Mona Schlyters kliniska pris

Mona Schlyters kliniska pris för ett betydelsefullt förbättringsarbete i klinisk praxis.

Detta kliniska pris vill uppmuntra och uppmärksamma en betydelsefull insats inom det kardiovaskulära området. Priset är instiftat i Mona Schlyters namn för hennes insatser inom kardiovaskulär omvårdnad.

Ansökan skickas elektroniskt till VIC:s ordförande senast 31 januari 2023

Information om stipendiet


Mona  Schlyters kliniska pris 2022 tilldelas Christina Andreae,sjuksköterska och medicine doktor på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Christibna Mona pris 22.jpg

Christina har under en lång karriär som sjuksköterska gjort omfattande och betydelsefulla insatser inom det kardiovaskulära området och genomfört flera kvalitets- eller utvecklingsarbete samt omvårdnadsforskning som ökat värdet för patienter, närstående och medarbetare och som inspirerat andra till förbättringsarbete i Hälso- och sjukvården.

Christina Andreae började sin karriär som sjuksköterska på hjärtintensiven vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna 1995. Redan tidigt i sin karriär hade hon ett stort intresse för evidensbaserad vård. Hon brinner för att undersöka och förstå vilka effekter vård och omvårdnad har för patients hälsa och välbefinnande och hur man kan tillämpa omvårdnadsforskning i praktiken så att alla patienter får en så evidensbaserad och jämlik vård som möjligt.

Viljan att utveckla vården gjorde att Christina fortsatte vidareutbilda sig, först med en magisterexamen och sedan en doktorandutbildning på Linköpings universitet. Hon blev utvald av Region Sörmland att få doktorandutbildning på halvtid finansierad av regionen och arbetade halvtid kliniskt på HIA parallellt med forskarstudierna. Avhandlingsarbetet var omvårdnadsinriktat och handlade om nutrition och aptit vid kronisk hjärtsvikt. Ett område som inte har studerats i någon större omfattning, men ett viktigt omvårdnadsproblem som påverkar både överlevnad och välbefinnande. Christinas forskning ledde bl.a. fram till att vi nu har en fördjupad kunskap om nutrition och aptit vid kronisk hjärtsvikt och ett instrument som är översatt och validerat i en svensk kontext för att mäta aptit. Christina disputerade i april 2018 med avhandlingen: Appetite in patients with heart failure: Assessment, prevalence and related factors.

Efter disputationen har Christina Andreae fortsatt med kliniskt arbete på HIA och stöttar sjuksköterskor i deras arbete samt jobbar med vårdutveckling och ansvarar för att publicera kliniska rutiner. I detta arbete är hon en viktig rollmodell som klinisk forskare verksam inom akutsjukvården. Under pandemin har Christina fortsatt att göra viktiga kliniska insatser. Nu senast fick hon med en dags varsel t.ex. flytta från HIA till stroke-avdelningen och för att, utan inskolning, arbeta där då det akut saknades många sjuksköterskor.

Christina Andreae har gjort flera betydelsefulla insatser inom kadiovaskulär omvårdnad där hon knutit forskning till klinik. 

Hon arbetade med ett kvalitets- och förbättringsarbete för att ge patienter evidensbaserad vård. Hennes första projekt var framtagande och implementering av standardvårdplaner på ”HIA” Projektet startade med att en standardvårdplan för patienter med ischemisk hjärtsjukdom utformades. Standardvårdplanen som var den första inom Landstinget Sörmland blev klar 2006 och den blev senare även integrerad i datajournalen. Arbetet med standardvårdplaner har fortskridit, idag har det utarbetat ett flertal standardvårdplaner (IHD, Hjärtsvikt, Pacemaker, Coronarangio och PCI och för patienter som behandlas med poliklinisk el konvertering).

Christina gjorde även, kopplat till standardvårplanerna, en undersökning med syfte att kartlägga patientens delaktighet i vården vid användning av standardvårdplan. Anledningen var att det framhållits kritik mot att standardvårdplaner hindrar patienten att vara delaktig i vården jämfört som vid traditionell vård utan standardvårdplan. Resultatet visade att patientens delaktighet i vården inte försämrades och att standardvårdplanen fungerar som ett stöd för sjuksköterskan till vilka vårdåtgärder som ska utföras och stöd till omvårdnadsdokumentation.

De senaste åren har hon parallellt med sin kliniska tjänst och forskning inom kardiovaskulär omvårdnad resterande tid arbetat som vårdutvecklare på medicinkliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Där har Christina genomfört en omvårdnadsutbildning för samtliga sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningarna. Syftet har varit att stärka omvårdnaden med patienten i fokus. Detta initiativ har dokumenterats och inskickats som ett abstrakt till sjuksköterskedagarna 2022.

Christina arbetar även tillsammans med kollegor i Eskilstuna och Nyköping med att få igång kvalitetsregistret Senior Alert på samtliga avdelningar för att stärka omvårdnad och patientsäkerhet.

Christina är en mycket värdig kandidat som ända sedan sin sjuksköterskeexamen haft ett brinnande engagemang och som gjort mycket för att utveckla kardiovaskulär omvårdnad, alltid med patienten i fokus.

Stort Grattis önskar VIC styrelse!