Tidigare pristagare

Mona Schlyters kliniska pris

Mona Schlyters Kliniska pris 2021 tilldelas Annette Waldemar, leg. Sjuksköterska på Kardiologkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.  

Annette har arbetat inom hjärtintensivvård, allmän kardiologi och på hjärtmottagning och är sedan flera år även forskningssjuksköterska vid kliniken. Hon är också doktorand sedan slutet av 2017 och kombinerar sitt kliniska arbete på hjärtmottagningen med patientnära forskning. Hon studerar även till specialistsjuksköterska inom kardiologi på Sophiahemmet i Stockholm.

Det som utmärker Annette är ett stort engagemang för såväl patienter som närstående och hennes drivkraft är att bedriva vården personcentrerat. Hon följer upp patienter som befinner sig i akut kris vid nydebuterad sjukdom men också patienter i livets slutskede. Hon har bl.a. deltagit i ett projekt med att utveckla en frågelista som stöd vid samtal om prognos och vård i livets slutskede vid hjärtsvikt. Annette vill hela tiden omsätta ny kunskap för att utveckla det kliniska arbetet. Bland hennes meriter kan nämnas att hon utvecklat sjuksköterskebaserade hjärtmottagningar inom svikt och arytmi på Vrinnevisjukhuset. 

Det område hon nu brinner för mest är att ge vårdpersonalen kunskaper och färdigheter i att stödja närstående som vill bevittna HLR vid ett oväntat hjärtstopp på sjukhus. Hon har även gjort en enkätstudie där hon studerat svensk vårdpersonals attityder gentemot närståendebevittnad HLR. Artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift (Waldemar A, Thylen I. Healthcare professionals' experiences and attitudes towards family-witnessed resuscitation: A cross-sectional study. Int Emerg Nurs. 2019 Jan;42:36-43). Annette håller nu på med ett arbete kring att utveckla en web-utbildning för att ge vårdpersonalen kunskap och färdigheter i att stödja närstående som vill bevittna HLR vid hjärtstopp. Hennes forskning och utvecklingsarbete kring närståendebevittnat hjärtstopp har uppmärksammats både i Vårdfokus och Dagens Medicin. 

Sedan sin grundutbildning har Annette outtröttligt skaffat sig nya kunskaper och erfarenheter inom kardiologi och kardiovaskulär omvårdnad för att kunna utveckla vården för patienter och närstående.  


Mona Schlyters Kliniska pris 2020 tilldelas Alicja Arasimowicz, leg. Sjuksköterska på Skånes Universitetssjukhus.

Alicja Arasimowicz har under många år varit verksam och förbättrat vården för patienter med hjärtsvikt.

Det har alltid varit viktigt för Alicja att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till kollegor och studerande. Hon har föreläst vid många tillfällen, såväl på det egna som på andra sjukhus och inom primärvården.

Antalet medarbetare och studenter som Alicja lärt upp är oräkneliga. Hon är även sedan 15 år en engagerad och kunskapsspridande medarbetare i arbetsgruppen för hjärtsvikt inom VIC.


Mona Schlyters kliniska pris tilldelas 2019 Mona Olofsson, Skellefteå

Med motiveringen: ”En ny och innovativ idé som ökar tillgängligheten t

ill behandling i linje med vårdens digitalisering och som dessutom värnar om vårdpersonals arbetsmiljö”.

Ett nytt koncept att utföra hjärtkonsultation på distans med ekokardiografi styrd via internet och proben fäst i en robot arm, förkortat CARDISTA-projektet (CARdiological consultation on diSTAnce).


Mona Schlyters Kliniska pris 2018 har tilldelas Pia Junelind Klang, leg.sjuksköterska på Medicinsk vårdenhet E vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Pia Junelind Klang har tilldelats Mona Schlyters kliniska pris för sitt initiativ att förändra ett traditionsbundet, väl inarbetat men något föråldrat rondsystem.

 


Mona Schlyters Kliniska pris 2017 har tilldelas Ann-Charlotte Altis, Leg. Sjuksköterska  på hjärtintensivvårdsavdelningen vid 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Titel: ”Distansmonitorering av ICD-bärare i Sörmland” 

 


Mona Schlyters Kliniska pris 2016 har tilldelats Nina Lahti