Stiftelsen Söderström - Königska sjukhemmet

Ansökningsperiod 1 september - 1 oktober 2024

För forskning inom psykiatri & psykiatrisk kunskapsutveckling 

Stiftelsen har sin upprinnelse i grosshandlare Carl Christian Söderströms testamente den 23 juni 1904.

Stiftelsens avkastning ska främja vetenskaplig forskning inom psykiatri och den delar i första hand ut anslag till forskningsprojekt som främjar psykiatrisk kunskapsutveckling (allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, äldrepsykiatri och rättspsykiatri).

Styrelsen kommer vid bedömningen att lägga stor vikt vid nyttan för patienter med psykisk sjukdom samt vid forskning som uppmärksammar kvinnors speciella situation inom psykiatrin. Låg prioritet ges åt ansökningar med djurexperimentell inriktning.

Vid årets ansökningsomgång kan man söka projektanslag och/eller post doktorstöd från stiftelsen.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska men sammanfattningen ska vara på svenska.

Projektanslag

Behörighet

Den sökande ska ha disputerat, för högst tio år sedan. Avdrag för föräldraledighet kan göras.

Villkor

Det fullständiga forskningsprogrammet skrivs direkt i ansökningsformuläret. CV måste finnas upplagt på personkortet i ansökningssystemet. Om anslag söks för personal ska personalkategori och tidsperiod för anställningen uppges i ansökan. Medlen kan användas till såväl material, apparatur som till personalkostnader. Ersättning för lön till sökande beviljas inte. 

Den sökande kan bara skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Förnyad ansökan ska insändas årligen och innehålla en vetenskaplig redogörelse av föregående års bidrag inklusive förteckning över publicerade arbeten inom projektet. Anslag kan erhållas högst fem gånger per sökande. En förutsättning för att beviljas nya anslag är att tidigare anslag från stiftelsen har redovisats. 

Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd ska anges i ansökan. Om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska det anges i särskild ruta. 

För studier där det är tillämpligt, till exempel interventionsstudier, bedöms kvaliteten bland annat baserat på tydligt formulerade hypoteser, adekvat power-beräkning, sammanfattande statistisk analysplan och förregistrering (till exempel på clinicaltrials.gov eller Open Science Framework).

Beviljande & redovisning

Besked om erhållet stöd lämnas i slutet av december. Projektanslag ska alltid rekvireras till och förvaltas av det universitet eller den myndighet där den sökande bedriver sin forskning. Anslag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Medel som inte rekvirerats i tid återgår till stiftelsen. Anslag ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 12 månaders förlängning kan beviljas. Anslaget ska redovisas senast två år efter beslutsdatum då en rapport innehållande vetenskaplig och ekonomisk dokumentation ska göras. Redovisningen görs elektroniskt i ansökningssystemet. I publikationer ska anges att stöd har utgått från "The Söderström König Foundation".

Post doktorstöd i psykiatri för kliniskt anställda inom hälso- och sjukvården 

Post doktor-stödet är i form av ett anslag som ska gå till den sökandes lön då han/hon är ledig från klinisk tjänst för att forska med det projekt som beskrivs i ansökan. Maximalt stöd som kan sökas är 500 000 kronor.

Behörighet

Behöriga att söka är forskare med klinisk anställning inom hälso- och sjukvården som har disputerat i Sverige inom preklinisk eller kliniskt medicinsk disciplin (eller inom ett till medicinen närstående ämnesområde). Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen tidigast ett och högst fyra år innan ansökningstidens utgång. Avdrag för föräldraledighet kan göras.

Villkor

Forskningen kan bedrivas vid sökandes heminstitution eller annat valfritt svenskt eller utländskt universitet. Den som söker post doktorstöd kan även söka projektanslag för samma projekt från stiftelsen. Fullständig projektbeskrivning ska finnas i ansökan. CV måste finnas upplagd på personkortet i ansökningssystemet. En förutsättning för att beviljas stöd är att eventuella tidigare anslag från stiftelsen har redovisats.

Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd ska anges i ansökan. Om  etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska det anges i särskild ruta. 

För studier där det är tillämpligt, till exempel interventionsstudier, bedöms kvaliteten bland annat baserat på tydligt formulerade hypoteser, adekvat power-beräkning, sammanfattande statistisk analysplan och förregistrering (till exempel på clinicaltrials.gov eller Open Science Framework).

Till ansökan om post doktorstöd ska bifogas: 
  • Intyg från berörd verksamhetschef att sökande beviljas ledighet från sin kliniska tjänst för att forska med det projekt som angivits i ansökan. I intyget ska det specificeras (med tidsangivelser) under vilken period sökande kommer att vara tjänstledig för forskningen.   
  • Personlig inbjudan, med tidsangivelser krävs om forskningen inte ska bedrivas vid heminstitutionen.
  • Intyg om föräldraledighet krävs om avdrag för detta åberopas.
 
Beviljande och redovisning

Anslaget rekvireras av arbetsgivaren att användas till sökandes lön under den tid som han/hon är ledig från sin tjänst för att forska med det projekt som angivits i ansökan. Anslaget ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum och vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum. Medel som inte rekvirerats i tid återgår till stiftelsen. Anslaget ska redovisas senast 18 månader efter beslutsdatum då en rapport innehållande vetenskaplig och ekonomisk dokumentation ska göras. Redovisningen görs elektroniskt i ansökningssystemet. I publikationer ska framgent anges att stöd har utgått från ”The Söderström König Foundation”.

Ansökan

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.
Till ansökningssystemet

Mer om ansökningsprocessen:
Så här ansöker du

FAQ - Vanliga frågor och svar om SLS anslag

Kontakt

Frågor om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet:
medlem@sls.se
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se
070-695 60 95