OK

Svenska Läkaresällskapets upprop om flyktingkatastrofen!

Svenska Läkaresällskapet 2015-09-15

Miljontals människor har under en lång tid lidit svårt med anledning av kriget i Syrien och krigs- och konflikthärdar i Nordafrika. En mycket allvarlig situation, som vi alla känt till, men inte förmått att hantera. Utvecklingen de senaste veckorna med flyktingströmmar i Europa, i en omfattning som vi inte sett sedan andra världskriget, sätter vår humanism och förmåga att agera på prov på ett sätt som vi inte mött på flera decennier.

Krig och dess konsekvenser utgör det yttersta hotet mot människors liv och hälsa.
Mänskliga rättigheter åsidosätts och alla möjligheter till ett anständigt liv försvinner.
De nu pågående konflikterna är djupt komplexa och vi ser inte att de kommer kunna lösas inom överskådlig tid. Vi måste därför på de sätt som står oss till buds försöka göra situationen bättre för de människor som är utsatta.

Svenska Läkaresällskapets uppdrag är ytterst att främja människors hälsa.
Från denna utgångspunkt vill vi nu rikta följande uppmaningar:

TILL SVERIGES REGERING OCH RIKSDAG
- Att snarast verka för att avskaffa de på politisk grund fattade hinder, som nu finns
för att människor ska kunna utöva sin rättighet att söka asyl utan att riskera sina
liv under farliga resor såväl på land som till havs. Exempel utgörs av att utfärda
humanitära visum, avskaffa transportörskravet, möjlighet att söka asyl på
ambassader med mera.

- Att upprätta flygtransporter för att hämta nödställda flyktingar.
Låt de ”vita bussarna” återuppstå i form av säkra flyg.


TILL SKL, REGIONER OCH LANDSTING
Människor på flykt har ofta genomlevt umbäranden som hotar både den fysiska och psykiska hälsan.

- Säkerställ att alla flyktingar får tillgång till en medicinsk bedömning avseende
fysisk och psykisk hälsa, och tillgång till fortsatt vård utifrån de bedömda behoven,
utifrån de kriterier för prioriteringar som slagits fast av Sveriges riksdag.

- Ge anställda möjlighet till tjänstledigt för biståndsarbete.

TILL SVERIGES UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

- Ge anställda möjlighet till tjänstledigt för biståndsarbete.

- Ge studenter möjlighet till studieuppehåll med platsgaranti om uppehållet avser
biståndsarbete.


TILL OSS SJÄLVA, VÅRA SEKTIONER, ANDRA PROFESSIONELLA OCH
FACKLIGA ORGANISATIONER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Behov som en säker plats, tak över huvudet, föda, tillgång till kläder, skolgång för barn och en möjlighet att finna en plats i samhället för vuxna, är grundläggande också för hälsan. Detta är hela samhällets åtagande och där kan vi utifrån förmåga alla bidra som individer.

Som organisation ser vi dock att vår uppgift främst är att utifrån vårt professionella
uppdrag verka för att främja hälsan för de människor som är på flykt. Vi tror att behovet av sådana insatser snarast kommer att öka under den närmaste tiden och troligen också över längre tid. Vi bedömer också att kompetensen att möta människor med fysiska och psykiska trauman efter att ha levt i krigssituationer och på flykt, behöver fördjupas hos många av oss, för att kunna möta det stora antalet behövande.

- Vi stödjer kravet om lika rätt till vård för alla människor, oberoende av juridisk
status.

- Vi avser att ta vårt ansvar för de medicinska prioriteringarna.

- Vi avser att i samverkan med andra identifiera behov av utbildning och ta fram
exempel på utbildningsinsatser som med kort framförhållning kan genomföras.

- I samverkan med våra sektioner ge kollegor som flytt till Sverige tillgång till en
”fadder” inom motsvarande specialitet, för att ge möjlighet att bibehålla sin
yrkesanknytning.

- Inleda en diskussion med departement och myndigheter för att undersöka
möjligheter att finna rutiner för en snabbare kompetensprövning av legitimerad
sjukvårdspersonal från krigshärjade länder.

Svenska Läkaresällskapet kommer under tidig höst också att anordna ett möte inom ramen för våra tisdagsdebatter för att diskutera hur vi konkret kan arbeta vidare. Information om detta kommer anslås inom kort.

För Svenska Läkaresällskapet

Kerstin Nilsson, Ordförande
Filippa Nyberg, VD

Ladda ned Uppropet som pdf >>