Remisser

Här hittar du aktuella remisser. Svenska Läkaresällskapet (SLS) remitterar frågorna vidare till de vetenskapliga sektionerna. Berörda sektioner och experter inom området eller delar av området lämnar synpunkter som sammanvägs i det slutgiltiga svaret som lämnas från Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Mer information: Susann Asplund Johansson, 08-440 88 92 
______________________________________________________________

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården
(Ds 2018:5)
Synpunkter till SLS kansli senast den 14 maj 2018

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, (SOU 2017:104)
Synpunkter till SLS kansli senast den 6 april 2018

Förslag till nya föreskrifter för Rättsmedicinalverkets riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid (HSLF-FS 2018:xx) Bilaga 1, Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 13 februari 2018

Nya föreskrifter om licens och lagerberedningar: 3.1-2017-095516 Bilaga 1, Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 14 februari 2018

Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel. Bilaga 1, Bilaga 2.
Synpunkter till SLS kansli senast den 2 januari 2018

Ds 2017:56 Bastjänstgöring för läkare
Synpunkter till SLS kansli senast den 8 februari 2018

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (SOU 2017:87) Synpunkter till SLS kansli senast den 7 februari 2018

Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) (Bilaga 1)
Synpunkter till SLS kansli senast den 4 december 2017

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Bilaga 1
Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast den 2 januari 2018

SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel
Synpunkter till SLS kansli senast 22 januari 2018

Sex nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
Synpunkter till SLS kansli senast 22 november

Ds 2017:29 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Synpunkter till SLS kansli senast 31 oktober   

Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel. Bilaga 1 Bilaga 2
Synpunkter tillSLS kansli senast 29 sept

Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel Bilaga 1 Bilaga 2
Synpunkter till SLS kansli senast 22 sept

Förslag till föreskrift om ändring i Transporstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort
Synpunkter till  SLS kansli senast 6 okt

SOU 2017: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa
Synpunkter till  SLS kansli senast 16 november

Nationellt vårdprogram för KLL
Synpunkter till  SLS kansli senast 1 okt

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar (Vägledning, Konsekvensutredning, svarsmall)              
Synpunkter till SLS kansli senast 2 oktober
 
Förslag till föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning (Vägledning, Konsekvensutredning, svarsmall)  
Synpunkter till SLS kansli senast 27 september
 
SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård
Synpunkter till SLS kansli senast 6 oktober                 

SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
Synpunkter till SLS kansli senast 1 september

SOU 2017:53 God och nära vård
Synpunkter till SLS kansli senast 18 september

SOU 2017:40 För dig och för alla 
Synpunkter till SLS kansli senast 18 september

Ds 2017:14 Vissa ändringar i läkemedslagen
Synpunkter till SLS kansli senast 20 juni

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
Synpunkter till SLS kansli senast 7 augusti

SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
Synpunkter till SLS kansli senast 27 juni

Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång till arbete
Synpunkter till SLS kansli senast 11 maj  

Rotavirus i det nationella vaccinationsprogrammet
Synpunkter till SLS kansli senast 30/5

För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)
Synpunkter till SLS kansli senast 3/5

Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93)
Synpunkter till SLS kansli senast 3/5

Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället 
Synpunkter till SLS kansli senast 28/4

Transportstyrelsen ändringar om medicinska krav för körkortsinnehav
Synpunkter till SLS kansli senast 3/4

En ny organisation för etikprövning av forskning (Ds 2016:46)
Synpunkter till SLS kansli senast 3/4

Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)
Synpunkter till SLS kansli senast den 3/4

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41)
Synpunkter till SLS kansli senast 1/2 2017

En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle
Synpunkter till SLS kansli senast 13/1 2017

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen)
Synpunkter till SLS kansli senast 9/1 2017

2016

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad vård (Ds 2016:29)
Synpunkter till SLS kansli senast den 21/11 

Driftsformer för universitetssjukhusen (Ds 2016:28)
Synpunkter till SLS kansli senast den 21/11 

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)
Synpunkter till SLS kansli senast den 18/11

Avstängning från blodgivning pga zikavirus (SOSFS 2009:28)
Synpunkter till SLS kansli senast den 11/11

Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram
Hepatit-B

Influensa

Pneumokocker
Tuberkulos
Synpunkter till SLS kansli senast den 3/10 2016 
 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m. 
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/10 2016

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om läkemedelsprövningar  
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/9 2016

Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
Synpunkter till SLS kansli senast den 15/8 2016 

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning 
Synpunkter till SLS kansli senast den 15/8 2016 

Swedish Standard Institute (remiss 14364):
Health informatics - Personal health device communication
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/8 2016

Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/8 2016 

Socialstyrelsens rapport: Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller (dnr S2015/05931/FS)
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/8 2016

Inera: Infektionsverktyget - den svenska sjukvårdens IT-stöd för uppföljning av antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner
Synpunkter till SLS kansli senast den 14/6 2016

SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria Genomförande av tobaksdirektivets bestämmelse om e-cigaretter
Synpunkter till SLS kansli senast den 9/6 2016

Slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)
Synpunkter till SLS kansli senast den 7/6 2016

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna
Synpunkter till SLS kansli senast den 23/5 2016

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.