Medfödda hjärtfel

Varför startades gruppen?
Det finns ett stort behov av ett kontaktnät för vårdpersonal som på ett eller annat sätt träffar personer med medfött hjärtfel, för att ta till vara på varandras erfarenheter och lära mer av varandra.

När startades gruppen?
Initiativet kom våren 2009 och gruppen startades aktivt november 2009 i samband med ett möte med delar av VIC´s arbetsgrupper och styrelse.

Arbetsgruppens målsättning
Målsättningen är att vidareutveckla det multidisciplinära teamets roll för medfödda hjärtfel nationellt, både på avdelningar som i mottagningsverksamhet. För att kunna ta tillvara erfarenheter från det multidisciplinära teamet behövs alla kategorier av vårdpersonal med i detta arbete, oavsett om du arbetar på barn eller vuxensidan, är arbetsterapeut, undersköterska, sjukgymnast, sjuksköterska, dietist, kurator, psykolog eller biomedicinsk analytiker m.m.

Det långsiktiga målet med arbetsgruppen är att öka kvalitén på det multidisciplinära omhändertagandet för personer med medfött hjärtfel och dess anhöriga.

Arbetsgruppens tyngdpunkt
Arbetsgruppens åtgärder för att nå målet är att skapa ett kontaktnät över hela landet mellan olika professioner som på något sätt arbetar med medfödda hjärtfel för att kunna delge varandra kunskap men också för att sprida vad som är på gång inom området. Arbetsgruppen håller utbildningsdagar vartannat år om medfödda hjärtfel både hos barn och vuxna, för sjukvårdspersonal som till och från träffar personer med medfödda hjärtfel. Utbildningsdagarna är också till för att öka kompetensen hos dem som arbetar med medfödda hjärtfel i sin vardag. En åtgärd på sikt är att bedriva forskning tillsammans för att driva utvecklingen framåt.

Utbildningsdagar
Arbetsgruppen för medfödda hjärtfel anordnade 6-7 februari utbildningsdagar med titeln:
”Mitt medfödda hjärtfel påverkar inte bara mitt hjärta”.                                Utbildningsdagarna ägde rum på Nya karolinska i Stockholm 2020

Några exempel på presentationer från utbildningsdagarna
Endokardit och tandhygien
Endokarditprofylax riktlinjer för 2019
ADHD-medicin och hjärtat
Rapport från utbildningsdagarna

Medlemmar i arbetsgruppen

Linda Ternrud är leg. Sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård. Hon arbetar i GUCH-teamet (Grown Up Congenital Heart disease) och på Hemodynamiklab på Hjärtmottagningen i Lund. Linda har arbetat med hjärtpatienter sedan 2004 och GUCH-patienter sedan 2008 i Malmö. Numera finns GUCH-patienterna i Lund och GUCH-centrat i Lund är ett av sju centra i Sverige. Linda är även utbildad hjärtsvikts-sjuksköterska, ledamot i arbetsgruppen för GUCH i Svenska Kardiologföreningen och medlem i Swedcons Styrgrupp (nationellt register för medfödda hjärtfel).

Anna-Klara Zetterström är leg fysioterapeut och arbetar kliniskt på GUCH-mottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Sjukhuset, Göteborg.

Ann Asp  är barnsjuksköterska och arbetar sedan 2006 på Barnhjärtcentrum i Lund, Skånes Universitetssjukvård. Tidigare erfarenhet har Ann inom akut och infektionsverksamhet, som klinisk lärare i barnsjukvården och med verksamhetsutveckling inom barnhjärtsjukvården i Lund.   Ann tog Masterexamen i Omvårdnad med ämnesinriktning barnkardiologi 2014. Examensarbetet heter Upplevelse av överföring till vuxensjukvården hos unga vuxna med medfödda hjärtfel. Hösten 2014 deltog Ann i GUCH-kurs. Ann arbetar sedan december 2014 som kontaktsjuksköterska och på Barnhjärtcentrum i Lund

Camilla Sandberg är Leg. Fysioterapeut och arbetar med hjärtrehabilitering på Hjärtcentrum vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och forskar inom fysisk aktivitet och medföddahjärtfel. Camilla har en specialistexamen inom hjärt- och kärlssjukdomar och disputerade i januari 2016. Avhandlingens titel ”Physical performance, physical activity, body composition and exercise training in adults with congenital heart disease”. Avhandlingen kan hämtas från http://umu.diva-portal.org 

Åsa Burström  är universitetssjuksköterska och arbetar sedan 2007 på Barnhjärtcentrum vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, och har tidigare erfarenhet inom barnintensivsjukvård. 2013 tog Åsa en Masterexamen i klinisk medicinsk vetenskap och är sedan 2014 antagen som doktorand vid Karolinska Institutet. Inriktningen för avhandlingen är ”Överföringen mellan Barnsjukvård och Vuxensjukvård för ungdomar födda med hjärtfel”. Doktorandprojektet ingår i ett nationellt transitionsprojekt, Stepstones-CHD (Swedish Transition Effects Project Supporting Teenagers with mEdical conditionS). http://www.stepstones-project.org/sv/

Karin Nordström är leg. Sjukgymnast. Hon arbetar sedan 2017 kliniskt med barnkardiologi på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm och har sedan 2006 arbetat med hjärtrehabilitering på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Karin har tidigare erfarenhet inom akutsjukvård och intensivvård. 2015 tog Karin Magisterexamen i Klinisk Medicinsk Vetenskap vid Karolinska Institutet och samma blev samma år Specialistsjukgymnast inom hjärt- och kärlsjukdomar.

Verksamhetsberättelser

Kontaktuppgifter för arbetsgruppen ”medfödda hjärtfel”

Linda Ternrud, Leg sjuksköterska (sammankallande)
Specialistsjuksköterska i hjärtsjukvård
Hjärtmottagningen i Lund
Skånes Universitetssjukhus Lund
221 85 Lund
046-172587
linda.ternrud@skane.se


Anna-Klara Zetterström, leg fysioterapeut
Arbetsterapi och fysioterapienheten,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset
Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg
031-343 44 63
anna-klara.zetterstrom@vgregion.se


Camilla Sandberg, Med. Dr, leg fysioterapeut
Sjukgymnastiken
Hjärtcentrum
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
090-7858441
camilla.sandberg@medicin.umu.se


Ann Asp, barnsjuksköterska
Kontaktsjuksköterska på Barnhjärtcentrum
Skånes universitetssjukvård i Lund
221 85 Lund
Telefon: 046-17 84 71
ann.asp@skane.se


Åsa Burström, Universitetssjuksköterska
Doktorand, Kvinnor och Barns Hälsa, Karolinska Institutet
Barnhjärtcentrum
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
171 76 Stockholm
Telefon: 08-517 71602
asa.burstrom@sll.se


Karin Nordström, Leg Sjukgymnast, specialist i hjärt- och kärlsjukdom
Funktionsområde Arbetsterapi och Fysioterapi
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
17164 Solna
Telefon: 08-12393312
karin.nordstrom@sll.se

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.