Stiftelsen Söderström - Königska sjukhemmet

Ansökningsperiod 1 september - 1 oktober 2022

Stiftelsen har sin upprinnelse i grosshandlare Carl Christian Söderströms testamente den 23 juni 1904.

Stiftelsens avkastning ska främja vetenskaplig forskning inom psykiatri och den delar i första hand ut anslag till forskningsprojekt som främjar psykiatrisk kunskapsutveckling (allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, äldrepsykiatri och rättspsykiatri). Styrelsen kommer vid bedömningen att lägga stor vikt vid nyttan för patienter med psykisk sjukdom samt vid forskning som uppmärksammar kvinnors speciella situation inom psykiatrin. Låg prioritet ges åt ansökningar med djurexperimentell inriktning.

Vid årets ansökningsomgång kan man söka projektanslag och/eller post doktorstöd från stiftelsen.

Projektanslag

Behörighet
Den sökande ska ha disputerat, för högst tio år sedan. Avdrag för föräldraledighet kan göras.

Villkor
Det fullständiga forskningsprogrammet skrivs direkt i ansökningsformuläret. CV måste finnas upplagt på personkortet i ansökningssystemet. Om anslag söks för personal ska personalkategori och tidsperiod för anställningen uppges i ansökan. Medlen kan användas till såväl material, apparatur som till personalkostnader. Ersättning för lön till sökande beviljas inte. 

Den sökande kan bara skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Förnyad ansökan ska insändas årligen och innehålla en vetenskaplig redogörelse av föregående års bidrag inklusive förteckning över publicerade arbeten inom projektet. Anslag kan erhållas högst fem gånger per sökande. En förutsättning för att beviljas nya anslag är att tidigare anslag från stiftelsen har redovisats. 

Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd ska anges i ansökan. Om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska det anges i särskild ruta. Observera att ansökningar där den sökande inte har skrivit något alls om etikprövning är ogiltiga och kommer inte att gå vidare för granskning!

Beviljande & redovisning
Besked om erhållet stöd lämnas i slutet av december. Projektanslag ska alltid rekvireras till och förvaltas av det universitet eller den myndighet där den sökande bedriver sin forskning. Anslag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Medel som inte rekvirerats i tid återgår till stiftelsen. Anslag ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 12 månaders förlängning kan beviljas. Anslaget ska redovisas senast två år efter beslutsdatum då en rapport innehållande vetenskaplig och ekonomisk dokumentation ska göras. Redovisningen görs elektroniskt i ansökningssystemet. I publikationer ska anges att stöd har utgått från "The Söderström König Foundation".

Post doktorstöd i psykiatri för kliniskt anställda inom hälso- och sjukvården 

Post doktor-stödet är i form av ett anslag som ska gå till den sökandes lön då han/hon är ledig från klinisk tjänst för att forska med det projekt som beskrivs i ansökan. Maximalt stöd som kan sökas är 500 000 kronor.

Behörighet
Behöriga att söka är forskare med klinisk anställning inom hälso- och sjukvården som har disputerat i Sverige inom preklinisk eller kliniskt medicinsk disciplin (eller inom ett till medicinen närstående ämnesområde). Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen tidigast ett och högst fyra år innan ansökningstidens utgång. Avdrag för föräldraledighet kan göras.

Villkor
Forskningen kan bedrivas vid sökandes heminstitution eller annat valfritt svenskt eller utländskt universitet. Den som söker post doktorstöd kan även söka projektanslag för samma projekt från stiftelsen. Fullständig projektbeskrivning ska finnas i ansökan. CV måste finnas upplagd på personkortet i ansökningssystemet. En förutsättning för att beviljas stöd är att eventuella tidigare anslag från stiftelsen har redovisats.

Forskningsprojektet ska ha granskats och godkänts av etikprövningsnämnd. Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd ska anges i ansökan. Om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska det anges i ansökan. Observera att ansökningar där den sökande inte har skrivit något alls om etikprövning är ogiltiga och kommer inte att gå vidare för granskning!

Till ansökan om post doktorstöd ska bifogas: 

  • Intyg från berörd verksamhetschef att sökande beviljas ledighet från sin kliniska tjänst för att forska med det projekt som angivits i ansökan. I intyget ska det specificeras (med tidsangivelser) under vilken period sökande kommer att vara tjänstledig för forskningen.   
  • Personlig inbjudan, med tidsangivelser krävs om forskningen inte ska bedrivas vid heminstitutionen.
  • Intyg om föräldraledighet krävs om avdrag för detta åberopas.

Beviljande och redovisning
Anslaget rekvireras av arbetsgivaren att användas till sökandes lön under den tid som han/hon är ledig från sin tjänst för att forska med det projekt som angivits i ansökan. Anslaget ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum och vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum. Medel som inte rekvirerats i tid återgår till stiftelsen. Anslaget ska redovisas senast 18 månader efter beslutsdatum då en rapport innehållande vetenskaplig och ekonomisk dokumentation ska göras. Redovisningen görs elektroniskt i ansökningssystemet. I publikationer ska framgent anges att stöd har utgått från ”The Söderström König Foundation”.

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00. 
Till ansökningssystemet  

Läs mer om ansökningsprocessen under fliken Så här ansöker du.
Under FAQ - Vanliga frågor och svar  finner du svar på de vanligaste frågorna om SLS anslag. 


Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?
För frågor om medlemskap:
medlem@sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se eller 08-440 88 66