2022-års priser och pristagare

Tack vare generösa donationer kan SLS årligen dela ut en rad priser för att belöna och uppmuntra god medicinsk forskning. Pristagarna utses genom jurygrupper eller nomineringar av projekt och artiklar.

Jubileumspriset 150 000 kronor samt SLS sekelmedalj i silver

Jonas Ludvigsson_foto Alexander Donka_webb.jpg

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har beslutat att tilldela Jonas F Ludvigsson, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och barnläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro, Läkaresällskapets prestigefyllda Jubileumspris. Pristagaren belönas med 150 000 kr samt SLS sekelmedalj i silver.

Jonas F Ludvigsson, belönas för studien som visar att patienter med kronisk virushepatit som behandlas med en låg dos av acetylsalicylsyra under lång tid får minskad risk för utveckling av levercancer samt ökad överlevnaden.

Pressmeddelande

Svenska Läkaresällskapets Gullstrands-medalj i guld

Ann_Hellström_webb.jpg

Ann Hellström, professor och överläkare i oftalmologi vid Sahlgrenska Akademin och Göteborgs Universitet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets Gullstrands-medalj i guld för sin forskning inom pediatrisk oftalmologi. Medaljen delas ut vart 10e år.

Barn som fötts extremt tidigt har idag mycket goda chanser till att överleva. Men i och med att organ, nervvävnad och blodkärl inte hunnit utvecklas klart riskerar prematura barn att drabbas av skador och sjukdomar. Ann Hellströms forskning har bland annat lett till upptäckten att för tidigt födda barn har en låg nivå av tillväxthormonet IGF-1 och att man med hjälp av ett kombinationstillskott av fettsyror kan minska risken för synskador.

Pressmeddelande

Bengt Winblads pris 150 000 kronor

Lars_lannfelt.jpg

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Lars Lannfelt Bengt Winblads pris 2022 för framstående insatser inom molekylär geriatrik som lett till en ökad förståelse för patogenesen vid Alzheimers sjukdom.

Bengt Winblads pris belönar forskare för goda insatser inom neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar och Alzheimerforskning. Lars Lannfelt, seniorprofessor i Geriatrik vid Uppsala universitet tilldelas priset och 150 000 kr.

Lars Lannfelt ingår i forskningsgruppen för Molekylär Geriatrik, en del av Geriatrik vid Uppsala universitet, som arbetar för att utveckla metoder för både tidig diagnostik och förebyggande behandling, någonting som idag saknas. De mediciner som används i behandlingen lindrar endast symptomen men stoppar inte sjukdomsförloppet.

Pressmeddelande

SLS Hållbarhetspris 25 000 kronor

Ulrika Nyhammar_foto_Valerina Haaster_webb.jpg

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har beslutat att tilldela distriktsläkaren och hållbarhetsstrategen Ulrika Nyhammar SLS Hållbarhetspris 2022 för hennes insatser inom området hållbar sjukvård.

Ulrika Nyhammar belönas dels för hennes betydande insatser med att implementera ekologisk hållbarhet inom primärvården, dels för att hon genom att arbeta både som läkare och hållbarhetsstrateg visar att läkarprofessionen utgör en naturlig del av hälso- och sjukvårdens hållbarhetsarbete.

Pressmeddelande

Ingvarpriset 35 000 kronor och SLS 200-årsmedalj i brons

Kristina Malmgren 2022_webb.jpg

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela professor Kristina Malmgren Ingvarpriset på 35 000 kronor och SLS 200-årsmedalj i brons.

Kristina Malmgren belönas för sina stora insatser för den epilepsikirurgiska forskningen i Sverige, inte minst genom etablering av det Svenska nationella epilepsikirurgiska registret och en omfattande forskning om långtidseffekter av epilepsikirurgi. Hon har haft framträdande roller i internationella epilepsiorganisationer. Som professor i neurologi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet har hon också under många år tagit ett stort ansvar för grundutbildning i neurologi och företrätt kliniska neurovetenskaper på regional och nationell nivå.

