Tidigare pristagare

Bengt Fridlunds vetenskapliga pris

Bengt Fridlunds Vetenskapliga pris 2021 tilldelas Axel WolfAxel Wolf (003).jpg
Docent inom vårdvetenskap samt översjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Axel Wolf har, sedan han doktorerade 2012, haft fokus i sin forskning på personcentrering inom hälso- och sjukvården, med särskilt intresse för kroniska sjukdomar inom det kardiologiska fältet.  

Avhandlingen byggde på studier som utvärderade effekterna av person-centrerad vård hos patienter som sjukhusvårdades för försämring av kronisk hjärtsvikt. Huvudstudien, som publicerades tillsammans med en ledarkommentar i European Heart Journal 2012, visade signifikant positiva effekter av personcentrerad vård gällande patientrapporterade utfall samt kortare vårdtid och minskade vårdkostnader. 

Han har publicerat över 30 vetenskapligt granskade artiklar samt flera bokkapitel inom ämnet person-centrerad vård och hälsa, digitalisering/eHälsa och implementering. Axel erhöll 2018 Europeiska kardiologföreningens (ESC) pris; Nursing/Allied Professional Investigator för en randomiserad studie som undersökte effekterna av person-centrerad rehabilitering hos patienter med akut koronart syndrom. 

Axel har sedan sin disputation arbetat målmedvetet med innovativ forskning och implementering av forskningsresultat från hälso- och vårdvetenskaplig forskning. Detta har han gjort genom flera kliniska studier, samt även som ordförande för den första europeiska standarden

 för patientdelaktighet som röstades igenom under 2020. Hans mest aktuella forskningsintresse ligger i att minska ofrivillig ensamhet och social isolering för äldre samt personer med kronisk sjukdom och är huvudhandledare för två doktorander inom detta projekt. Sedan 2020 har han ett samarbete med forskare från Sverige och Spanien för att skapa samt utvärdera en komplex personcentrerad intervention för att minska den sociala isolationen/ofrivilliga ensamheten hos patienter med kronisk hjärtsvikt. 


Bengt Fridlunds Vetenskapliga pris 2020 tilldelas Barbro Kjellström, 

Docent och BMA vid Klin fys på SUS Lund och affillerad forskare vid klin fys IKVL och KI

Barbro Kjellström är bland annat verksam inom området pulmonell hypertension där hon förutom de tekniska landvinningar hon varit med om att ta fram för övervakning av patienter, kom att fokusera på relationen mellan den pulmonella hypertensionen och patienternas symtom, livskvalitet och kontakt med sjukvården.

Hon har varit den drivande kraften bakom utvecklingen av ett sedan 2008 befintligt nationellt register över individer med pulmonell hypertension och är, som registerhållare, huvudansvarig för registret sedan 2016.

Under hennes tid vid rodret har detta register blivit riksomfattande, internationellt välkänt, och med rätta berömt.


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris tilldelas 2019 Ingela Thylén, Linköping 

Med motivering: Ingela har under lång tid, både under sin tid som doktorand och efter disputation, kombinerat forskning och kliniskt arbete. Hon är en fantastisk förebild för hur en sjuksköterska kan kombinera en karriär som klinsk expert inom pace- och ICD-området och en framgångsrik forskarkarriär inom kardiovaskulär omvårdnad. Hon brinner för patienternas välbefinnande, och att besvara forskningsfrågor hon möter i sin kliniska tjänst”

 


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2018

för betydelsefull vetenska

plig insats har tilldelas Kambiz Shaghaldi, leg Biomedicinsk analitiker och Docent i ekokardiografi, Luleå.

 

 

 


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2017 har tilldelats Tiny Jaarsma, Leg. Sjuksköterska, professor i omvårdnad vid Linköpings Universitet.

 

 

 

 

 


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2016 har tilldelats Peter Johansson

 

 


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2015 har tilldelats Dan Malm


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2014 har tilldelats Jan Mårtensson


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2013 har tilldelats Signild Norman


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2012 har tilldelats Anna Strömberg


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2011 har tilldelats Inger Ekman


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2010 har tilldelats Anders Broström


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2009 har tilldelats Agneta Ståhle