Bengt Fridlunds vetenskapliga pris

Bengt Fridlunds vetenskapliga pris för en betydelsefull vetenskaplig insats.

Detta vetenskapliga pris vill uppmuntra och uppmärksamma en betydelsefull insats inom det kardiovaskulära området. Priset är instiftat i Bengt Fridlunds namn för hans insatser inom kardiovaskulär omvårdnad.

Ansökan skickas elektroniskt till VIC:s ordförande senast den 31 januari 2023

Information om stipendiet

Marhareta B - beskuren.jpg


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2022 tilldelas  Margareta Brännström, sjuksköterska och professor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

Margareta disputerade 2007 med avhandlingen ”Ett liv i berg och dalbana. Innebörder av att leva med svår kronisk hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård utifrån patienters, närståendes och sjuksköterskors berättelser”.  Efter disputationen så har Margareta arbetat vidare inom forskningsområdet palliativ vård av personer med svår kronisk hjärtsvikt.

I Hopp-studien som Margareta var ansvarig för, utvecklades och utvärderades en personcentrerad, integrerad hjärtsvikt-och palliativ hemsjukvård till patienter med svår hjärtsvikt. Projektet visade att personcentrerad vård kombinerad med aktiv hjärtsviktsvård och palliativ vård kan förbättra både livskvalitet och symtombörda och vårdformen var också kostnadseffektiv. Resultaten från HOPP-studien har bidragit till att förbättra vården av personer med svår hjärtsvikt i Sverige.

Margareta har också varit projektansvarig för en studie som utvärderade om standardiserade vårdplaner vid livet slut kunde förbättra kvaliteten på vård och omsorg till döende på äldreboenden och om stöd till närstående kunde förbättras. På senare år har forskningen också handlat om palliativ vård inom olika kontext och från flera perspektiv (patient, anhörig och personal) samt om etik (bland annat kliniskt etiskt stöd till personer inom hälso- och sjukvård).

Margareta Brännströms publikationslista inkluderar idag mer än 45 originalartiklar, av vilka flera är väl citerade. Hon är en mycket uppskattad lärare och medarbetare vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet och en fantastisk förebild för andra forskare. Hon delar också gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom områdena hjärtsvikt, personcentrerad vård, palliativ vård och etik.

Stort Grattis önskar VIC styrelse!