Lennmalms Pris

Priset har till ändamål att främja yngre forskares förtjänstfulla arbeten över ämnen, tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet.

Läs mer (prisfondens stadgar) >>

Tidigare års pristagare (har delats ut sedan 1921 vartannat år):

1981
Priset delades mellan:
Kaj Ericson, Stockholm för radiologiska undersökningar om traumatiska och vaskulära intrakraniella lesioners patogenes och diagnostik.

Ann-Kari Lefvert, Stockholm, för analys av receptorantikroppar vid myastenia gravis

Stig Rehncrona, Lund, för analys av den akuta ischemiska hjärnskadans biokemiska mekanism.

1983
Priset delades mellan:
Tom Brismar, Stockholm för experimentell analys av nervmembranens dysfunktion vid polyneorpati.
Jan Fagius, Uppsala, för förfinad diagnostik och terapi vid polyneuropati samt studium av sympaticusaffektionen.
Folke Johansson, Umeå, för påvisande av neurohumorala biokemmiska korrelat till kronisk smärta.

1985
Gun-Britt Löwhagen, Göteborg, för studier av epidemiologi, centralnervösa engagemang och behandling vid ”tidig syfilis”.

1987
Priset delades mellan:
Richard Tegnér
, för klinisk och experimentell analys av symptomatologi, patofysiologi och behandling av urämisk neuropati.

Jörgen Borg för studier över ledningsegenskaperna i enskilda motoneuron på människa vid normala och patologiska tillstånd.

1989
Hans Göran Hårdemark, för kliniska och experimentella studier rörande kvantitativa biokemiska markörer för vaskulär och traumatisk hjärnskada.

1991
Priset delades mellan:
Kristian Borg för analys av post-polio-syndromet med klinisk neurofysiologisk och histologisk teknik.

Nils Gunnar Wahlgren för studier av likvorkemin och mekanismen för kärlspasm vid intrakraniella blödningar.

Kristina Ramstedt för epidemiologiska studier av sexuellt överförda sjukdomar.

1993
Priset delades mellan:
Arne Wikström för diagnostik och behandling av genitoanal papillomvirus-infektion hos mannen.
Jan Hillert för immunogenetiska studier av multpel scleros.

Finnbogi Jakobsson för analys av motoriska enhetens rekryteringsmönster och muskelfiberadaption vid hemiplegi.

1995
Priset delades mellan:
Anna Tollbäck för en avhandling om mekanismer i den neuromuskulära apparaten vid perifer motorneuronskada.

Mats Söderström för arbete kring sambandet mellan opticusneurit och multipel scleros, där han söker kartlägga den immunopatologena orsaken till dessa tillstånd.

Ann-Kerstin Rudén för arbeten kring gonorréns epidemiologi i Stockholm.

1997
Priset delades mellan:
Gunnel Hensing för hennes forskning omkring epidemiologiska och metodologiska aspekter på sjukfrånvaro och psykisk störning - ett område med stor samhälls- och klinisk relevans.
Anders Svenningsson för hans arbete inom ett gränsskikt mellan grundläggande neuroimmunologi och klinisk orienterad forskning av stor betydelse för framtida behandling av MS-patienter.

1999
Priset delades mellan:
Monica Löfvander för hennes avhandlingsarbete som haft stor betydelse inom det försäkringsmedicinska området, där hon framför allt studerat bakgrund till den höga sjukfrånvaron och förtidspensioneringen hos unga invandrare i Sverige.
Peter Andersen för hans framstående insatser kring den dödliga förlamningssjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS) där han framför allt studerat mutationer i genen för CuZn-superoxid-dismutas vid hereditära former. Studier som är av stort intresse för förståelsen av den molekylära bakgrunden till sporadisk ALS.

2001
Priset delades mellan:
Marianne Upmark för hennes arbeten bl.a. där hon i ett longitudinellt perspektiv studerat alkoholvanor och psykosociala faktorers samband med långa sjukskrivningar och förtidspension Hon har även problemanalyserat centrala försäkringsmedicinska begrepp såsom sjukdom, arbetsoförmåga och medikalisering. Hennes arbeten håller hög vetenskaplig klass och fokuserar på centrala aspekter inom försäkringsmedicin som hittills varit föga utforskade..

Gabrielle Åhlberg för hennes arbete om fenotyp och genotyp vid Welanders distala myopati där hon påvisar att genotypen är densamma hos alla studerade släkter och även hos finska fall med Welanders fenotyp.

2003
Priset delades mellan:
Maria Eriksson som hittat en muterad gen orsakande tidigt åldrande. Hon har utvecklat en effektiv metodik för att detektera genexpression och kunde framför allt studera den molekylära bakgrunden till dystrophia myotonica typ I.

