”Finns flera stora frågetecken kring den här utredningen"
2020-10-14

Utredningen av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen ska vara färdig 2024. Tidsaspekten får nu kritik från Svenska Läkaresällskapet som också lyfter fram problem med expertgruppens sammansättning. Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik intervjuad i Sjukhusläkaren
Läs artikeln

Medicinska åldersbedömningar under lupp
2020-06-12

Regeringen har nu äntligen tillsatt en utredning om de kritiserade metoderna för medicinska åldersbedömningarna av asylsökande. Att så skulle ske beslutades för mer än ett år sedan.

Åldersbedömningarna som genomförs av Rättsmedicinalverket innebär MR av knäled och en tandröntgen, en metod som mött stark kritik av bland andra Svenska Läkaresällskapet och SLS delegation för medicinsk etik. SLS har under flera år genom uppvaktningar och andra insatser försökt få till stånd en genomlysning av metoden, så även Smer (Statens medicinetiska råd) som skrivit till regeringen med samma uppmaning. Läs mer

Regeringen tillsätter en oberoende utredning av medicinska åldersbedömningar 2019-04-11

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik bevakar frågan om medicinska åldersbedömningar sedan flera år och har efterlyst en oberoende vetenskaplig granskning av metoderna i ljuset av internationell och nationell forskning. Ordförande Mikael Sandlund, kommenterar nyheten om att regeringen nu tillsätter en utredning.

Svenska Dagbladet rapporterar om att regeringen nu tillsätter en oberoende utredning av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Det efter påtryckningar av bland andra Svenska Läkaresällskapet (SLS), och Statens medicinsk-etiska råd (Smer), som tidigare ställt krav på en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna. Rättsmedicinalverket kommer att fortsätta bedöma asylsökandes ålder med den kritiserade metoden fram tills att utredningen är klar.

– Det är positivt att regeringen lyssnat till den massiva kritik som riktats mot Rättsmedicinalverkets metoder för åldersbedömningar och nu agerar, men det brådskar, säger Mikael Sandlund ordförande i SLS delegation för medicinsk etik. Det är av största vikt att utredningen snabbt kan påbörja sitt arbete och att internationell expertis inkluderas och Svenska Läkaresällskapet har varit tydliga med att vi är redo att bistå med nationell expertis.

Svenska Läkaresällskapet tillskriver generaldirektören för Rättsmedicinalverket med förslag om oberoende vetenskaplig granskning 2018-12-12

Svenska Läkaresällskapets (SLS) nämnd har diskuterat frågan om medicinska åldersbedömningar av asylsökande efter rapport från mötet i november mellan bland andra Läkaresällskapets ordförande och generaldirektören för Rättsmedicinalverket.

SLS nämnd bedömer att det fortsatt råder oklarhet om de i Sverige tillämpade metoderna för medicinsk åldersbedömning är vetenskapligt sunda, om de medger tillräcklig precision, och om felmarginaler/risken för felbedömning är känd, samt att det även råder oklarhet om huruvida osäkerheten i bedömningarna kommuniceras på ett sätt som uppfattas korrekt av mottagarna (dvs. handläggare på Migrationsverket respektive i domstolarna). 

Nämnden beslöt därför att tillskriva generaldirektören för Rättsmedicinalverket med förslag om oberoende vetenskaplig granskning av metoderna i ljuset av internationell och nationell forskning och erfarenheter. Denna granskning ska syfta till att vid behov ge råd om behövliga förändringar i nuvarande praxis. SLS erbjuder sig att efter förfrågan biträda med nationell expertis.

Läs skrivelse 2018-12-12

Möte med Rättsmedicinalverket 2018-11-27

Den 27 november träffade SLS ordförande Britt Skogseid, Ingemar Thiblin, representant för Svensk förening för rättsmedicin samt Etikdelegationens ordförande Mikael Sandlund och sekreterare Agneta Davidsson Ohlson Rättsmedicinalverket företrätt av GD Lars Werkström, projektledare Ann Lemne, metodansvarig Carl Johan Wingren, rättsläkare Petra Almqvist och avdelningschef Elias Palm för att diskutera åldersbedömningar i asylärenden.

