Hjärtsviktsgruppen

Varför startades gruppen?
I början av 1990-talet startades sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar och avdelningar runt om i Sverige. Det hade under en längre tid funnits önskemål om att starta någon form av nätverk för att utbyta erfarenheter. Det fanns även ett behov av utbildning och utveckling av vården för patienter med hjärtsvikt.

När startades gruppen?
Gruppen startades våren 1997 på uppmaning från VIC styrelse och enligt önskemål från sjuksköterskor som arbetade med hjärtsviktspatienter. Gruppen utsågs under hösten och hade sitt första möte i Linköping i oktober 1997.

Arbetsgruppens målsättning
Målsättningen är att nationellt skapa möjligheter för sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer, dietister och andra yrkesprofessioner, som arbetar tillsammans med människor med hjärtsvikt, att utöka sin kompetens genom nationellt utbyte av erfarenheter, ta del av nya forskningsresultat, innovationer, utvecklingsarbeten och samarbeten inom området.

Syftet med arbetet är ytterst att främja hälsa och att utveckla vården/rehabiliteringen för människor med diagnosen hjärtsvikt i ett helhetsperspektiv.

Arbetsgruppens tyngdpunkter

I avsikt att uppnå målen arbetar vi i hjärtsviktsgruppen med:
- Att arrangera utbildningsdagar (minst vartannat år)
- Att sprida kunskap via VIC:s hemsida
- Att visa på möjligheter för medlemmar i VIC att söka stipendium och resebidrag

Nationella Utbildningsdagar 2021

Utvärdering av VIC utbildningsdagar 21-22/10 2021

Hjärtsviktsgruppen genomförde under 2021 i samarbete med den Sekundärpreventiva arbetsgruppen VIC:s digitala Nationella utbildningsdagar via Jönköping på temat: ’Prevention och behandling vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt – samarbete för hälsan’. Vi fick ta del 12 mycket lärorika föredrag utifrån flera yrkesprofessioners och patienternas perspektiv. Sammantaget framkom att vi har mycket kunskap om hur kranskärlssjukdom och hjärtsvikt kan förebyggas och behandlas. Våra levnadsvanor är av stor betydelse för hälsan. Det finns stora möjligheter till att förbättra i det förebyggande arbetet genom att lära av de goda exemplen runt om i landet och bjuda in patienterna som aktiv medskapare. Vi har idag tillgång till kunskapen och verktygen, det gäller ’bara’ att komma igång med användandet. 

Att genomföra utbildningsdagar digitalt visade sig vara ett lyckat koncept. Vi nådde ut till mer än 200 deltagare och i hela landet. Ett reportage om utbildningsdagarna finns publicerat i Svensk Kardiologi (nr 41, 2021) och i verksamhetsberättelsen för 2021 kan ni läsa om resultaten i utvärderingarna.

Ni är alla välkomna att höra av er till oss med förslag på föredrag och goda exempel på professionellt och hälsofrämjande arbeten tillsammans vid hjärtsvikt, inom såväl sluten som öppen vård. Vi planerar och arbetar nu vidare inför genomförandet av State of the Heart 2023.

Genomförda utbildningsdagar 
Nationella utbildningsdagarna i hjärtsvikt genomfördes 2018 i Huddinge centrum, Stockholm på temat ”Vård och rehabilitering vid hjärtsvikt – Vilka är möjligheterna?” Programmet tog oss med på en resa från antiken, till nutid och in i framtid inom medicin och teknik vid hjärtsvikt. Visade på innovativa möjligheter, nytänkande, lyckade praktiska lösningar och gav en hög dos glädje. Ni kan ta del av föredragshållarnas bilder och en rapport från utbildningsdagarna här

Temat för utbildningsdagarna 2016 var ”OKEJ med samarbete vid hjärtsvikt” (Omtanke, Kompetens, Effektivitet och Jämställdhet) och var konstruerat som ett kvalitetsomdöme av en patient med positiva erfarenheter av personcentrerad vård på SU/Östra sjukhuset i Göteborg. Patienten lyfte särskilt fram betydelsen av samarbete med oss professionella, som en förutsättning för en bra vård och att kunna vara delaktig. Med inspiration av temat kom programmet att omfatta föredrag om aktuell medicinsk vård, RiksSvikt, personcentrerad vård i team med patienter på hjärtavdelning och i samtal på distans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesroller vid hjärtsvikt. Nytt för i år var praktiska övningar i workshops, nutid och framtid med hjärtsvikt i ett fysiologiskt perspektiv. Programmet innehöll även föredrag med fokus på egenvård och multiprofessionella team i hemmet, optimerad vårdkedja med innovativa samarbeten såväl inne på sjukhus, som i transitionen ut till hemmet via primärvården. Mer info och presentationer finner du här

Utbildningsdagarna 2014 hade temat – ”Hopp och tillit hela vägen vid hjärtsvikt”. Programmet innehöll en intressant bredd från senaste nytt inom medicin, viritual reality and internet in heart failure care, fysisk träning, palliativ vård, psykologi och existentiell hälsa med fokus på att utveckla teamarbetet och vården vid hjärtsvikt. 

