Fonder & stipendier

Vetenskapliga fonder

Svenska Läkaresällskapet förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter och har även övertagit ett antal stiftelser som tidigare legat under Socialstyrelsen. Under verksamhetsåret 2019 delades sammanlagt cirka 30 miljoner kronor ut i form av Läkaresällskapets projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag. Därutöver delades det även ut projektanslag och resebidrag från våra specialfonder.

Stiftelsernas syfte

Svenska Läkaresällskapets stiftelseförvaltning bygger på de donationer som SLS haft förmånen att motta under årens lopp. Medlen har särskilt delats ut till vetenskaplig verksamhet som är mindre väl tillgodosedd genom anslag från universitet och forskningsråd. Det gäller till exempel möjlighet till fortsatt forskning de första åren efter disputation samt till aktivt deltagande i kongresser över hela världen. Forskningsvistelser vid centra utanför Sverige stöds också, särskilt om de innebär inhämtande av ny teknik och nya metoder.

Utöver projektanslag och resebidrag ledigförklarar Sällskapet även post doc-stipendier till i första hand kliniska forskare för att ge möjlighet till tjänstledighet med finansiering från SLS för att bedriva fortsatt forskningsarbete utomlands.

Resebidrag

Resebidrag delas ut för aktivt kongressdeltagande eller längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution för att lära nya metoder. Resebidrag söks kontinuerligt under verksamhetsåret med undantag för sommarperioden. Ansökan ska vara inne senast två månader innan avresa. Observera att det krävs klinisk relevans för att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet.

Schablonbeloppet är för närvarande 6.000 kronor för resor inom Norden, 8.000 kronor för resor i Europa, 10.000 kronor för resor till USA samt 12.000 kronor för resor till övriga världen. För en längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution är maxbeloppet 48.000 kronor.

Post doc-stipendier

Sedan 1990 har medel reserverats ur forskningsfonderna för årlig utdelning av stipendier, främst avsedda för att nydisputerade kliniska forskare ska kunna ta tjänstledigt med finansiering från SLS, för att bedriva forskning.

Stipendiebeloppet är 2019 höjt till 25.000 kronor per månad och villkoret är att post doc-forskningen bedrivs på heltid under en sammanhängande period. Perioden ska omfatta minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle. Stipendiet kan utgå högst två gånger till samma person och kan endast sökas för post doc utomlands. 

Sammanställningen "Vägledning för sökande" informerar om de fonder och stipendier som finns tillgängliga att söka samt hur medlen söks.  Vägledning för sökande om de olika fonderna 

SLS pris bästa vetenskapliga projektansökan

Svenska Läkaresällskapet delar ut 100.000 kronor i pris till en "särskilt förtjänt forskare som är medlem i Svenska Läkaresällskapet och som tilldelats projektanslag efter ansökan den 1 februari samma år". Pristagaren utses av Sällskapets nämnd på förslag av Forskningsdelegationens prioriteringskommitté.

Pris för bästa projektansökan ur ett translationellt perspektiv

Sällskapet instiftade 2011 ett pris om 50.000 kronor att delas ut till den medlem vars ansökan bedömts bäst representera translationell forskning. 2017 höjdes prissumman till 100.000 kronor. Pristagaren utses av Sällskapets nämnd på förslag av Forskningsdelegationens prioriteringskommitté.

2018 års pris går till Anna J. Henningsson, Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset, Ryhov i Jönköping. 

Läs mer om pristagaren

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.