2018-års pristagare

Tack vare generösa donationer har Svenska Läkaresällskapet möjlighet att belöna god medicinsk forskning. Pristagarna utses genom jurygrupper eller nomineringar av projekt och artiklar. Omkring en halv miljon kronor delas ut i år i form av tio priser inom olika specialiteter. Priserna delas ut på SLS Årshögtid, tisdagen den 13 november 2018.

Jubileumspriset 150.000 kr och SLS sekelmedalj i silver

Professor Lars Wallentin, Uppsala universitet, har under en lång och framgångsrik akademisk karriär bidragit till nya diagnostiska metoder och behandlingar kring kranskärlssjukdom och förmaksflimmer. Lars Wallentin har varit världsledande i utvecklingen av de nya orala koagulationshämmare som reducerar risken för stroke vid förmaksflimmer utan att öka blödningsrisken. Hans grupp har på ett väsentligt vis bidragit till utveckling av nya biomarkörer och därtill hörande riskbedömningar baserade på också ålder och tidigare sjukdomshistoria. Lars Wallentin har också gjort avgörande insatser inom registerforskning. Resultaten har publicerats i ett stort antal artiklar i de främsta kliniska tidskrifterna och det kliniska genomslaget har varit stort. Lars Wallentin tilldelas 2018 års pris för en omfattande klinisk studie publicerad 2016 i tidskriften Lancet. I studien validerades en metod för biomarkörsbaserad riskbedömning i en stor patientgrupp med förmaksflimmer. Man visade att den så kallade ABC risk score-metoden fungerade bättre än jämförbara riskbedömningar och därmed utgör ett användbart beslutsstöd vid behandling med antikoagulantia hos patienter med förmaksflimmer. Studien är ett exempel på god klinisk forskning som direkt kan ha genomslag i sjukvården. Pressmeddelande >>

Regnells pris 130.000 kr

Rebecka Ahl MA (Cantab), MB BChir (1,2), Peter Matthiessen MD, PhD (2,3), Xin Fang MSc (4), Yang Cao phD (4,5), Göran Wallin MD, PhD (2), Gabriel Sjölin MD (2,3), Olle Ljungqvist MD, PhD (2,6), Shahin Mohseni MD, PhD (2,3)
1. Department of Surgery, Karolinska University Hospital, Stockholm Sweden
2. School of Medical Sciences, Örebro University, Örebro Sweden
3. Department of Surgery, Örebro University Hospital, Örebro Sweden
4. Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm Sweden
5. Clinical Epidemiology and Biostatistics, School of Medical Sciences, Örebro University, Örebro Sweden
6. Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm Sweden

Forskningsgruppen får priset för artikeln: ”Effects of early beta-blockade on morbidity and mortality outcomes after elective colon cancer surgery.”
Valspråk: Minskad kirurgisk stress – en enkel väg till ökad överlevnad.
Pressmeddelande >>

Ingvarpriset, 30.000 kr och SLS 200-års medalj i brons

Professor Bo Norrving, Universitetssjukhuset i Lund. Bo Norrvings framgångsrika karriär spänner över de senaste decenniernas fantastiska framsteg inom strokevården. 1991 publicerades Swedish Aspirin Low-Dose Trial (SALT) i Lancet med Bo som korresponderande författare. Det var en epokgörande studie som visade att lågdos aspirin förebygger stroke, en behandling som är standard än idag. Bo var pionjär för införandet av undersökning av kärlträdet vid cerebrovaskulär sjukdom med ultraljud. Han är vidare känd för sina arbeten om småkärlssjukdom, stroke i bakre skallgropen och stroke hos unga. Han har publicerat långt över 200 arbeten. Bland de många hedersposter som Bo innehaft kan särskilt nämnas att han var president för World Stroke Organization 2008-2012. Det illustrerar en annan del av hans gärning där han mycket aktivt arbetat med WHO för förebyggande av stroke och andra non-communicable diseases. Bo har i mycket hög grad bidragit till att sätta stroke på agendan inte bara i norden utan med ett världsomspännande perspektiv inkluderande utvecklingsländer. Bo är fortsatt aktiv forskare och kliniker och är ordförande för Riks-stroke, världens kanske största heltäckande strokedatabas. Förutom de formella meriterna har Bo en formidabel förmåga att se möjligheter och föra ihop personer med mycket olika bakgrund och på så vis föra fältet framåt. Pressmeddelande >>

