OK

Hippokratespriset

tilldelas den som har en etisk medvetenhet, är kliniskt verksam och aktiv i undervisning samt en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Priset delas ut av Svenska Läkaresällskapet, efter förslag från SLS Delegation för medicinsk etik, sedan 2003. 

Priset är 10 000 kronor och Clarence Blomquist medalj i silver.

Om du känner någon läkare som passar in i de här kriterierna mejlar du in personens och ditt eget namn och kontaktuppgifter samt namn och kontaktuppgifter på en referens. Förslaget ska också innehålla en motivering. 

Jämna år går priset till en kvinna.

Välkommen med förslag till mottagare av priset före den 1 maj 2014!

Mer information:
agneta.ohlson
(at)sls.se
08-440 88 75, eller Ingemar Engström,
ordförande Läkaresällskapets Etikdelegation, 070-653 33 35.

Tidigare års pristagare:

2013

Thomas Nolin, Kristianstad

Prismotivering: "Thomas Nolin är ett föredöme i sitt arbete som narkosläkare. Han har undersökt de mest centrala existentiella problemen i intensivvården och bidragit till ett system för reflektion och dokumentation av livsavgörande vårdbeslut, som med utgångspunkt från hans egen avdelning kommit att bli nationella riktlinjer. Thomas Nolin har därigenom avsevärt förbättrat den etiska medvetenheten i intensivvården som bygger på en tydlig respekt för den enskilde patienten, oaktat dennes förmåga att göra sin röst hörd."

 


2012

Astrid Seeberger, universitetslektor,överläkare, författare, Karolinska institutet, Stockholm

Prismotivering: Hon får priset "för sin viktiga etiska gärning. Hon har sedan många år på ett tydligt sätt lyft fram betydelsen och värdet av etiska frågor i såväl sjukvårdens vardag somi undervisningen av läkarstudenter. Astrid Seeberger omsätter etik i sitt praktiska arbete på ett utomordentligt sätt och hämtar exempel ur den kliniska vardagen.I sitt författarskap värnar hon särskilt det humanistiska synsättet inom sjukvården".

 

 

2011

Bengt Hofverberg, Färila, Hälsingland.

Prismotivering: Bengt Hofverberg arbetar som familjeläkare i Färila och allt hans arbete genomsyras av ett etiskt tänkande. Han tar alltid in etiska aspekter i sitt möte med patienten, kollegor och övrig personal. Patienter känner sig alltid väl bemötta och lyssnade på och han ser till helheten i sitt möte med patienten. När han handleder AT- och ST-läkare finns alltid etiska frågor med och även, då han deltar som föreläsare i AT-undervisning, tar han upp etik till diskussion. Färila är, trots sin placering långt från AT-orten, en attraktiv placering för AT-läkare tack vare Bengts fenomenala handledning med helhet, etik och närvaro i fokus.

 

Tidigare pristagare


2013 Thomas Nolin, Kristianstad 
2012 Astrid Seeberger, Stockholm
2011 Bengt Hofverberg, Färila
2010 Gisela Dahlquist, Umeå
2009 Per-Arne Fall, Linköping
2008 Maria Kock, Göteborg
2007 Anders Kreuger, Uppsala
2006 Nils Grefberg, Växjö
2005 Magnus Lindroth, Lund
2004 Bengt Lundström, Orust
2003 Ewa Wallmark och
         Per Björkman, Malmö