Lennart Nathell för hans forskning inriktad på aspekterna kring sjukskrivningar för luftvägssjukdomar: yrke, astma, obesitas, rökning samt rehabilitering.

2005
Priset delades mellan:
Olle Lidman för sin forskning med betydelse för förståelsen av patofysiologin vid traumatisk hjärnskada, med multipel skleros och olika neurodegenerativa tillstånd.

Lars Falk, Örebro för sina framtagna data när det gäller genesen till uretrit och cervicit som visat på ett verktyg för mer effektiv kontaktspårning. Resultat rörande Mycoplasma genitalium ger ny information som stödjer att denna bakterie är en viktig orsak till uretrit/cervicit och att även denna infektion är sexuellt överförd.

2007
Priset delades mellan:
Elsy Söderberg för sin tvärvetenskapliga forskning om olika aktörer i sjukskrivningsprocessen och frågor i gränssnitt mellan medicin och försäkring.

Maja Jagodic för sina högkvalitativa experimentella studier av genvarianter som disponerar för autoimmun neuroinflammation med potentiell stor relevans för förståelsen, uppkomst och behandling av multipel skleros.

Eva-Lisa Petersson för hennes försäkringsmedicinska interventionsforskning om samverkan mellan hälso- och sjukvård, Försäkringskassa och arbetsförmedling kring patienter sjukskrivna för muskuloskeletala besvär.

2009
Priset delades mellan:
Cecilia Dominguez KI för att ha genomfört ett mycket gediget och viktigt avhandlingsarbete där hon i försöksdjursmodeller påvisat att neuropatisk smärta efter skador i centrala och perifera nervsystemet i hög grad beror på individernas genetiska bakgrund.

Malin Swartling, Uppsala universitet för sin försäkringsmedicinska avhandling om läkares sjukskrivningspraxis där hon fokuserade på hinder bland ortopeder och allmänläkare för att sjukskriva på ett optimalt sätt.

2011
Priset delades mellan:
Pernilla Stridh, som disputerade inom klinisk Neurovetenskap 2010.
Motivering: Pernilla Stridh har i experimentella studier av neuroinflammatorisk sjukdom, sjukdom som liknar multipel skleros (MS) visat betydelsen av flera varianter av arvsanlag som samverkar. Särskilt intressant är hennes påvisande av så kallad epigenetisk reglering. Hon har påvisat effekter på sjukdom över generationer som beror på arvsmassereglering utan skillnader i gensekvens. Fynden har stor betydels för förståelsen och framtida behandling av MS.
Anna Löfgren och Ulrik Lidwall som båda diputerade vid Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, år 2010.

2013
Priset delades mellan:
Monika Engblom
, Karolinska institutet, för innovativ forskning om hanteringen av försäkringsmedicinska problem i framför allt klinisk verksamhet.

Matilda Berntsson, överläkare i dermatologi-venereologi på Frölunda sjukhus, Göteborg, som i sin avhandling studerat olika aspekter av kliniska venereologiska problem.

Helena Carré, ST-läkare i gynekologi-obstetrik på Sunderby sjukhus, Luleå, som i sin avhandling, om identifiering av riskpatienter för att få klamydia, utarbetat och studerat en modell för partner-spårning vid STI (sexuellt överförbara infektioner). Arbetet har sedan varit modell för Socialstyrelsens förändrade smittspårningsrutiner i Sverige

2015
Priset delades mellan: Faiez Al Nimer, KI, Stockholm; Monica Bertilsson, Göteborgs universitet och
Jens Boman, Umeå universitet

2017
Priset delades mellan: Joachim Burman, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.Prismotivering: "för hans gedigna och långsiktiga arbete med hematopoetisk stamcellsbehandling vid multipel skleros sammanfattat i en doktorsavhandling med titeln - curing multiple sclerosis.
och
Mo Wang, Avdelningen för försäkringsmedicin, KI. Prismotivering: "för hennes gedigna arbete för att få kunskap om framtida situation för sjukskrivna personer, med fokus på psykisk sjuklighet och suicidalt beteende. Trots att sjukskrivning är vanligt inom svensk sjukvård är kunskapen om vad detta kan innebära för patienten mycket begränsad. Mo Wang har i sin avhandling studerat detta för olika sjukskrivningsdiagnoser i flera stora prospektiva, populationsbaserade kohortstudier, där hon kunnat justera för ett stort antal möjliga störfaktorer. Doktorsavhandlingen har titeln: Sicklness absence – subsequent psychiatric morbidity and suicidal behavior.”

018

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.