Från vänster: Alicja Arasimowicz, Jonna Norman, Lena Heinebäck Anna-Karin Nordlin

Hjärtsviktsgruppen

Varför startades gruppen?

I början av 1990-talet startades sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar och avdelningar runt om i Sverige. Det hade under en längre tid funnits önskemål om att starta någon form av nätverk för att utbyta erfarenheter. Det fanns även ett behov av utbildning och utveckling av vården för patienter med hjärtsvikt.

När startades gruppen?

Gruppen startades våren 1997 på uppmaning från VIC styrelse och enligt önskemål från sjuksköterskor som arbetade med hjärtsviktspatienter. Gruppen utsågs under hösten och hade sitt första möte i Linköping i oktober 1997.

Arbetsgruppens målsättning

Målsättningen är att nationellt skapa möjligheter för sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer, dietister och andra yrkesprofessioner, som arbetar tillsammans med människor med hjärtsvikt, att utöka sin kompetens genom nationellt utbyte av erfarenheter, ta del av nya forskningsresultat, innovationer, utvecklingsarbeten och samarbeten inom området.

Syftet med arbetet är ytterst att främja hälsa och att utveckla vården/rehabiliteringen för människor med diagnosen hjärtsvikt i ett helhetsperspektiv.

Arbetsgruppens tyngdpunkter

I avsikt att uppnå målen arbetar vi i hjärtsviktsgruppen med: 
- Att arrangera utbildningsdagar (minst vartannat år)
- Att sprida kunskap via VIC:s hemsida
- Att visa på möjligheter för medlemmar i VIC att söka stipendium och resebidrag

Arbetsgruppens planer

Arbetsgruppen planerar för utbildningsdagar hösten 2025. Vi diskuterar hybridutbildning och teman. Ni är alla välkomna att höra av er till oss med förslag på teman, föredrag och goda exempel på arbeten tillsammans för att främja hälsa vid hjärtsvikt, inom såväl sluten som öppen vård.

State of the Heart i Malmö 2023

Hjärtsviktsgruppen medverkade vid VIC gemensamma nationella utbildningsdagar State of the Heart i Malmö 2023. Det var sammantaget mycket lärorika, väl planerade och givande utbildningsdagar. Att träffas på riktigt och utbyta erfarenheter, med professionella från alla arbetsgrupper och deltagare från hela landet, var mycket inspirerande och motiverande, för såväl utveckling av det egna arbetet i vården som för fortsatt ideellt arbete inom VIC.

Hjärtsviktsgruppens session inleddes av Peter Vasko, hjärtläkare i Linköping och ordförande i kvalitetsregistren RiksSvikt och SwedeHeart, med fokus på vart vi står idag tillsammans med hjärtsviktspatienten och hur vi kan förbättra samarbetet. Peter betonade vikten av att vi lyssnar öppet på patientens berättelse och utgår från den i samtalen. Han lyfte även fram betydelsen av fysisk träning och sjukgymnastens/fysioterapeutens roll i rehabiliteringen vid hjärtsvikt. Utveckling av läkemedel och behandling vid hjärtsvikt är positiv, men blir allt mer komplex, och kräver kunskap och följsamhet inom området. Vi kan alltid förbättra vården och kvalitetsregistren är viktiga för att fler människor med hjärtsjukdom ska få tillgång till den bästa och forskningsbaserade behandlingen.

Jonna Norman, sjuksköterska i Göteborg (sammankallande), föredrog om andning och andfåddhet, med praktiska övningar, erfarenheter och effekter av andning och träning i medveten närvaro i sin avhandlings studier med hjärtsviktspatienter. Resultaten visade sammantaget att komplementära metoder som tillägg till optimerad medicinsk behandling har potential att lindra symtom i dagligt liv vid hjärtsvikt. Enkla öppna frågor om andfåddhet i instrumentet Exp-BeSoB kan öka förståelsen för subjektiva symtomupplevelser och vara en värdefull hjälp att identifiera personer i behov av interventioner. Ett reportage om avhandlingen finns publicerat i Svensk Kardiologi nr 4 2023.

Aida Koder Hamid, dietist från Malmö, gav oss en populärvetenskaplig föreläsning om koststudier på effekter av olika typer av mat vid hjärtsvikt. Vi fick lära oss att ett medelintag av choklad 3 ggr/v 😊 (ca 12 g/dag), och fibrer (30 g/dag) och fyra koppar kaffe per dag kan minska risken för hjärtsvikt. Det finns också studier som visar att mer än ett ägg om dagen kan öka risken för hjärtsvikt. Aida betonade avslutningsvis att evidensen är svag för vilken kost som är mest gynnsam vid hjärtsvikt och vikten av att individanpassa kostråd och att koppla in dietisten vid behov. 

