Tidigare pristagare

Mona Schlyters kliniska pris

Johan Israelsson Bild -Shlyter beskuren .jpg


Mona Schlyters Kliniska pris år 2023
Tilldelades Johan Israelsson
Leg. sjuksköterska och medicine doktor
Hjärtsektionen/Kliniskt träningscenter, Länssjukhuset, Region Kalmar län och Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Johan Israelsson har under många år bidragit till en ökad kunskap om hälsa och livskvalitet efter hjärtstopp för överlevare och deras närstående. Projektet har bidragit till en tydligare struktur av vården efter hjärtstopp samt en ökad kunskap hos personalen. Denna kunskap har Johan Israelsson kontinuerligt presenterat genom vetenskapliga publikationer och på flera nationella och internationella kongresser, samt vid ett stort antal möten och informationstillfällen med involverade kliniker på lokal, regional och nationell nivå. 

Med sitt stora engagemang är Johan Israelsson verksam inom Svenska rådet för HLR, ordförande i Arbetsgruppen för vård efter hjärtstopp samt medlem i Regiongruppen sjukvård - VIC:s arbetsgrupp för HLR. Svenska HLR-registrets styrgrupp och arbetsgrupp för PROM. 

STORT GRATTIS!


Mona Schlyters kliniMona Schlyters kliniska pris 2022.jpgska pris 2022 tilldelas Christina Andreae, sjuksköterska och medicine doktor på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Christina har under en lång karriär som sjuksköterska gjort omfattande och betydelsefulla insatser inom det kardiovaskulära området. Hon har genomfört flera kvalitets- och utvecklingsarbeten samt bedrivit omvårdnadsforskning som ökat värdet för patienter, närstående och medarbetare inom hjärtsjukvården.

Christina Andreae började sin karriär som sjuksköterska på hjärtintensiven vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna 1995. Redan tidigt i sin karriär hade hon ett stort intresse för evidensbaserad vård. Hon brinner för att undersöka och förstå vilka effekter vård och omvårdnad har för patients hälsa och välbefinnande och hur man kan tillämpa omvårdnadsforskning i praktiken så att alla patienter får en så evidensbaserad och jämlik vård som möjligt. 

Viljan att utveckla vården gjorde att Christina fortsatte vidareutbilda sig, först med en magisterexamen och sedan en doktorandutbildning på Linköpings universitet. Avhandlingsarbetet var omvårdnadsinriktat och handlade om nutrition och aptit vid kronisk hjärtsvikt. Christinas forskning ledde bl.a. fram till att vi nu har en fördjupad kunskap om nutrition och aptit vid kronisk hjärtsvikt och ett instrument som är översatt och validerat i en svensk kontext för att mäta aptit. Christina disputerade i april 2018 med avhandlingen: Appetite in patients with heart failure: Assessment, prevalence and related factors. 

Efter disputationen har Christina Andreae fortsatt med kliniskt arbete på HIA och stöttar sjuksköterskor i deras arbete samt jobbar med vårdutveckling och ansvarar för att publicera kliniska rutiner. I detta arbete är hon en viktig rollmodell som klinisk forskare verksam inom akutsjukvården.  

Bland annat har hon varit drivande i ett kvalitets- och förbättringsarbete genom implementering av standardvårdplaner på ”HIA” redan år 2006. Till en början utformades en standardvårdplan för patienter med ischemisk hjärtsjukdom. Arbetet med standardvårdplaner har fortskridit och idag finns ett flertal standardvårdplaner inom t.ex. IHD, Hjärtsvikt, Pacemaker, Coronarangio och PCI och för patienter som behandlas med poliklinisk el konvertering. 

De senaste åren har hon parallellt med sin kliniska tjänst arbetat med forskning inom kardiovaskulär omvårdnad samt resterande tid arbetat som vårdutvecklare på medicinkliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Där har Christina genomfört en omvårdnadsutbildning för samtliga sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningarna. Syftet har varit att stärka omvårdnaden med patienten i fokus. Detta initiativ har dokumenterats och inskickats som ett abstrakt till sjuksköterskedagarna 2022.  

Christina Andreae har gjort flera betydelsefulla insatser inom kadiovaskulär omvårdnad där hon knutit forskning till klinik. 

