OK

Fonder och stipendier att söka

Vetenskapliga fonder
Svenska Läkaresällskapet förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter och har även övertagit ett antal stiftelser som tidigare legat under Socialstyrelsen. Under verksamhetsåret delades sammanlagt drygt 30 miljoner kronor ut i form av Läkaresällskapets projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag. Därutöver delades det även ut projektanslag och resebidrag från våra specialfonder.

För närmare information om 2016-års utdelning >>

Stiftelsernas syfte
Svenska Läkaresällskapets stiftelseförvaltning bygger på de donationer som SLS haft förmånen att motta under årens lopp. Medlen har särskilt delats ut till vetenskaplig verksamhet som är mindre väl tillgodosedd genom anslag från universitet och forskningsråd. Det gäller till exempel möjlighet till fortsatt forskning de första åren efter disputation samt till aktivt deltagande i kongresser över hela världen. Forskningsvistelser vid centra utanför Sverige stöds också, särskilt om de innebär inhämtande av ny teknik och nya metoder.

Utöver projektanslag och resebidrag ledigförklarar Sällskapet även post doc-stipendier till i första hand kliniska forskare för att ge möjlighet till tjänstledighet med finansiering från SLS, för att bedriva fortsatt forskningsarbete utomlands.

Resebidrag
Resebidrag delas ut för aktivt kongressdeltagande eller längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution för att lära nya metoder. Från och med hösten 2016 är det även möjligt att söka bidrag för forskningsvistelse kortare än en månad. Resebidrag söks kontinuerligt under verksamhetsåret med undantag för sommarperioden. Ansökan ska vara inne senast två månader innan avresa.

Schablonbeloppet är för närvarande 6 000 kronor för resor inom Norden, 8 000 kronor för resor i Europa, 10 000 kronor för resor till USA samt 12 000 kronor för resor till övriga världen. För en längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution är maxbeloppet 48 000 kronor.

Nytt 2017: Från och med den 1 januari 2017 kommer det att krävas klinisk relevans för att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet.

Under perioden 15 augusti 2015 - 31 maj 2016 beviljades 367 ansökningar Svenska Läkaresällskapets resebidrag till ett sammanlagt belopp av 3,7 miljoner kronor.

Post doc-stipendier
Sedan 1990 har medel reserverats ur forskningsfonderna för årlig utdelning av stipendier, främst avsedda för att nydisputerade kliniska forskare ska kunna ta tjänstledigt med finansiering från SLS, för att bedriva forskning.

Stipendiebeloppet har varit 18 000 kronor per månad och villkoret är att post doc-forskningen bedrivs på heltid under en sammanhängande period. Perioden ska omfatta minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle. Stipendiet kan utgå högst två gånger till samma person och kan endast sökas för post doc utomlands. Vid ansökningstillfället våren 2016 beviljades 19 post doc-stipendier till ett sammanlagt belopp av 3,3 miljoner kronor.

Sammanställningen "Vägledning för sökande" informerar om de fonder och stipendier som finns tillgängliga att söka samt hur medlen söks.

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?
Frågor om medlemskap:
medlem
(at)sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
monica.winden
(at)sls.se eller 08-440 88 66

Ansökningar
Ansökan görs i det elektroniska ansökningssystemet som infördes 2010 och som fortlöpande uppdateras med nya funktioner.

Läs mer i broschyren ”Vägledning för sökande” om de olika fonderna >>

SLS pris bästa vetenskapliga projektansökan
Svenska Läkaresällskapet delar årligen ut 100 000 kronor i pris till en "särskilt förtjänt forskare som är medlem i Svenska Läkaresällskapet och som tilldelats projektanslag efter ansökan den 1 februari samma år". Pristagaren utses av Sällskapets nämnd på förslag av Forskningsdelegationens prioriteringskommitté.

2016 års pris tilldelas Charlotte Hedin, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

Pris för bästa projektansökan ur ett translationellt perspektiv
Sällskapet instiftade 2011 ett pris om 50 000 kronor att delas ut till den medlem som efter ansökan tilldelats det projektanslag som bedömts bäst representera translationell forskning. 2017 höjs prissumman till 100 000 kronor. Pristagaren utses av Sällskapets nämnd på förslag av Forskningsdelegationens prioriteringskommitté.

2016 års pris går till Christian Giske, vid Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 

Läs mer om pristagarna