Nationella utbildningsdagar 2021

Hjärtsviktsgruppen genomförde under 2021 i samarbete med den Sekundärpreventiva arbetsgruppen VIC:s digitala Nationella utbildningsdagar via Jönköping på temat: ’Prevention och behandling vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt – samarbete för hälsan’. Vi fick ta del 12 mycket lärorika föredrag utifrån flera yrkesprofessioners och patienternas perspektiv. Sammantaget framkom att vi har mycket kunskap om hur kranskärlssjukdom och hjärtsvikt kan förebyggas och behandlas. Våra levnadsvanor är av stor betydelse för hälsan. Det finns stora möjligheter till att förbättra i det förebyggande arbetet genom att lära av de goda exemplen runt om i landet och bjuda in patienterna som aktiv medskapare. Vi har idag tillgång till kunskapen och verktygen, det gäller ’bara’ att komma igång med användandet. 

Att genomföra utbildningsdagar digitalt visade sig vara ett lyckat koncept. Vi nådde ut till mer än 200 deltagare och i hela landet. Ett reportage om utbildningsdagarna finns publicerat i Svensk Kardiologi (nr 4, 2021) och i verksamhetsberättelsen för 2021 kan ni läsa om resultaten i utvärderingarna.

Genomförda utbildningsdagar

Nationella utbildningsdagarna i hjärtsvikt genomfördes 2018 i Huddinge centrum, Stockholm på temat ”Vård och rehabilitering vid hjärtsvikt – Vilka är möjligheterna?” Programmet tog oss med på en resa från antiken, till nutid och in i framtid inom medicin och teknik vid hjärtsvikt. Visade på innovativa möjligheter, nytänkande, lyckade praktiska lösningar och gav en hög dos glädje. Ni kan ta del av föredragshållarnas bilder och en rapport från utbildningsdagarna under rubriken ”rapporter från utbildningsdagar”.

Temat för utbildningsdagarna 2016 var ’OKEJ med samarbete vid hjärtsvikt’ (Omtanke, Kompetens, Effektivitet och Jämställdhet) och var konstruerat som ett kvalitetsomdöme av en patient med positiva erfarenheter av personcentrerad vård på SU/Östra sjukhuset i Göteborg. Patienten lyfte särskilt fram betydelsen av samarbete med oss professionella, som en förutsättning för en bra vård och att kunna vara delaktig. Med inspiration av temat kom programmet att omfatta föredrag om aktuell medicinsk vård, RiksSvikt, personcentrerad vård i team med patienter på hjärtavdelning och i samtal på distans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesroller vid hjärtsvikt. Nytt för i år var praktiska övningar i workshops, nutid och framtid med hjärtsvikt i ett fysiologiskt perspektiv. Programmet innehöll även föredrag med fokus på egenvård och multiprofessionella team i hemmet, optimerad vårdkedja med innovativa samarbeten såväl inne på sjukhus, som i transitionen ut till hemmet via primärvården.

Utbildningsdagarna 2014 hade temat – ”Hopp och tillit hela vägen vid hjärtsvikt”. Programmet innehöll en intressant bredd från senaste nytt inom medicin, viritual reality and internet in heart failure care, fysisk träning, palliativ vård, psykologi och existentiell hälsa med fokus på att utveckla teamarbetet och vården vid hjärtsvikt.

År 2013 medverkade sviktgruppen vid VIC:s gemensamma konferensen State of the Heart i Malmö. I vår session om svikt kan ni hitta föredrag om aktuella medicinsk vård vid hjärtsvikt, nya guidelines, ultrafiltration som alternativ vid avancerad hjärtsvikt, kognition, observationer och tester vid svikt. HOPP-projektet (Hjärtsvikt och palliativa programmet) med rapport om effekter och erfarenheter från integrerad specialiserad hemsjukvård i multidisiplinära team.

Temat för utbildningsdagarna i Stockholm 2012 var – ”Gott och blandat vid hjärtsvikt” och bjöd på en blandning av föredrag om senaste nytt från guidelines och kardiomyopatier, person-centrerad vård till nytta och nöje, e-hälsa, teamarbeten med hjärtsvikts patienter på den palliativa enheten i Danderyd, mindfulness, det nya palliativa nationella vårdprogrammet, avancerad hemsjukvård (AHIS) Långbro park, FAR och sjukgymnastens roll vid svårt sjuka hjärtsviktspatienter i HOPP-projektet, Devicebehandling och fysisk träning och som avslutning egenvård och järn vid hjärtsvikt.

