Sanna Lindgren, Elin Lundberg och Marianne Björegren

Sekundärpreventionsgruppen

Varför startade gruppen?
Den första sjuksköterskebemannade mottagningen etablerades i Sverige 1989 i syfte att bedriva sekundärprevention och rehabilitering till patienter med kranskärlssjukdom. Ett behov uppstod av kompetenshöjande åtgärder inom området samt någon form av plattform där utbyte av erfarenhetsbaserad kunskap kunde ske

När startades gruppen?
Gruppen startades i maj 2003 på initiativ av VICs styrelse

Arbetsgruppens målsättning och tyngdpunkt:
Arbetsgruppen i sekundär prevention har som målsättning och tyngdpunkt att regelbundet, helst vartannat år, ordna nationella utbildningsdagar  som ger vårdpersonalen både inom öppen och slutenvården möjlighet till utbyte av kunskap och erfarenhet och kan därigenom möjliggöra att kvalitén på vården och omhändertagandet av patienter med kranskärlssjukdom kontinuerligt förbättras.

Nationella utbildningsdagar 2019
År 2019 arrangerade Sekundärpreventionsgruppen nationella utbildningsdagar  i Göteborg med temat: "Efter akut hjärtinfarkt - hjärtrehabilitering av idag". Drygt 50 deltagare var representerade från flera olika yrkeskategorier och utvärderingen från både deltagare och arbetsgruppen var mycket positiv.

Nationella Utbildningsdagar 2021

Utvärdering av VIC utbildningsdagar 21-22/10 2021

Sekundärpreventionsgruppen etablerade under år 2020 ett samarbete med hjärtsviktsgruppen där de tillsammans anordnade Nationella utbildningsdagar med temat: ’Prevention och behandling vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt – samarbete för hälsan’. På grund av den rådande pandemin fick de tänka nytt och ställa om till helt digitala utbildningsdagar.

Utbildningsdagarna innehöll ett spännande program med vidgat perspektiv för alla med intresse för prevention av såväl hjärtsvikt som kranskärlssjukdom. Föredragshållarna var bland de främsta i landet och utbildningsdagarnas fokus låg på att upptäcka riskfaktorer tidigt, göra rätt från början vid symtom, och allra helst kunna förebygga sjukdom och främja hälsa

Verksamhetsberättelser

 2023 2022
 2021 2020 2019 2018
 2017 2015 2010 2008

Sammankallade i arbetsgruppen

Elin Lundberg
Leg. sjukgymnast

Rehabiliteringscentrum område 2 Hus D 4
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
Tel 010-242 69 92
E-mail: elin.lundberg@rjl.se


Sanna Lindgren
Leg. Sjuksköterska

Hjärtmottagningen
Kardiologkliniken i Norrköping. 
Tel: 010-104 1962
E-mail: sanna.lindgren@regionostergotland.se


Marianne Björegren
Legitimerad dietist

Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
Region Östergötland
581 85 Linköping
Tel: 010-103 42 26
E-mail: Marianne.Bjoregren@regionostergotland.se


Monia Lennartsson
Leg sjukgymnast

Rehabiliteringscentrum Värnamo, område 1
Doktorsgatan
331 85 Värnamo
Tel: 010-2447840
E-mail: monia.lennartsson@rjl.se