Inga Sandeborgs pris, 125.000 kr

Priset delas av två forskare:

Professor Miia Kivipelto, Klinisk geriatrisk epidemiologi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Miia Kivipelto belönas ”för hennes högst betydande forskning kring riskfaktorer för utveckling av Alzheimers sjukdom och för hennes banbrytande studier av hur förändrade levnadsvanor kan påverka risken att utveckla sjukdomen.”
och

Professor Martin Ingelsson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Rudbecklaboratoriet, Uppsala. Martin Ingelsson belönas ”för hans internationellt uppmärksammade forskning där han mycket framgångsrikt kombinerar kliniska och prekliniska studier för en ökad förståelse av Alzheimers sjukdom.” Pressmeddelande >>

Bengt Winblads pris, 150.000 kr

Docent Lars Tjernberg, Karolinska Institutet och Sektionen för neurogeriatrik, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, får det nyinstiftade priset för sina studier kring de bakomliggande molekylära mekanismerna för Alzheimers sjukdom. Ansamlingen av amyloida plack i hjärnan är sannolikt centrala i sjukdomsutvecklingen. Pristagaren har under många år på ett systematiskt sätt studerat amyloida plack och deras uppbyggnad samt de proteiner som ingår i denna process, vilket gett kunskap som är viktig för förståelsen av sjukdomsmekanismer och för utvecklingen av nya läkemedel. Pressmeddelande >>

Tage Sjögrens pris, 75.000 kr

Priset belönar "förtjänstfulla arbeten inom de medicinska radiologiska vetenskaperna".
Professor Elna-Marie Larsson, Akademiska sjukhuset, Uppsala, får priset med motiveringen: Elna-Marie Larsson har på ett unikt sätt inom neuroradiologin kombinerat forskning på neuroradiologiska frågeställningar med användande av alla moderna imaging metoder. Resultaten har lett till stora diagnostiska förbättringar och behandlingsresultat för patienter inom ett brett spektrum av sjukdomar inom nervsystemet. Elna-Maries forskning är i den internationella forskningsfronten och har lett till ett stort antal publikationer och disputationer och har presenterats på kongresser över hela världen.

Erna Ebelings pris, 35.000 krMaria Lindén
är professor i hälsoteknik med inriktning mot medicintekniska sensorsystem vid Mälardalens högskola (MDH). Maria Lindéns forskningsfokus ligger inom bärbara sensorsystem för övervakning av fysiologiska data som puls, EKG, andning, rörelse och temperatur. Hon har varit drivande i att skapa den tvärvetenskapliga forskningssatsningen Arenan för hälso- och välfärdsteknik. Maria Lindén tilldelas priset för hennes starka forskning inom bärbara medicintekniska sensorsystem, hennes engagemang och nyttiggörande av hälsotekniska applikationer, för hennes förmåga att bygga allianser mellan akademi och industri riktat mot medicintekniska tillämpningar, samt för hennes djupa engagemang i MTF. Pressmeddelande >>

Translationella priset, 100.000 kr

Translationella priset går i år till Anna J. Henningsson, medicinsk chef, överläkare och docent vid Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, för ansökan: ”Immunrespons vid borreliainfektion – betydelse för patogenes och sjukdomsförlopp”. Anna J. Henningsson är överläkare, specialiserad inom infektionsmedicin och klinisk mikrobiologi, samt docent vid Linköpings universitet. Forskningsfrågorna har sitt ursprung i den kliniska vardagen, mötet med patienter och arbetet med diagnostik vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Program & Anmälan till Translationella seminariet

För mer information om Anna J. Henningssons forskning: anna.jonsson.henningsson@rjl.se, 010-242 12 26 Pressmeddelande >>