PCI-gruppen

Varför startades gruppen?
1895 upptäcktes röntgenstrålning av Wilhelm Conrad Röntgen och det blev möjligt att genom tillförsel av joniserande strålning utföra avbildning av strukturer inne i kroppen. Röntgenstrålningen och upptäckten av kontrastmedel är förutsättningen för att kunna utföra undersökning och behandling av hjärtats kranskärl. 1977 utförde den tyska läkaren Andreas Gruntzig den första ballongvidgningen, en procedur som idag kallas för PCI – Perkutan Coronar Intervention. Coronarangiografi och PCI är numera ”golden standard” för diagnostik och behandling av patienter med kranskärlssjukdom. Idag görs över 1.2 miljoner hjärtinterventioner bara i Europa och har blivit en av de allra vanligaste behandlingsmetoderna. Den explosionsartade utvecklingen ställer helt nya krav på vårdpersonalen, som består till största delen av röntgensjuksköterskor och kardiologsjuksköterskor. Idag utförs inte enbart coronarangiografi och PCI på våra center, utan även inläggning av hjärtklaffar med perkutan teknik och andra avancerade ingrepp som kräver en multidisciplinär approach. I PCI-sjuksköterskans roll ingår numera också koordination och samarbete med vitt skilda specialiteter.

När startades gruppen?
PCI-gruppen bildades under hösten 2010 för att möta detta behov. Styrgruppen består av fem sjuksköterskor från olika delar av landet, där hänsyn tas till geografisk spridning och erfarenhet inom yrket. Vi har även ett nätverk med samtliga PCI-center i landet, där arbetsledaren/ chef utgör kontaktpunkt. 

Arbetsgruppens målsättning
Syftet med denna arbetsgrupp är att utgöra ett forum för sjuksköterskor verksamma inom interventionell kateterbehandling, att främja forskning samt att arbeta aktivt för kompetensutveckling och fördjupade kunskaper bland de yrkeskategorier som arbetar med detta.

Genomförda utbildningsdagar:

  • Den 24-25 november 2022 anordnade PCI-gruppen de: IX PCI-dagarna på Elite Stadshotell i Västerås.
  • PCI-gruppen anordnade nationella utbildningsdagar 23-24 november 2023 i Göteborg. Läs mer här

Planering 2024:

  • Den 21-22 november arrangeras årets utbildningsdagar i Uppsala. Mer information kommer! 

Verksamhetsberättelser

2023


Kontaktpersoner PCI-gruppen

David Sparv (Sammankallande)
Chefssjuksköterska
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
046-173 752
david.sparw@gmail.com


Annika Gunnarsson 
Avdelningschef
PCI-sektionen/ Kardiologkliniken
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
018-611 47 32, 018-611 54 90
annika.gunnarsson@akademiska.se


Petronella Torild 
Utbildningsansvarig
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031-342 24 66
Petronella.Torild@vgregion.se

 


Anna Hasselberg 
Leg sjuksköterska
Sektionsledare PCI/ Hjärtdagvården
Medicinkliniken
Västmanlands sjukhus
721 89 Västerås
021-175405 
021-175341
anna.hasselberg@regionvastmanland.se