Nytt förslag om medlemskap i SLS

För starkare koppling mellan moderföreningen Svenska Läkaresällskapet och dess vetenskapliga sektioner.

För oss som verkar centralt inom Svenska Läkaresällskapet (SLS)
är det slående hur sektionerna och moderföreningen både är starkt beroende av och kompletterar varandra. Ensamma kan sektionerna ha svårt för att ta initiativ och plats i debatten när det gäller stora centrala hälso- och sjukvårdsfrågor. På motsvarande sätt är SLS beroende av en nära samverkan med sina sektioner för att få tillgång till den expertis som finns där. Sektionerna har således den djupa kunskapen om sina frågor medan SLS har överblicken och kontakterna med övriga sektioner, beslutsfattare och myndigheter. Tillsammans är vi en stark röst som kan göra skillnad, men var för sig är vi otillräckliga.

Hälso- och sjukvården förändras i hög takt. Motstridiga styrsignaler, ekono-
miska incitament, detaljstyrning och brist på kompetensutveckling äventyrar medicinska beslut och tillämpningen av etiska principer. Någon måste arbeta för att hälso- och sjukvården fortsatt investerar i medicinsk forskning och kunskap samt styr vårdens begränsade resurser så att patientgrupper med nedsatt autonomi och svåra sjukdomstillstånd får sina behov tillgodosedda. Vi ser ingen annan aktör som är bättre lämpad att leda det arbetet än SLS tillsammans med sina vetenskapliga sektioner. Ju tydligare SLS och dess sektioner gör gemensam sak, desto kraftfullare kan vi tillsammans agera för patienten, det medicinska perspektivet och en bättre och mer jämlik hälsa och sjukvård i samhället.

Ett grundläggande problem i SLS stadgar är den svaga kopplingen mellan
individuella läkarmedlemmar (som betalar medlemsavgift) och sektionerna
(som fattar besluten). Det ställs i dag inga formella krav på att läkarmedlem i sektion är med i SLS eller vice versa. I stadgarna anges att en sektion ska omfatta minst 30 medlemmar i SLS – vilket är lågt ställda krav när sektioner i snitt har över 500 läkarmedlemmar. En konsekvens är att sektionerna inte kan sägas representera SLS medlemmar. I syfte att rätta till detta demokratiproblem arbetar SLS med ett förändringsförslag som kommer att läggas fram till Fullmäktige 2018. Läs mer om förslaget nedan.

Stefan Lindgren
Ordförande Svenska Läkaresällskapet


Kortfattat innebär förslaget

 • Sektionerna blir de huvudsakliga medlemmarna i SLS och de ansluts med samtliga sina medlemmar som därmed blir en del av organisationen.
   
 • Individuellt medlemskap i SLS kommer att vara möjligt för läkare utan naturlig sektionstillhörighet samt för läkare under utbildning.

 • Den som är verksam inom medicinen eller närstående områden kommer fortsatt ha möjlighet att söka associerat medlemskap.

 • Sektionerna föreslås från och med den 1 januari 2020 betala en avgift till SLS i relationtill antalet sektionsmedlemmar som är läkare (runt 200–300 kr/läkarmedlem).

 • De avgifter som nämnden föreslår att sektionerna ska betala beräknas  utifrån vad SLS i dag tar in i medlemsintäkter. Förändringen är med    andra ord kostnadsneutral. Det är sedan sektionerna som i fullmäktige beslutar om budget, avgifter, ambitionsnivå för SLS verksamhet och vad den ska få kosta.


De främsta skälen till förslaget


     1. Stärka den organisatoriska demokratin

 • SLS huvudsakliga verksamhet bedrivs inom sektionerna som har  beslutsmandat i fullmäktige (FM) som är SLS högsta beslutande  organ. FM slår fast budget och sätter övergripande riktning för SLS       som organisation och verksamhet. Det är även FM som utser   nämnden och andra centrala funktioner av förtroendevalda i SLS.