Pressmeddelande

Inga Sandeborgs pris 130 000 kronor

Sebastian_palmqvist_fotograf_Kennet_Ruona_webb.jpg

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Sebastian Palmqvist, lektor, docent och överläkare, enheten för klinisk minnesforskning, Lunds Universitet, Minnesmottagningen, Skånes Universitetssjukhus, Inga Sandeborgs pris för forskning kring Alzheimers sjukdom. Pristagaren belönas med 130 000 kronor.

Den forskning som Sebastian Palmqvist bedriver fokuserar på att förbättra och förenkla diagnostiken kring Alzheimers sjukdom. Genom att utveckla och implementera nya kognitiva test och blodanalyser som avspeglar ansamling av betaamyloid är förhoppningen att fler patienter får en korrekt diagnos i ett tidigare skede vid misstänkt Alzheimers sjukdom.

Pressmeddelande

Regnells pris 130 000 kronor

john_pernow_tong_jiao.jpg

Svenska Läkaresällskapet belönar artikeln: “Erytrocytes from patients with ST-elevation myocardial infarction induce cardioprotection through increased nitric oxide signalling” med Regnells pris 2022.

Författarna bakom artikeln John Pernow, professor, överläkare, Institutionen för Medicin, avdelningen för Kardiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset samt doktoranden Tong Jiao, Karolinska Institutet delar på priset och prissumman 130 000 kronor.

Pressmeddelande

Tage Sjögrens pris 75 000 kronor

K_Riklund_webb.jpg

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela professor Katrine Riklund vid Umeå universitet, Tage Sjögrens pris, för hennes betydande insatser inom den radiologiska bilddiagnostiken. Pristagaren belönas med 75 000 kronor.

Katrine Riklund, professor vid Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper samt överläkare vid Bild- och funktionsmedicin, Norrlands universitetssjukhus, belönas för att hon i sin forskning på ett enastående sätt kombinerat sina två specialiteter, radiologi och nuklearmedicin.

Pressmeddelande

 

Translationella forskningspriset 100 000 kronor

Charlotta Böiers_Foto Åsa_Hansdotter_webb.jpg

SLS belönar forskning om uppkomsten av akut lymfatisk leukemi hos spädbarn

Svenska Läkaresällskapets (SLS) har beslutat att tilldela Charlotta Böiers, forskare vid avdelningen för Molekylär hematologi, Lunds universitet, SLS Translationella forskningspris för ansökan ”Role of interferon in the initiation of MLL-AF4 associated childhood ALL”. Priset belönar och uppmärksammar translationell forskning.

Pressmeddelande

Bästa vetenskapliga ansökan 100 000 kr

Sara Alkner_webb.jpg

Vetenskaplig ansökan om individanpassad behandling vid bröstcancer belönas

Svenska Läkaresällskapet belönar Sara Alkner, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sektion Onkologi, Systemisk strålterapi, Lunds universitet, för bästa vetenskapliga ansökan: “The T-REX trial: Tailored regional external beam radiotherapy in clinically node-negative breast cancer patients with 1-2 sentinel node macrometastases”.

Pressmeddelande

Erna Eberlings pris 35 000 kronor

Matts_karlsson_webb.jpg
Kartläggning av hur blodet strömmar i hjärta och större kärl belönas med Erna Ebelings pris 2022

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Matts Karlsson, vicerektor för forskning, professor, Linköpings universitet, Erna Eberlings pris 2022. Priset har till ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Pressmeddelande

Hippokratespriset 10 000 kr och Claerence Blomquist-medaljen i silver

Emma_holmbom_2.jpg

Etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet belönas.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har beslutat att tilldela Emma Holmbom, överläkare, Centrum för obstetrik och gynekologi Skellefteå, Hippokratespriset 2022. 

Emma Holmbom belönas för att hon med ett stort engagemang lyft sårbara patientgrupper inom obstetrik och gynekologi som har ett stort behov av vård och omsorg som kräver en helhetssyn. Särskilt fokus ges gravida kvinnor som på grund av social och eller psykisk problematik är utsatta och som befinner sig i en livssituation som ger sämre förutsättningar för graviditeten, förlossningen och tiden efter förlossningen.

Pressmeddelande