SLS-Allmänmedicin i samverkan

Ansökningsperiod 1 december 2022 - 1 februari 2023

För att stärka forskning och forskningsmöjligheter inom primärvården utlyser SLS forskningsanslag för samarbetsprojekt uppgående till max 500 000 kronor. Huvudsökande skall vara läkare från allmänmedicin. Till detta ska sedan medsökande från akademi eller annan medicinsk disciplin vara delaktig.

Syftet är kunskapsöverföring mellan akademi och klinik, eller mellan olika discipliner (tex allmänmedicin och psykiatri). Patientnytta/klinisk relevans inom primärvården är av stor vikt vid bedömning.

Till ansökan

Projektanslag kan sökas för medicinsk forskning av medlemmar som disputerat för högst 10 år sedan. Projektet ska vara genomförbart inom en tidsperiod av två år.

Innan du söker tänk på:

  • Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet krävs för innevarande år. Medlemsavgiften för innevarande år ska vara betald och oss tillhanda senast sista ansökningsdagen. Medlemskap krävs för huvudsökande, ej för medsökande.
  • Kan endast sökas av läkare som är medlem som disputerat för högst 10 år sedan. Avdrag för föräldraledighet kan göras.
  • CV måste vara ifyllt för att din ansökan skall granskas, gäller även medsökande. CV läggs upp på personkortet (information om hur man lägger upp CV på personkortet finns under "Hjälp och service-för sökande").
  • Projektet ska vara genomförbart inom en tidsperiod av två till tre år och inom en budget av storleksordningen 500 000 kronor totalt.
  • Anslag kan sökas för såväl material, apparatur som till personalkostnader. Om anslag söks för personal ska personalkategori och tidsperiod för anställningen uppges i ansökan. Ersättning för lön till huvudsökande eller medsökande beviljas inte.
  • Anslag ska förbrukas inom föreskriven dispositionstid. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns. Anhållan ska göras innan dispositionstiden gått ut. Maximalt ett års förlängning kan beviljas.
  • Det är obligatoriskt att inom föreskriven tid avge en ekonomisk redovisning samt en kort vetenskaplig rapport av projektet inkluderande publicerade artiklar. Redovisning görs i din ansökan och varje anslag redovisas i den ansökan som anslaget gäller. Eventuellt outnyttjat belopp ska återbetalas.
  • Tidigare erhållna projektmedel från SLS ska vara förbrukade och redovisade (i respektive ansökan) innan en ny ansökan kan beviljas. Detta är en förutsättning för att ett nytt anslag ska kunna beviljas.
  • I ansökan ska det anges om etiskt tillstånd finns eller kommer att sökas. Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd ska anges och om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska detta anges i en särskild ruta. SLS förutsätter att nödvändiga etiska tillstånd finns och om etiska tillstånd inte beviljas ska anslaget betalas tillbaka. Forskaren ansvarar för att återbetalning sker om etiska tillstånd inte beviljas.

Besked om tilldelade medel lämnas via e-post under senare delen av juni månad. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren. Medel utbetalas tidigast under september månad. Beviljade medel ska rekvireras samma kalenderår som de beviljats, d v s senast den 31 december ansökningsåret. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Läkaresällskapet (the Swedish Society of Medicine).

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?

Frågor om medlemskap:
medlem@sls.se 
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet:
tina.henriksson@sls.se
08-440 88 66