NYHET! SLS samarbetsprojekt

Välkommen att söka projektanslag gällande samarbetsprojekt inom medicinsk forskning från Svenska Läkaresällskapets fonder. SLS delar ut tre anslag a 500.000 Kronor.

För att stärka forskning och forskningsmöjligheter inom primärvården utlyser  SLS forskningsanslag för tre samarbetsprojekt a 500.000 kronor.

Huvudsökande skall vara från allmänmedicin. Till detta skall sedan Medsökande från annan disciplin (akademi eller liknande) var delaktig. Syftet är kunskapsöverföring och patientnytta/klinisk relevans inom primärvården, och detta läggs stor vikt vid när det gäller bedömning.

Sista ansökningsdag är 14 februari!

Till ansökan

Projektanslag kan sökas för medicinsk forskning av medlemmar som disputerat för högst 10 år sedan. Projektet ska vara genomförbart inom en tidsperiod av två till tre år. Observera att kravet på medlemskap i Svenska Läkaresällskapet även året innan ansökningsåret har återinförts!

Innan du söker tänk på:

 • Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet krävs för innevarande år. Medlemsavgiften för innevarande år ska vara betald och oss tillhanda senast sista ansökningsdagen (14 februari).

 • Kan endast sökas av medlem som disputerat för högst 10 år sedan. Behörighetsgränsen höjdes för ett antal år sedan från högst 7 till högst 10 år efter disputation för att kompensera för föräldraledighet, AT-tjänst, ST-tjänst och annat. Avdrag från behörighetsgränsen 10 år kan därför inte göras.

 • CV måste vara ifyllt för att din ansökan skall granskas, gäller även medsökande. CV läggs upp på personkortet (information om hur man lägger upp CV på personkortet finns under "Hjälp och service-för sökande").

 • Medel för projektanslag kan erhållas maximalt fem gånger.

 • Endast en ansökan om projektanslag kan göras vid varje ansökningstillfälle.

 • Projektet ska vara genomförbart inom en tidsperiod av ett till två år och inom en budget av storleksordningen 500 000 kronor totalt.

 • Anslag kan sökas för såväl material, apparatur som till personalkostnader. Om anslag söks för personal ska personalkategori och tidsperiod för anställningen uppges i ansökan. Ersättning för lön till huvudsökande beviljas inte.

 • Flera ansökningar från samma institution kan inte räkna med bidrag för likartade forskningsprojekt.
 • Anslag ska förbrukas inom föreskriven dispositionstid. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns. Anhållan ska göras innan dispositionstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas.
 • Det är obligatoriskt att inom föreskriven tid avge en ekonomisk redovisning samt en kort vetenskaplig rapport av projektet inkluderande publicerade artiklar. Redovisning görs i del 9 och varje anslag redovisas i den ansökan som anslaget gäller. Eventuellt outnyttjat belopp ska återbetalas.

 • Tidigare erhållna projektmedel från SLS ska vara förbrukade och redovisade (i respektive ansökan) innan en ny ansökan kan beviljas. Detta är en förutsättning för att ett nytt anslag ska kunna beviljas.
 • I ansökan ska det anges om etiskt tillstånd finns eller kommer att sökas. Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd ska anges och om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska detta anges i en särskild ruta. SLS förutsätter att nödvändiga etiska tillstånd finns och om etiska tillstånd inte beviljas ska anslaget betalas tillbaka. Forskaren ansvarar för att återbetalning sker om etiska tillstånd inte beviljas.

 • I beslutet om beviljat tvåårsanslag anges som regel ett belopp som ska rekvireras ansökningsåret Tvååriga anslag ska vara helt förbrukade och redovisade senast tre år efter beslutsdatum.


Besked om tilldelade medel lämnas via e-post under senare delen av juni månad. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren. Medel utbetalas under september månad. Beviljade medel ska rekvireras samma kalenderår som de beviljats, d v s senast den 31 december ansökningsåret. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Läkaresällskapet (the Swedish Society of Medicine).


På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.