Remisser

Här hittar du aktuella remisser. Svenska Läkaresällskapet (SLS) remitterar frågorna vidare till de vetenskapliga sektionerna. Berörda sektioner och experter inom området eller delar av området lämnar synpunkter som sammanvägs i det slutgiltiga svaret som lämnas från Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Mer information: Susann Asplund Johansson, 08-440 88 92 
______________________________________________________________

Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång till arbete
Synpunkter till SLS kansli senast 11 maj  

Rotavirus i det nationella vaccinationsprogrammet
Synpunkter till SLS kansli senast 30/5

För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)
Synpunkter till SLS kansli senast 3/5

Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93)
Synpunkter till SLS kansli senast 3/5

Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället 
Synpunkter till SLS kansli senast 28/4

Transportstyrelsen ändringar om medicinska krav för körkortsinnehav
Synpunkter till SLS kansli senast 3/4

En ny organisation för etikprövning av forskning (Ds 2016:46)
Synpunkter till SLS kansli senast 3/4

Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)
Synpunkter till SLS kansli senast den 3/4

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41)
Synpunkter till SLS kansli senast 1/2 2017

En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle
Synpunkter till SLS kansli senast 13/1 2017

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen)
Synpunkter till SLS kansli senast 9/1 2017

2016

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad vård (Ds 2016:29)
Synpunkter till SLS kansli senast den 21/11 

Driftsformer för universitetssjukhusen (Ds 2016:28)
Synpunkter till SLS kansli senast den 21/11 

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)
Synpunkter till SLS kansli senast den 18/11

Avstängning från blodgivning pga zikavirus (SOSFS 2009:28)
Synpunkter till SLS kansli senast den 11/11

Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram
Hepatit-B

Influensa

Pneumokocker
Tuberkulos
Synpunkter till SLS kansli senast den 3/10 2016 
 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m. 
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/10 2016

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om läkemedelsprövningar  
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/9 2016

Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
Synpunkter till SLS kansli senast den 15/8 2016 

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning 
Synpunkter till SLS kansli senast den 15/8 2016 

Swedish Standard Institute (remiss 14364):
Health informatics - Personal health device communication
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/8 2016

Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/8 2016 

Socialstyrelsens rapport: Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller (dnr S2015/05931/FS)
Synpunkter till SLS kansli senast den 1/8 2016

Inera: Infektionsverktyget - den svenska sjukvårdens IT-stöd för uppföljning av antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner
Synpunkter till SLS kansli senast den 14/6 2016

SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria Genomförande av tobaksdirektivets bestämmelse om e-cigaretter
Synpunkter till SLS kansli senast den 9/6 2016

Slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)
Synpunkter till SLS kansli senast den 7/6 2016

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna
Synpunkter till SLS kansli senast den 23/5 2016

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.