Stadgar

STADGAR FÖR VÅRDPROFESSIONER INOM CARDIOLOGI

Antagna vid föreningens årsmöte 1997

Revidering vid årsmöte 2001, 2003, 2009, 2013, 2014, 2016, 2019, 2022

Ändamål

§ 1 Föreningen är en nationell sammanslutning av medlemmar vilka är högskoleutbildade inom vårdyrken och verksamma inom hjärtsjukvård eller närstående verksamhet.

§ 2 Föreningens ändamål är att stimulera till forskning och utbildning samt möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenhet inom hjärtsjukvården, samt att främja lagarbete och likabehandling bland medlemmarna. Detta uppnås genom att styrelsen, valberedningen samt arbetsgruppernas sammansättning motsvarar medlemmarnas yrkesprofessioner och geografiska spridning. Information till VICs medlemmar ges i tidskriften Svensk Kardiologi, via hemsidan och via e-post.


Medlemskap

§ 3 Ansökan om medlemskap i VIC görs via hemsidan.

§ 4 Medlemsavgiften fastställs vid föreningens årsmöte. I medlemsavgiften ingår tidskriften Svensk Kardiologi 4 nummer/år. För att erhålla stipendier från föreningen krävs att medlemmen betalt medlemsavgift under de tre senaste åren. Medlem som önskar utträde ur föreningen gör detta via hemsidan.

§ 5 Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen årsmötet kalla person, som på ett framstående sätt befrämjat VICs syften. Hedersmedlem är befriad från erläggande av årsavgift.

Styrelsen

§ 6 Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av sju ledamöter. Ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare tre ledamöter. Past ordförande utgör den sjunde ledamoten och finns tillgänglig så länge behov för denna funktion finns och regleras i samråd med styrelsen och past ordförande.

Samtliga ledamöter med undantag för past ordförande väljs för 2 år med möjlighet till omval två perioder. Styrelsens sammansättning skall representera medlemmarna och det är önskvärt med en geografisk spridning. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Den håller minst fyra sammanträden årligen och är beslutsmässig med fyra ledamöter närvarande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om minst tre styrelseledamöter begär det.
VICs vetenskapliga referensgrupp består av disputerade medlemmar. Referensgruppen arbetar på direkt uppdrag av styrelsen och har därmed ingen sammankallande person eller några egna regelbundna möten. Styrelseledamot, ledamot i vetenskapliga referensgruppen eller i valberedningen kan inte vinna muntligt eller skriftligt abstraktpris som försteförfattare i samband med det kardiovaskulära vårmötet. Stipendier kan ej heller erhållas av ledamot i styrelsen, vetenskapliga referensgruppen eller valberedningen.

§ 7 Ordförande leder föreningens sammanträden samt ansvarar för kontakter med Svenska Kardiologföreningen.

Sekreteraren ansvarar för styrelsens mötesprotokoll.

Kassören ansvarar för den ekonomiska redovisningen. Räkenskaperna skall i god tid före årsmötet överlämnas till revisorerna. Räkenskapsåret omfattar 1.1 – 31.12.

Föreningens medel skall förvaltas i svensk bank.

Styrelsen utser föreningens firmatecknare.

Styrelsen ansvarar för:

- medlemsregistret
- VICs arbetsgrupper
- Stipendier
- VICs del i tidskriften Svensk Kardiologi
- hemsidan

Revision

§ 8 Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två vid årsmötet utsedda revisorer. De väljs för tiden till och med nästa möte. En suppleant för dem väljs samma tid

Valberedning

§ 9 Förslag på val, som skall förrättas vid årsmötet, upprättas av en valberedning. Valberedningen består av tre vid årsmötet på två år valda ledamöter, varav en är sammankallande.

Årsmötet

§ 10 Årsmötet hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kallar medlemmarna till årsmötet genom annons i Svensk Kardiologi och/eller via hemsidan senast 30 dagar i förväg. Omröstning vid årsmötet är öppet utom vid val då det sker slutet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid val då lotten skiljer. Rösträtt kan inte utövas genom ombud. Årsmötets protokoll skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar. Föreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

Stadgar

§ 11 För förändringar av dessa stadgar krävs beslut vid årsmötet med minst två tredjedelar av angivna röster.