OK

2016-års SLS-pristagare

Fr vänster bakre raden: Jiangning Yang (Alvarengas pris), Christian Giske (Translationella priset), John Pernow (Alvarengas pris), Viveka Frykman-Kull (Hippokratespriset), Olle Kämpe (Jubileumspriset)
Fr vä främre raden: Elisabet Londos (Sandeborgs pris), Eva Svanborg (Ingvarpriset), Charlotte Hedin (Bästa projektansökan), Anders Wimo (Sandeborgs pris)

Tack vare generösa gåvor och donationer under årens lopp har Svenska Läkaresällskapet glädjen att varje år kunna stödja och belöna medicinsk forskning – 20 miljoner kronor i anslag och bidrag till unga forskare och omkring en halv miljon till vetenskapliga priser för framstående insatser inom olika forskningsområden.

Priserna delades ut vid Läkaresällskapets Årshögtid tisdagen
den 15 november 2016.

 

 

JUBILEUMSPRISET
– 150.000 kr och SLS sekelmedalj i silver

Olle Kämpe, Torsten och Ragnar Söderbergs professur i klinisk endokrinologi, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Prismotiveringen lyder: ”Olle Kämpe har under lång tid bedrivit ett fokuserat forskningsarbete för att identifiera olika sjukdomsrelaterade autoantigener. Härigenom har nya diagnostiska metoder kunnat utvecklas, exempelvis vid Addisons sjukdom. Olle Kämpe tilldelas 2016 års pris för sitt nu aktuella arbete att identifiera autoantigener kopplade till autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1, APS1. APS1 är en ärftlig immunbristsjukdom som karaktäriseras av en kombination av flera autoimmuna sjukdomar som kan påverka både endokrina och icke-endokrina organ. I en artikel publicerad i Science Translational Medicine 2015 beskriver Kämpe och medarbetare ett prostata-specifikt transglutaminas kopplat till APS1 och som föreslås spela en roll i uppkomsten av manlig infertilitet. Kunskapen kan förhoppningsvis leda till förbättrad diagnostik och därmed förbättrad klinisk behandling.”

 

ALVARENGAS PRIS, 50.000 kr

Priset går till artikeln: ”Red blood cells impair cardiac post-ischemic recovery in type 2 diabetes through an arginase-dependent regulation of nitric oxide synthase and reactive oxygen species”.
Valspråk: Liten blodkropp stjälper ofta stort hjärta.

Författare: John Pernow och Jiangning Yang, Institutionen för Medicin, enheten för kardiologi, Karolinska Institutet.

 

 

INGA SANDEBORGS PRIS, 125.000 kr

Priset belönar framstående vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet.

Priset delas av två forskare:
Professor Elisabet Londos, Lunds Universitet, Malmö.

Motivering: ”Elisabet Londos har framgångsrikt gett sjukdomen Lewy body-demens ett ansikte”.

och

Professor Anders Wimo, Karolinska Institutet, Stockholm, Bergsjö vårdcentral, Bergsjö.

Motivering: ”för hans framstående hälsoekonomiska studier rörande förekomst och kostnader av demenssjukdomar i världen.”

 

 

 

INGVARPRISET
30.000 kr och SLS 200-årsmedalj i brons

Professor Eva Svanborg, klinisk neurofysiologi vid Linköpings universitet får 2016-års Ingvarpris.

Motiveringen lyder: Eva Svanborg doktorerade 1977 på en avhandling om autonom innervering i grodhud. Hennes största insatser ligger dock inom det sömnmedicinska fältet, där hon bidragit till förståelsen av patofysiologin bakom obstruktiv sömnapné. Hon införde ODI, Oxygen Desaturation Index, som ett mått på svårighetsgraden vid sömnapné, och det är ett mått som fortfarande används i klinisk vård och sömnapné-forskning i hela världen. Genom studier på nerv- och muskelfunktion i svalget hos personer med snarkning och sömnapné kartlade hon en mekanism för hur snarkning progredierar till sömnapné. Att en sådan progress sker har varit känt sedan tidigare, men det var huvudsakligen genom Evas och fyra av hennes doktoranders forskning som en mekanism för detta kunde kartläggas.

