Hildegard Machschefes donation till forskning om MS

Hildegard Machschefes i Bromma avled 2014 nära 100 år gammal. Hon efterlämnade i sitt testamente en donation till Svenska Läkaresällskapet till förmån för forskning för att bota sjukdomen multipel skleros (MS). Läkaresällskapet har beslutat att medlen skall användas för en utlysning om projektbidrag kring multipel skleros.

Projektanslag för forskning om multipel skleros
Ansökningsperiod: 20 maj – 20 juni 2017

Vid sidan av läkemedelsbaserade behandlingar av multipel skleros används också metoder baserade på högdos cytostatika behandling följt av autolog transplantation av blodstamceller. Resultaten är hittills mycket goda men det finns ännu relativt få grundliga uppföljningsstudier eller studier som jämför utfallet med läkemedelsbaserad behandling. Inom området anses det av vikt att erhålla mer kunskap om den kliniska användningen av metoden varför Svenska Läkaresällskapet utlyser ett eller högst två projektbidrag med fokus på uppföljning av behandling av multipel skleros baserad på autolog blodstamcellstransplantation. Totalt finns c:a 3,5 mkr disponibelt för att utnyttja under som längst 4 år. Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet krävs.

  • Endast projekt med fokus på uppföljning av klinisk användning av autolog blodstamcellstransplantation vid behandling av multipel skleros kommer att beviljas.
  • Projektets uppföljningsdel skall inkludera användning av olika typer av biomarkörer

  • Projektets uppföljningsdel skall även omfatta relevanta patientnära utfallsmått som exempelvis fatigue och smärta

  • En nationell ansats och projekt som involverar forskargrupper vid flera universitet/universitetssjukhus i Sverige prioriteras.

  • Projektet skall inkludera brukarmedverkan i lämplig form.
  • Anslag kan sökas för såväl material, apparatur som till personalkostnader (dock inte ersättning för lön till den sökande).

  • Om anslag söks för personal ska personalkategori och tidsperiod för anställningen uppges i ansökan.

  • Projektbidraget kan endast sökas av disputerad medlem i Svenska Läkaresällskapet.

  • Anslag kan erhållas för maximalt 4 år.

  • Återrapportering, inklusive en ekonomisk rapport, ska göras efter 5 år. Projektbeskrivningen skall i sin helhet skrivas på engelska.


Ansökan görs i vårt elektroniska ansökningssystem Researchweb

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.