Svenska Läkaresällskapets introduktionsstipendium för medicinsk forskning

Ansökningsperiod: 2020-01-15 – 2020-03-15

Sommarstipendier för studenter på läkarprogrammen

Svenska Läkaresällskapet (SLS) arbetar för att öka andelen läkare bland de forskarstuderande samt för att fler läkare skall ha en egen erfarenhet av medicinsk forskning. Detta underlättas om blivande läkare tidigt under utbildningen kommer i kontakt med pågående medicinsk forskning och ges möjlighet att själv delta i det praktiska arbetet. SLS har därför inrättat ett stipendieprogram, Läkaresällskapets introduktionsstipendium för medicinsk forskning, för att erbjuda intresserade studenter inom Läkarprogrammet möjligheten att under sommaruppehållet på heltid följa arbetet i en forskargrupp under 1-2 månader.

 • Sökande ska vara inskriven på Läkarprogrammet
 • Stipendiet söks av studenten och handledaren gemensamt och handledaren kan bara söka med en student.
 • Studenten ska i samarbete med handledaren lägga upp en plan för forskningsvistelsen.
 • Stipendiet gäller heltid under minst fyra och maximalt åtta veckor.
 • Stipendiet uppgår till 3 000 kronor per vecka och utbetalas direkt till studenten.
 • Forskningen får inte ingå i examensarbetet.
 • Studenten får inte ha andra inkomstkällor under stipendietiden.
 • Lärosätet som är värd för forskningsvistelsen ansvarar för att stipendiaten är försäkrad under stipendieperioden.
 • Handledaren ansvarar för att relevanta etiska tillstånd erhållits/erhålls.
 • Handledaren måste vara tillgänglig under sommaren.
 • Handledaren måste vara disputerad och medlem i Svenska Läkaresällskapet såväl innevarande som föregående år.
 • Studenten måste vara medlem i Svenska Läkaresällskapet det år ansökan inges.
 • För att ansökan ska granskas måste medlemsavgiften för studenten och handledaren vara betald och oss tillhanda då ansökan skickas in.
 • Redovisning är ett krav, en rapport ska skrivas då stipendieperioden är avslutad.
 • Stipendiaterna skall under den efterföljande hösten delta på ett möte på Svenska Läkaresällskapet för att kortfattat redovisa erfarenheterna av forskningsvistelsen och diskutera forskning.
 • Introduktionsstipendiet kan i normalfall erhållas högst två gånger.
 • 20 introduktionsstipendier finns tillgängliga.
 • Intyg från handledaren om att den forskningsplan/det program som anges i ansökan kommer att följas och att handledaren kommer att vara tillgänglig under den tid som studenten ska "sommarforska" ska bifogas ansökan

Ansökan görs i vårt elektroniska ansökningssystem Researchweb

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.