VIC:s årsmöte 2023

VIC:s årsmöte genomförs i år den 27/4 kl 08.00-09.00 i samband med det 24:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm. Lokal: E6. Vi ses där!

Dagordning årsmötet;

1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

2. Val av mötesordförande

3. Val av två justeringspersoner

4. Årsberättelse

  1. rapport från arbetsgrupperna
  2. verksamhetsberättelse
  3. ekonomisk redogörelse

5. Revisorernas berättelse, jämte fråga om styrelsens ansvarsfrihet

6. Fastställande av verksamhetsplan 2022/23

7. Fastställande av medlemsavgiften för 2023

8. Val av ledamöter

9. Skrivelser

10. Motioner

11. Övriga frågor

12. Årsmötet avslutas

Varmt välkomna önskar VIC:s styrelse!