Stiftelsen Söderström - Königska sjukhemmet

Ansökningsperiod 1 september - 1 oktober 2019

Stiftelsen har sin upprinnelse i grosshandlare Carl Christian Söderströms testamente den 23 juni 1904.

Stiftelsens avkastning ska främja vetenskaplig forskning inom psykiatri och den delar i första hand ut anslag till forskningsprojekt som främjar psykiatrisk kunskapsutveckling (allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, äldrepsykiatri och rättspsykiatri). Styrelsen kommer vid bedömningen att lägga stor vikt vid nyttan för patienter med psykisk sjukdom samt vid forskning som uppmärksammar kvinnors speciella situation inom psykiatrin. Låg prioritet ges åt ansökningar med djurexperimentell inriktning.

Vid årets ansökningsomgång kan man söka projektanslag och/eller post doktorstöd från stiftelsen.

Till ansökningssystemet

Besked om erhållet stöd lämnas i slutet av december.  

Projektanslag

 • CV måste finnas upplagt på personkortet i ansökningssystemet.
 • Den sökande ska ha disputerat för högst tio år sedan. Avdrag för föräldraledighet, AT/ST-tjänstgöring och liknande kan inte göras.
 • Anslag kan erhållas högst fem gånger per sökande.
 • Medlen kan användas till såväl material, apparatur som till personalkostnader. 
 • Om anslag söks för personal ska personalkategori och tidsperiod för anställningen uppges i ansökan.
 • Ersättning för lön till sökande beviljas inte.
 • Den sökande kan bara skicka in en ansökan per ansökningstillfälle.
 • Förnyad ansökan ska insändas årligen och innehålla en vetenskaplig redogörelse av föregående års bidrag inklusive förteckning över publicerade arbeten inom projektet.
 • Det fullständiga forskningsprogrammet skrivs direkt i ansökningsformuläret.
 • Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd ska anges i ansökan. Om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska det anges i särskild ruta. Observera att ansökningar där den sökande inte har skrivit något alls om etikprövning är ogiltiga och kommer inte att gå vidare för granskning!
 • Projektanslag ska alltid rekvireras till och förvaltas av det universitet eller den myndighet där den sökande bedriver sin forskning.
 • Anslag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Medel som inte rekvirerats i tid återgår till stiftelsen.
 • Anslag ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas.
 • Anslaget ska redovisas senast två år efter beslutsdatum då en rapport innehållande vetenskaplig och ekonomisk dokumentation ska göras. Redovisningen görs elektroniskt i ansökningssystemet.
 • En förutsättning för att beviljas nya anslag är att tidigare anslag från stiftelsen har redovisats.
 • I publikationer ska anges att stöd har utgått från The Söderström König Foundation".

Post doktorstöd i psykiatri för kliniskt anställda inom hälso- och sjukvården

 • Post doktor-stödet är i form av ett anslag som ska gå till den sökandes lön då han/hon är ledig från klinisk tjänst för att forska med det projekt som beskrivs i ansökan. Maximalt stöd som kan sökas är 500 000 kronor.
 • Behöriga att söka är forskare med klinisk anställning inom hälso- och sjukvården som har disputerat i Sverige inom preklinisk eller kliniskt medicinsk disciplin (eller inom ett till medicinen närstående ämnesområde).
 • Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen tidigast 2015-10-01 och senast 2018-10-01, d.v.s. minst ett och högst fyra år innan ansökningstidens utgång.  (Föräldraledighet samt AT/ST-tjänstgöring kan avräknas med maximalt 1 år, intyg bifogas ansökan).
 • Forskningen kan bedrivas vid sökandes heminstitution eller annat valfritt svenskt eller utländskt universitet. Om forskningen inte görs vid heminstitutionen ska en personlig inbjudan bifogas ansökan.
 • Den som söker post doktorstöd kan även söka projektanslag för samma projekt från stiftelsen.    
 • Fullständig projektbeskrivning ska finnas i ansökan.
 • Forskningsprojektet ska ha granskats och godkänts av etikprövningsnämnd. Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd ska anges i ansökan. Om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska det anges i ansökan. Observera att ansökningar där den sökande inte har skrivit något alls om etikprövning är ogiltiga och kommer inte att gå vidare för granskning!
 • Anslaget rekvireras av arbetsgivaren att användas till sökandes lön under den tid som han/hon är ledig från sin tjänst för att forska med det projekt som angivits i ansökan.
 • Anslaget ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum och vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum. Medel som inte rekvirerats i tid återgår till stiftelsen.
 • Anslaget ska redovisas senast 18 månader efter beslutsdatum då en rapport innehållande vetenskaplig och ekonomisk dokumentation ska göras. Redovisningen görs elektroniskt i ansökningssystemet.
 • En förutsättning för att beviljas stöd är att eventuella tidigare anslag från stiftelsen har redovisats.
 • I publikationer ska framgent anges att stöd har utgått från ”The Söderström König Foundation”.
 • CV måste finnas upplagd på personkortet i ansökningssystemet.


Till ansökan om post doktorstöd ska bifogas:

 • Intyg från berörd verksamhetschef att sökande beviljas ledighet med lön för att forska med det projekt som angivits i ansökan. I intyget ska det specificeras (med tidsangivelser) under vilken period sökande kommer att vara tjänstledig för forskningen.   
 • Personlig inbjudan, med tidsangivelser krävs om forskningen inte ska bedrivas vid heminstitutionen.
 • Intyg om föräldraledighet eller AT/ST tjänstgöring krävs om avdrag för detta åberopas.

Läs även under fliken "Så här söker du" om vad du ska tänka på när du söker anslag och stipendier! Att tänka på när du söker anslag och stipendier!

Läs mer i broschyren ”Vägledning för sökande” om de olika fonderna

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.