År 2013 medverkade sviktgruppen vid VIC:s gemensamma konferensen State of the Heart i Malmö. I vår session om svikt kan ni hitta föredrag om aktuella medicinsk vård vid hjärtsvikt, nya guidelines, ultrafiltration som alternativ vid avancerad hjärtsvikt, kognition, observationer och tester vid svikt. HOPP-projektet (Hjärtsvikt och palliativa programmet) med rapport om effekter och erfarenheter från integrerad specialiserad hemsjukvård i multidisiplinära team.

Temat för utbildningsdagarna i Stockholm 2012 var – ”Gott och blandat vid hjärtsvikt” och bjöd på en blandning av föredrag om senaste nytt från guidelines och kardiomyopatier, person-centrerad vård till nytta och nöje, e-hälsa, teamarbeten med hjärtsvikts patienter på den palliativa enheten i Danderyd, mindfulness, det nya palliativa nationella vårdprogrammet, avancerad hemsjukvård (AHIS) Långbro park, FAR och sjukgymnastens roll vid svårt sjuka hjärtsviktspatienter i HOPP-projektet, Devicebehandling och fysisk träning och som avslutning egenvård och järn vid hjärtsvikt.

Under åren 2009, 2010 och 2011 var hjärtsviktsgruppens nationella utbildningsdagarna förlagda i Göteborg med teman som: ”Det tvärprofessionella teamet, existentiella aspekter och palliativ vård vid hjärtsvikt”; ”Att främja hälsa vid kronisk hjärtsvikt – är det möjligt”; ”Att leva med hjärtsvikt –hur finner man balans i tillvaron”. Det första temat med bl.a. präst och psykolog, det andra med patienter inbjudna till samtal och det sistnämnda temat med egna balansövningar och skärgårdkryss.

 

Medlemmar i arbetsgruppen

Jonna Norman är leg. sjuksköterska med specialkompetens inom hjärtsvikt och klinisk forskning, med inriktning på symtomlindring, hälsa och personcentrerad vård vid hjärtsvikt. Hon är klinisk doktorand och diplomerad Steg 2 instruktör i träning i medveten närvaro (Här & Nu-programmet). Avhandlingsprojektet utvärderar effekter av en mindfulness-baserad intervention (MBI) vid hjärtsvikt. Publicerad artikel kan hämtas här: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1474515117715843 

Jonna har mer än 30 års erfarenhet av arbete med människor med hjärt- och kärlsjukdom, hjärtsvikt och deras närstående. Hon kombinerar sedan 2016 forskarutbildning vid Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs universitet, med kliniskt arbete på 357, SU/Östra sjukhuset en hjärtavdelning med akut- och eftervård, personcentrerade förhållningssätt och proaktiva samarbeten i team.

Alicja Arasimowicz är leg. sjuksköterska och vidareutbildad hjärtsviktssjuksköterska med långvarig erfarenhet inom hjärtsviktsvården. Alicja var med och startade avdelningsnära sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning. Hon arbetar med hjärtsviktspatienter både på avdelningen och på hjärtsviktsmottagningen i Malmö. Alicja är även som VIC representant från hjärtsviktsgruppen med i RiksSvikts styrgrupp. Alicja har år 2020, nominerats till och erhållit Mona Schlyters kliniska pris

Lena Heinebäck är specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska. Lena har skrivit magisterexamen om ”IT-stöd för egenvård till patienter med hjärtsvikt”. Lena jobbar kliniskt inom primärvården med bland annat hjärtpatienter och har tidigare jobbat på kardiologen på Länssjukhuset Ryhov.

Anna-Karin Nordlin är leg. Fysioterapeut med specialistutbildning inom hjärt- och kärlsjukdom. Hon fick sin specialistexamen 2015 och har arbetat med hjärtrehabilitering på Feelgood i Stockholm till 2021. Sedan januari 2022 arbetar Anna-Karin i region Gävleborg, rehabilitering specialistvård vid Bollnäs Sjukhus.

Verksamhetsberättelser

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Kontaktuppgifter till hjärtsviktsgruppens medlemmar


Jonna Norman
 (sammankallande)
Sjuksköterska och klinisk doktorand
Vårdvetenskap och hälsa, SA, Göteborgs universitet/
Forskningsenheten, CK plan 2, SU/Östra sjukhuset och
Avdelning 357, Hjärtintensivvårdsavdelning med eftervård
CK Plan 7, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)/ Östra,
416 85 Göteborg
E-post: jonna.t.norman@gmail.com
Alt: jonna.norman@vgregion.se
Mobil: 073-530 97 07


Alicja Arasimowicz
Sjuksköterska
Hjärtavdelningen/Hjärtsviktsmottagningen
Skånes universitetsjukhus Malmö
205 01 Malmö
E-post: alicja.arasimowicz@gmail.com
Telefon: 040-338 505


Lena Heinebäck
Distriktssköterska
Wetterhälsan
Barnarpsgatan 111
553 30 Jönköping
E-post: lena.heineback@rjl.se
Telefon:010-242 66 77


Anna-Karin Nordlin
Specialistsjukgymnast inom hjärt- och kärlsjukdom
Rehabilitering specialistvård
Bollnäs sjukhus
821 81 Bollnäs
E-post: anna-karin.nordlin@regiongavleborg.se
Telefon: 0278-380 07