 • Att sektionerna utgör basen inom SLS men i sin tur består av läkar-       medlemmar där endast en liten minoritet är medlemmar i moder-föreningen innebär ett demokratiskt underskott.
 • Genom att sektionerna ansluts till SLS med samtliga sina medlemmar och betalar en medlemsavgift baserad på antalet läkarmedlemmar – skapas en stark demokratisk legitimitet för de beslut som sektionerna fattar i FM. Det blir också reellt ”ägarskap” som nämnden, delegationerna och kansliet kan svara mot.

 

     2. Öka trovärdigheten och stärka professionens röst i
         samhället

 • Förslaget tydliggör att SLS samlar 68 sektioner och deras 30 000–      40 000 läkarmedlemmar vilket stärker professionens röst.

 • SLS och dess sektioner har en unik roll i svensk hälso- och sjukvård.    Vi är den enda oberoende läkarorganisation som bevakar det medicinska perspektivet och att hälso- och sjukvården investerar i forskning, kunskap och hälsa. Det är också vi som bevakar att vårdens begränsade resurser fördelas så att patientgrupper med nedsatt autonomi och svåra sjukdomstillstånd får sina behov tillgodosedda. Ju tydligare det blir för omvärlden att SLS och dess sektioner gör gemensam sak, desto kraftfullare kan organisationen agera. I dessa tider när hälso- och sjukvården förändras i hög takt behövs vår gemensamma röst mer än någonsin!

 

     3. Bedriva mer sektionsövergripande aktiviteter

 • Genom att stärka sektionernas koppling till SLS kan vi bedriva mer sektionsövergripande aktiviteter. Ett aktuellt exempel är SLS fortbildningspolicy som bygger på att SLS i samverkan med sektionerna utformar rutiner och riktlinjer för övergripande utvärdering av läkares fortbildningsportföljer och bedömning av fortbildningsprocessen. Vi kan även tillsammans utveckla mötesverksamhet och utbildningsaktiviteter som bidrar till läkares kompetensutveckling.

 • SLS kan erbjuda ett tjänsteutbud med administrativa, juridiska och ekonomiska tjänster som sektionerna vid behov kan ta del av till en låg kostnad. Det kan handla om sektionens medlemsregister, hemsida samt hjälp med att arrangera möten.

Tidplan för processen

MAJ 2017: Fullmäktige diskuterade avsiktsförklaring om förändringen

HÖSTEN 2017:
• Sektionsordförande besvarade enkät
• Förändringsförslag arbetas fram
• Nämnden i dialog med sektionsordförande

MARS 2018: Nämnden fattar beslut om inriktningsförslag

MAJ 2018: Inriktningsförslag tas upp av fullmäktige

JUNI-OKTOBER 2018: Stadgekommitté där sektioner ingår utformar slutligt förslag (stadgeförändringar, avgifter m.m.)

HÖSTEN 2018-VÅREN 2019: Kommitténs förslag skickas ut till samtliga sektioner som lyfter detta på sina årsmöten eller eventuellt extrainsatta årsmöten. Sektionerna fattar beslut om de ska vara med i den nya organisationen eller inte och fastställer följdändringar i sina stadgar

MAJ 2019: Fullmäktige 2019 fattar beslut om SLS nya stadgar, sektionsavgifter, följdändringar i stadgar för de sektioner som ingår i den nya organisation och annat som krävs för att förändringen ska kunna träda ikraft.

Den nya organisationen gäller från och med den 1 juli 2019 och sektionerna betalar medlemsavgift från och med den 1 januari 2020.

Informationsmaterial

PPT-bilder från informationsmöte den 23 januari 2018 på Läkaresällskapet.

Flyer 10 skäl pdf

Information om medlemsfrågan pdf


Kontakta oss gärna för frågor och mer information

Kanslichef Per Johansson
alt. 08-440 88 88
Eva Kenne alt. 08-440 88 87

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.