Cronqvists stiftelse

Ansökningsperiod 1 december 2023- 1 februari 2024

Stiftelsen avkastning ska främja medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentosa och i andra hand övriga ögonsjukdomar.

Behörighet
För behörighet krävs att man är läkare och medlem i Svenska Läkaresällskapet för innevarande år. Medlemsavgift för 2024 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2024. CV måste finnas upplagd på personkortet. På Mina sidor kan du som medlem få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller med bankkort. Sökande ska ha disputerat, för högst 10 år sedan. Avdrag för föräldraledighet kan göras. OBS! Föreningsanknutna medlemmar har inte tillgång till ”Mina sidor”.

Projektanslag
I stort sett gäller samma regler som för projektansökan till SLS fonder. Anslag kan erhållas högst fem gånger. Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. I ansökan ska forskningsplan samt patientnytta presenteras med frågeställning, metod, arbetsplan, betydelse samt projektets kliniska relevans eller förankring. Budget för projektet ska anges. För erhållande av bidrag krävs etiskt godkännande.

Beviljande & redovisning 
Forskningsanslag ska rekvireras samma kalenderår som det har beviljats och ska förvaltas av det universitet/sjukhus där forskningen bedrivs. Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad. Anslaget är ettårigt och ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter erhållet bidrag. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Cronqvists stiftelse.

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00. 
Till ansökningssystemet  

Läs mer om ansökningsprocessen under fliken Så här ansöker du.
Under FAQ - Vanliga frågor och svar  finner du svar på de vanligaste frågorna om SLS anslag.


Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?
För frågor om medlemskap:
medlem@sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se eller 08-440 88 66