Arytmigruppen

Varför och när startades gruppen?
I början av 1990-talet började sjuksköterskor och biomedicinska analytiker (BMA) kontroller pacemaker. Behovet av att bygga upp ett kontaktnät för vårdpersonal som aktivt arbetade med pacemakerpatienter blev då ett faktum.

Arbetsgruppen bildades 1995 för att kunna samordna och utbyta erfarenheter samt tillvarata särintressen och utbildningsbehov på olika nivåer för sjuksköterskor/BMA inom pacemakervården. Sedan millenniumskiftet inkluderar det även övriga hjärtdevices såsom ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) och ICM (Implantable Cardiac Monitor). Utvecklingen sker även inom övrig arytmivård vilket leder till fler specialistutbildade sjuksköterskor/BMA. Gruppen tog därför ett beslut år 2012 att ändra gruppens namn från pacemakergruppen till arytmigruppen.

Arbetsgruppens målsättning
Arbetsgruppens målsättning är att: "Inom en rikstäckande organisation underhålla och utbyta kunskaper och erfarenheter hos sjuksköterskor/BMA inom arytmivården för att tillvarata och fördjupa gruppens kompetens och därmed förbättra omvårdnaden för patienter."

Med detta menas att:
Hålla återkommande Temadagar för att sprida kunskap om arytmier, hjärtdevicebehandling, ablationer och värna om utbyte av erfarenheter såsom dokumentation, ansvar, omvårdnadsaspekter mm samt bildandet av sociala nätverk bland medlemmar. Under dessa dagar har sjuksköterskor och BMA även presenterat fallbeskrivningar och egna forskningsprojekt med åtföljande givande diskussioner. Utbildningsdagar skall arrangeras minst vartannat år.

Fortsätta att ha ett välfungerande nätverk över hela landet mellan gruppmedlemmar samt sprida information ang. kongresser, kurser, pågående utveckling och utbildningsmöjligheter via Nyhetsbrev som skickas till kontaktpersoner en gång per termin.

Gruppen har varit med att starta olika utbildningsinsatser på högskolenivå, såsom att arbetade fram underlaget till kursplan och målbeskrivning för Pacemakerbehandling, 15 poäng samt påverka uppstarten av ICD och CRT-behandling 7,5 poäng.

Dessa är tvärprofessionella uppdragsutbildningar för hela landet på institutionen för omvårdnad, medicinska fakulteten vid Lunds Universitet.

Arbetsgruppen har ett etablerat och väl fungerande samarbete med medicintekniska företag inom arytmivård för bland annat olika utbildningsinsatser och utbyte av erfarenheter.

Genomförda utbildningsdagar

2022
Den 10-11 november 2022 anordnade Arymigruppen utbildningsdagar i Stockholm på Elite Hotell Karolina Tower. 
Temat för utbildningsdagarna var "Device och arytmier".

2024
Arytmigruppen och Thoraxkirurgigruppen anordnade gemensamma utbildningsdagar i Örebro 8-9 februari 2024. Läs mer här

Framtid

  • Initiera olika utbildningar inom arytmiområdet samt anordna Temadagar för vidare kompetensutveckling bland medlemmar.
  • Bygga upp rikstäckande kontaktnät för specialistutbildade sjuksköterskor och BMA inom elektrofysiologi samt arytmimottagningar.
  • Utveckla våra medlemmars utbyte via vårt kontaktnät för att sprida information och få in mer synpunkter från klinikerna till arbetsgruppen.
  • Underlätta spridning av vårdvetenskaplig forskning ut i praktisk verksamhet.
  • Arbeta för att få specialistutbildning för sjuksköterskor inom arytmi godkänd.
  • En vision är också att utveckla samarbetet med våra kollegor i de skandinaviska länderna.

Gruppens nuvarande sammansättning:


Helen Blomgren (sammankallande)
Leg. Sjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset, Elfysverksamheten, Arytmimottagningen
tel: 08-123 840 18
e-mail: helen.blomgren@regionstockholm.se


Urd Malmsten
Leg. Sjuksköterska
Sektionsledare för Arytmisektionen
Kardiologkliniken i  Linköping
tel: 010-1031771 (till arytmilab)
e-mail:urd.malmsten@regionostergotland.se


Gunilla LiljaGunillaLilja Arytmi gr (002).jpeg
Leg. Sjuksköterska
Hjärtmott/Pacemakermott
Helsingborgs lasarett
tel: 042-4063154
e-mail: gunilla.gl.lilja@skane.se


Arild Andervad
GunillaLilja Arytmi gr (002).jpegLeg. Fysioterapeut
Hjärtmottagning kranskärl Lund
tel: 076-8246561
e-mail: arild.andervad@skane.se


Sara Swartling, Stockholm
Leg sjuksköterska
Elfys Danderyds sjukhus
tel: 08-12357640
e-mail: Sara.swartling@regionstockholm.se


Hanna Pettersson
Leg sjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset
e-post: hanna.l.pettersson@regionstockholm.se


Nationell kontaktpersonlista för Hjärtdevice-verksamheter

Nationell kontaktpersonlista för El-fys-verksamheter

Verksamhetsberättelse 2023