Under åren 2009, 2010 och 2011 var hjärtsviktsgruppens nationella utbildningsdagarna förlagda i Göteborg med teman som: ”Det tvärprofessionella teamet, existentiella aspekter och palliativ vård vid hjärtsvikt”; ”Att främja hälsa vid kronisk hjärtsvikt – är det möjligt”; ”Att leva med hjärtsvikt –hur finner man balans i tillvaron”. Det första temat med bl.a. präst och psykolog, det andra med patienter inbjudna till samtal och det sistnämnda temat med egna balansövningar och skärgårdkryss.

Medlemmar i arbetsgruppen

Jonna Norman är leg. sjuksköterska med specialkompetens inom hjärtsvikt och klinisk forskning, med inriktning på symtomlindring, hälsa och personcentrerad vård vid hjärtsvikt. Hon är diplomerad Steg 1 & 2 instruktör i träning i medveten närvaro (Här & Nu-programmet). Jonna disputerade 2023 med avhandlingen: Andning och träning i medveten närvaro för personer med hjärtsvikt – studier av erfarenheter och effekter på symtom och tecken, välbefinnande och hälsa. Avhandlingen kan läsas här. Delarbete III och IV är ännu inte tillgängliga på nätet. Jonna har mångårig erfarenhet av arbete med människor med hjärtkärlsjukdom, hjärtsvikt och deras närstående. Hon kombinerar sin kliniska forskning, med arbete på 357, SU/Östra sjukhuset i Göteborg, en hjärtavdelning med akut- och eftervård, personcentrerade förhållningssätt och samarbeten i team.

Alicja Arasimowicz är leg. sjuksköterska och vidareutbildad hjärtsviktssjuksköterska med långvarig erfarenhet inom hjärtsviktsvården. Alicja var med och startade avdelningsnära sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning och arbetar på SUS hjärtavdelning i Malmö. Alicja har i många år varit VIC representant i RiksSvikts styrgrupp. Alicja nominerades och fick Mona Schlyters kliniska pris 2020. 

Lena Heinebäck är specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska. Lena har skrivit magisterexamen om ”IT-stöd för egenvård till patienter med hjärtsvikt”. Hon har under flera år jobbat inom kardiologi på Länssjukhuset Ryhov. Även 6 år i primärvården och startat hjärtsviktsmottagning. Sedan år 2022 är hon tillbaka, nu som verksamhetsutvecklare på Ryhovs medicinklinik, samt arbetar kliniskt på kardiologen.

Anna-Karin Nordlin är leg. Fysioterapeut med specialistutbildning inom hjärt- och kärlsjukdom. Hon fick sin specialistexamen 2015 och har arbetat med hjärtrehabilitering på Feelgood i Stockholm till 2021. Sedan januari 2022 arbetar Anna-Karin i region Gävleborg, rehabilitering specialistvård vid Bollnäs Sjukhus.

Verksamhetsberättelser

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Kontaktuppgifter till hjärtsviktsgruppens medlemmar


Jonna Norman
(sammankallande)jonna n.jpeg
Sjuksköterska och filosofie doktor i vårdvetenskap
Hjärtavdelning 357/ 
Forskningsenheten, CK Plan 2, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU)/Östra,
Diagnosvägen 11 
416 50 Göteborg
E-post: jonna.t.norman@gmail.com 
Alt: jonna.norman@vgregion.se 
Mobil: 073-530 97 07


Alicja Arasimowiczalicja.jpeg
Sjuksköterska
Hjärtavdelningen
Skånes universitetsjukhus Malmö
205 01 Malmö
E-post: alicja.arasimowicz@gmail.com


Lena Heinebäcklena heinebäck.jpeg
Verksamhetsutvecklare / sjuksköterska
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov
511 81 Jönköping
E-post: lena.heineback@rjl.se
Telefon:010-242 85 51


Anna-Karin Nordlinanna-karin nordlin.jpeg
Specialistsjukgymnast inom hjärt- och kärlsjukdom
Rehabilitering specialistvård
Bollnäs sjukhus
821 81 Bollnäs
E-post: anna-karin.nordlin@regiongavleborg.se
Telefon: 0278-380 07