SLS-initiativ
SLS hade tagit initiativ till träffen med avsikt att upprätta en dialog mellan myndigheten och professionen. RMV's regeringsuppdrag vad gäller åldersbedömningar har väckt avsevärd debatt och ifrågasättande, vilket är negativt ur rättssäkerhetssynpunkt, eftersom allmänhetens förtroende för de rättsvårdande myndigheterna är en del av det som bygger upp rättssäkerheten. Rättssäkerhet i detta sammanhang är en fråga som nära ansluter till frågan om vetenskaplighet och evidens. Vi avsåg inte att möta RMV's ledning för att gå in i detaljdiskussioner om metoders tillförlitlighet, utan snarare framhålla att man med hjälp av en levande och förtroendefull dialog mellan myndigheten och SLS som professionsorganisation kan få hjälp att hamna rätt, och undvika misstag.

Erfarenhet av att implementera nya metoder  
RMV's erfarenhet och rutiner för att implementera nya metoder är begränsad, medan det i sjukvården finns avsevärd erfarenhet och kunskap om hur man kan gå till väga. SLS vill med hjälp av konstruktiva förslag försöka bidra till att liknande tveksamt genomförda implementeringar kan undvikas i framtiden.

Engagemang sedan flera år
SLS har ett långvarigt engagemang i åldersbedömningsfrågan, som i hög grad engagerar många av våra medlemmar. År 2011 arrangerade SLS en workshop på initiativ av barnläkarna Anders Hjern och Henry Ascher.

I september 2016 deltog SLS i ett möte med anledning av att RMV fått sitt regeringsuppdrag att via upphandlade tjänster för magnetkameraundersökningar av knä samt tandröntgen på uppmaning av Migrationsverket eller domstol utfärda rättsintyg angående ålder. Efter detta möte utformade SLS en skrivelse ställd till RMV's dåvarande GD Monica Rodrigo där vi gick igenom främst de etiska aspekterna av åldersbedömningar med hjälp av medicinska metoder.

Forskning, evidens och etiska aspekter
MR-knä är en obeprövad metod som måste underkastas fortlöpande väl designade uppföljningar och forskning. RMV lägger särskild vikt vid hur utlåtandena utformas, så att mottagaren tydligt kan utläsa vilken grad av osäkerhet som finns runt det avgivna svaret. Från SLS sida beskrev vi vikten av avpassad information till de unga asylsökandes gode män, vilka har en viktig roll att förklara innebörden av, och efter samråd med den unge ge samtycke till undersökningen. Vi föreslog även att man på ett systematiskt vis undersöker hur de avgivna yttrandena uppfattas och läses av mottagarna, dvs. handläggare på Migrationsverket och domstolarna. 

Vad blev då resultatet?
Samtalet med RMV fördes i konstruktiv anda. Det kunde inte klarläggas under vilka förutsättningar man är beredd att överge den valda metodiken, och det är fortsatt oklart hur man tolkar tillkommande evidens. RMV visade förståelse för att det kan finnas skäl att öppna upp för en bred dialog och då kanske använda SLS som en arena för en diskussion om metodval och osäkerhetsmarginaler. Man framhöll svårigheterna att systematiskt undersöka hur handläggarna på Migrationsverket uppfattar utlåtandena från RMV, men berättade om omfattande utbildningsinsatser som Migrationsverket riktar till denna grupp.

SLS fortsätter sitt engagemang i denna fråga, som rör läkarprofessionalitet, människovärde och rättstrygghet.

Mikael Sandlund


Läs mer

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2015/aldersbedomning-av-ensamkommande-flyktingbarn/

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2016/aldersbedomning-av-asylsokande/