Vetenskapliga Referensgruppen

Välkommen till VIC:s vetenskapliga referensgrupp

I samband med VIC:s årsmöte 2016 beslutades att omformera den nuvarande gruppen och istället ersätta det vetenskapliga rådet (VR) med en vetenskaplig referensgrupp (VRG) med samma vetenskapliga meritering som tidigare, dvs. vara disputerad. Denna referensgrupp ska arbeta på direkt uppdrag från styrelsen rörande vetenskapliga frågor, såsom t.ex. vara behjälplig med granskning av abstrakt till vårmötet, vara behjälplig med granskning av stipendieansökningar och anordna konferenser/seminarier.

Referensgruppen arbetar på direkt uppdrag från styrelsen. Den vetenskapliga referensgruppen ska fortsätta arbeta för att den vetenskapliga utvecklingen inom kardiologisk omvårdnad ska nå VICs medlemmar samt det omgivande samhället. Vidare ska VRG fortsätta att främja den vetenskapliga medvetenheten och applicerande av forskningsresultat i den kliniska verksamheten. VRG består av två disputerade sjuksköterskor.


Karin Hellström Ängerud 

är leg. sjuksköterska, medicine doktor (2015) och universitetslektor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet med förenad anställning mot kardiologkliniken, Hjärtcentrum, Norrlandsuniversitetssjukhus. Hennes forskning handlar om den pre-hospitala fasen vid hjärtinfarkt, symtom och fördröjningstider hos patienter med diabetes, livskvalitet och vårdkvalitet vid hjärtsvikt samt livskvalitet och synen påsjukdom vid förmaksflimmer.  Forskningen utförs med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Hon har mångårig erfarenhet av omvårdnadsarbete vid kardiologavdelning och HIA och delar sin arbetstid mellan undervisning/handledning vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet och arbete i klinik.

karin.hellstrom.angerud@umu.se


Barbro Kjellström

Arbetar som biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund och forskare i MR-gruppen i Lund. Har min docentur i kardiovaskulär medicin vid Karolinska Institutet. Har varit registerhållare och ordförande i svenska PAH & CTEPH registret SPAHR och är fortfarande medlem i styrgruppen. Är sedan 2021 ordförande i nationella kvalitetsregisterföreningen. Har även arbetat 10 år som forskare inom den medicintekniska industrin i Nederländerna och USA.

Idag är min forskning till största  delen fokuserad runt pulmonell arteriell hypertension (PAH) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH). Forskningen spänner från patientens och närståendes upplevelse av att leva med diagnoserna, sjukdomsbördan för patienten, sjukvården och samhället, hälsoekonomiska analyser till utvärdering av instrument för riskbedömning och effekter av olika behandlingar.

Har även tidigare deltagit aktivt i forskning inom områden som pacemaker/ICD/biventrikulär pacing, hemodynamisk monitorering, hjärtsvikt och sambandet mellan tandhälsa och hjärthälsa. Arbetar såväl kvalitativt som kvantitativt i min forskning.

Mitt nyckelord för forskning är samverkan.

barbro.kjellstrom@med.lu.se