Gastroenterologisk forskningsfond

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024

För forskning inom gastroenterologi 

Fondens avkastning ska främja vetenskaplig medicinsk forskning inom ämnesområdet gastroenterologi i form av projektanslag och resebidrag.

Resebidrag kan sökas för auskultation eller forskningsvistelse på klinik utomlands.

Resebidrag gäller ej kongressresa.

Fonden delar årligen ut ett mindre antal anslag till ett värde av max 300 000 kr och riktar sig i första hand till forskare som inte redan erhåller anslag från bidragsgivare som Vetenskapsrådet, Cancerfonden, VINNOVA eller motsvarande.

Behörighet

Behörig att söka är läkare som är medlem i Svenska Läkaresällskapet innevarande år. Även ograduerad läkare kan söka. Disputerad ej tidigare än 10 år innan ansökningsåret. Medlemsavgift för innevarande år ska vara betald och oss tillhanda senast sista ansökningsdag. CV måste finnas upplagt på ditt personkort i Researchweb.

På Mina sidor kan du som medlem få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift. OBS! Föreningsanknutna medlemmar har inte längre tillgång till ”Mina sidor”.

Projektanslag

Projektanslag kan sökas på max 300 000 kronor (kan erhållas vid högst fem tillfällen). Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad och ska rekvireras samma kalenderår som det har beviljats. Anslaget är ettårigt med dispositionstid på 18 månader, och ska förvaltas av det universitet/sjukhus där forskningen bedrivs. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 12 månaders förlängning kan beviljas.

Senast 24 månader efter beslutsdatum ska du lämna en vetenskaplig redovisning och en ekonomisk redovisning. Redovisningen sker i ansökningssystemet Researchweb (i din ansökan). Logga in för vidare instruktioner. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Gastroenterologisk forskningsfond.

Resebidrag för forskningsvistelse

Resebidrag ur denna fond kan sökas för bidrag till forskningsvistelse. I ansökan ska personlig inbjudan från gästinstitution eller motsvarande bifogas.

Beslut om tilldelning meddelas under senare delen av juni månad. Resebidrag rekvireras till personligt konto och ska rekvireras senast sex månader efter beslut. Bidrag som inte rekvirerats i tid återgår till fonden.

Senast en månad efter resans avslut ska du redovisa hur tilldelade medel använts. Detta görs i ansökningssystemet (i din ansökan). Kvitton/underlag på kostnader i samband med resan laddas upp i din ansökan.  Medel för traktamente (ökade levnadskostnader), overheadkostnader och liknande beviljas inte. Då hela bidraget inte utnyttjats, eller om kvitton/underlag saknas, ska oredovisat belopp betalas tillbaka. En förutsättning för att beviljas nya bidrag är att tidigare bidrag från fonden har redovisats.

Ansökan

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.
Till ansökningssystemet

Mer om ansökningsprocessen:
Så här ansöker du

FAQ - Vanliga frågor och svar om SLS anslag

Kontakt

Frågor om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet:
medlem@sls.se
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se
070-695 60 95


Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?

För frågor om medlemskap:
medlem@sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se eller 08-440 88 66