ERNA EBELINGS PRIS, 45.000 kr

Professor Stig Steen, Lunds Universitet

Stig Steen får priset för sina framstående insatser vad gäller forskning och innovation inom cirkulations-
assisterande system och system för att hålla lungvävnad vital i samband med transplantation. Hans verksamhet har resultaterat i stora framsteg i sjukvården och inom näringslivet bidragit med nya produkter och företag.
Priset delades ut vid årets Medicin-teknikdagar i Örebro.

 

HIPPOKRATESPRISET, 10.000 kr

Överläkare Viveka Frykman Kull, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.

Viveka Frykman Kull får priset för sin förmåga att ständigt lyfta vardagsetiska frågeställningar och uppmuntra till diskussioner med medicinetisk bäring, kollegor emellan liksom i patientmöten.
Läs mer >>

 

 

För att uppmuntra unga forskare och identifiera särskilt bra forskning bland de ansökningar om projektanslag som fick stöd från SLS 2016 belönar Läkaresällskapet den bästa projektansökan och den bästa ansökan ur translationellt perspektiv.

BÄSTA VETENSKAPLIGA PROJEKTANSÖKAN, 100.000 kr

ST-läkare Charlotte Hedin, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, får priset Bästa vetenskapliga projektansökan 2016, för sin ansökan ”The development and dysfunction of the interface between gut microbiota and innate and adaptive intestinal immunity”.

 

TRANSLATIONELLA PRISET, 50.000 kr
Priset belönar forskning som är av stor klinisk nytta och går i år till överläkare/universitetslektor Christian Giske, vid Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, för hans ansökan: ”Kraftigt ökande incidens av sepsis orsakat av ESBL-producerande E. coli: identifikation av riskgrupper, kartläggning av prognos, och relation till bakteriell virulens”.

Läs mer om pristagarna >>


ASKLEPIOSPRISER 2016:
Svenska Läkaresällskapets priser till yngre forskare

Priset för bästa publicerade vetenskapliga artikel, 15.000 kr, gick till: Maria Simonsson, Lund ”CYP1A2 - a novel genetic marker for early aromatase inhibitor response in the treatment of breast cancer patients”.

Maria har uppvisat god förmåga till att producera en vetenskaplig artikel av hög kvalitet. Artikeln lyfter ett intressant område med klinisk koppling. Maria ringar in sin frågeställning väl med en utmärkt presentation av forskningsfronten. Med en väl utarbetad metod presenterar hon ett fint resultat som diskuteras på ett välavvägt och intresseväckande vis.

Bästa projektarbete: 10.000 kr gick till
Peter Alping, Stockholm. “Efficacy and Safety of Rituximab as Compared to Fingolimod for Patients with Highly Active Multiple Sclerosis: A Cohort Study assessing the Risk of Disease Reactivation after Previous Treatment with Natalizumab”.

Peter har utfört ett gediget projektarbete med stark klinisk relevans. Han har visat prov på utmärkt förmåga att sammanställa den vetenskapliga bakgrunden till frågeställningarna i arbetet, använt en god vetenskaplig metod och uppvisat kliniskt relevanta resultat som han diskuterat på ett begåvat vis. Den skriftliga kvaliteten håller hög nivå!

Läs mer om Asklepiospristagarna >>Forskning är en viktig del för att skapa bättre förutsättningar för morgondagens befolkning. SLS stödjer god medicinsk forskning genom att årligen dela ut omkring 20 miljoner kronor i projektanslag och post doc stipendier samt bidrag till kongressresor och resor för längre tids forskningsvistelse.

Tack vare generösa donationer genom åren har Läkaresällskapet möjlighet att uppmärksamma bra forskning och forskare genom att dela ut vetenskapliga priser. Förslag till mottagare kommer via kollegor eller genom att man skickar in bidrag för bedömning. Förslag till 2017 års pristagare skickas till Läkaresällskapet senast den 1 mars 2017.

Tidigare års pristagare:


Pristagare 2015 >>

Pristagare 2014 >>

Pristagare 2013 >>

Pristagare 2012 >>Mer information:
Mats Ulfendahl, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation, mats.ulfendahl@ki.se

SLS Kansli: annie.melin@sls.se