Christina arbetar även tillsammans med kollegor i Eskilstuna och Nyköping med att få igång kvalitetsregistret Senior Alert på samtliga avdelningar för att stärka omvårdnad och patientsäkerhet.


Mona Schlyters Kliniska pris 2021 tilldelas Annette Waldemar, leg. Sjuksköterska på Kardiologkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.  

Annette har arbetat inom hjärtintensivvård, allmän kardiologi och på hjärtmottagning och är sedan flera år även forskningssjuksköterska vid kliniken. Hon är också doktorand sedan slutet av 2017 och kombinerar sitt kliniska arbete på hjärtmottagningen med patientnära forskning. Hon studerar även till specialistsjuksköterska inom kardiologi på Sophiahemmet i Stockholm.

Det som utmärker Annette är ett stort engagemang för såväl patienter som närstående och hennes drivkraft är att bedriva vården personcentrerat. Hon följer upp patienter som befinner sig i akut kris vid nydebuterad sjukdom men också patienter i livets slutskede. Hon har bl.a. deltagit i ett projekt med att utveckla en frågelista som stöd vid samtal om prognos och vård i livets slutskede vid hjärtsvikt. Annette vill hela tiden omsätta ny kunskap för att utveckla det kliniska arbetet. Bland hennes meriter kan nämnas att hon utvecklat sjuksköterskebaserade hjärtmottagningar inom svikt och arytmi på Vrinnevisjukhuset. 

Det område hon nu brinner för mest är att ge vårdpersonalen kunskaper och färdigheter i att stödja närstående som vill bevittna HLR vid ett oväntat hjärtstopp på sjukhus. Hon har även gjort en enkätstudie där hon studerat svensk vårdpersonals attityder gentemot närståendebevittnad HLR. Artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift (Waldemar A, Thylen I. Healthcare professionals' experiences and attitudes towards family-witnessed resuscitation: A cross-sectional study. Int Emerg Nurs. 2019 Jan;42:36-43). Annette håller nu på med ett arbete kring att utveckla en web-utbildning för att ge vårdpersonalen kunskap och färdigheter i att stödja närstående som vill bevittna HLR vid hjärtstopp. Hennes forskning och utvecklingsarbete kring närståendebevittnat hjärtstopp har uppmärksammats både i Vårdfokus och Dagens Medicin. 

Sedan sin grundutbildning har Annette outtröttligt skaffat sig nya kunskaper och erfarenheter inom kardiologi och kardiovaskulär omvårdnad för att kunna utveckla vården för patienter och närstående.  


Mona Schlyters Kliniska pris 2020 tilldelas Alicja Arasimowicz, leg. Sjuksköterska på Skånes Universitetssjukhus.

Alicja Arasimowicz har under många år varit verksam och förbättrat vården för patienter med hjärtsvikt.

Det har alltid varit viktigt för Alicja att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till kollegor och studerande. Hon har föreläst vid många tillfällen, såväl på det egna som på andra sjukhus och inom primärvården.

Antalet medarbetare och studenter som Alicja lärt upp är oräkneliga. Hon är även sedan 15 år en engagerad och kunskapsspridande medarbetare i arbetsgruppen för hjärtsvikt inom VIC.


Mona Schlyters kliniska pris tilldelas 2019 Mona Olofsson, Skellefteå

Med motiveringen: ”En ny och innovativ idé som ökar tillgängligheten t

ill behandling i linje med vårdens digitalisering och som dessutom värnar om vårdpersonals arbetsmiljö”.

Ett nytt koncept att utföra hjärtkonsultation på distans med ekokardiografi styrd via internet och proben fäst i en robot arm, förkortat CARDISTA-projektet (CARdiological consultation on diSTAnce).


Mona Schlyters Kliniska pris 2018 har tilldelas Pia Junelind Klang, leg.sjuksköterska på Medicinsk vårdenhet E vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Pia Junelind Klang har tilldelats Mona Schlyters kliniska pris för sitt initiativ att förändra ett traditionsbundet, väl inarbetat men något föråldrat rondsystem.

 


Mona Schlyters Kliniska pris 2017 har tilldelas Ann-Charlotte Altis, Leg. Sjuksköterska  på hjärtintensivvårdsavdelningen vid 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Titel: ”Distansmonitorering av ICD-bärare i Sörmland” 

 


Mona Schlyters Kliniska pris 2016 har tilldelats Nina Lahti