SLS prisar och belönar några av Sveriges främsta forskare

Medicinsk forskning är en grundbult i en välfungerande och framgångsrik hälso- och sjukvård. Genom forskning och utveckling kan patienter dra nytta av nya effektiva metoder för diagnostik och behandling. Genom ny kunskap kan sjukdomar förebyggas och i vissa fall botas. Sjukdomsförlopp bromsas och vården och hälsan förbättras.

Det är med stor glädje som Svenska Läkaresällskapet, tack vare generösa donationer, årligen kan dela ut en rad priser för att belöna och uppmuntra god medicinsk forskning. Pristagarna utses genom jurygrupper eller nomineringar av projekt och artiklar. Priserna delas ut på SLS Årshögtid den 12 november 2019.

2019-års priser och pristagare

Jubileumspriset 150 000 kronor samt SLS sekelmedalj i silver

Professor Juleen Zierath vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet tilldelas Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2019 för sina viktiga upptäckter inom metabolism och diabetes.

Prismotivering: ”Juleen Zierath verkar translationellt för att förstå mekanismer bakom insulinresistens och träningsinducerad lipometabolism. Hennes fynd visar på basala epigenetiska regleringsmekanismer som påverkas av vår inneboende klocka, circadiska rytm. Studierna visar att träning måste koordineras med den individuella kroppsklockan för att vara effektiv. Fynden kommer att påverka hur vi lägger upp träning, rehabilitering och hur kost och motion kan förbättra insulinresistens hos diabetiker”.

Bengt Winblads pris 150 000 kronor

Professor Kaj Blennow, professor vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Göteborgs universitet samt överläkare och chef för Neurokemiska Laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tilldelas Bengt Winblads pris 2019, för sina framstående insatser inom Alzheimerforskningen.

Prismotivering: ”Kaj Blennow tilldelas priset för sin mycket omfattande mångåriga translationella forskning kring demenssjukdomar. Kaj Blennow har genom sitt systematiska och långsiktiga arbete gett mycket viktiga bidrag till en ökad förståelse kring de mekanismer som medverkar i utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Inte minst har han visat hur denna kunskap kan användas för en förbättrad diagnostik, genom identifiering av olika biomarkörer och utveckling av tillförlitliga analysmetoder, som med stor framgång använts både i forskning och i klinisk verksamhet”.

Ingvarpriset 30 000 kronor och SLS 200-års medalj i brons

Professor emerita Lil Träskman Bendz vid Lunds universitet belönas med Ingvarpriset för sina betydelsefulla insatser inom suicidforskning.

Prismotivering: Lil Träskman Bendz arbete har visat hur viktig klinisk forskning är, både för långsiktig kunskapsutveckling, men också för kvaliteten i vården av psykiatriska patienter. I Lund blev hon ansvarig för en nystartad vårdavdelning som var specialiserad på patienter med hög suicidrisk och där utredning, behandling och forskning gick hand i hand. Det material som kunde insamlas från avdelningen har givit upphov till ett flertal betydelsefulla studier och ligger fortfarande till grund för aktuella publikationer.

Lil Träskman Bendz huvudsakliga arbetsfält har varit suicidforskning, och inom detta område har hon blivit känd över hela världen. Hennes forskning har gett upphov till ett stort antal studier som undersökt samband mellan immunförsvaret, biologiska stressystem och markörer, t.ex. monoaminer, peptider och HPA-axelns koppling till affektiva sjukdomar och suicidalitet. Hennes forskning och förhållningssätt återspeglas i många av de grundläggande färdigheter unga psykiatrer idag tränas i: strukturerade suicidriskbedömningar, nära uppföljning och ett gott omvårdnadsarbete i samråd med patienten.

Under hela sitt yrkesliv har Lil Träskman Bendz haft patientens bästa för ögonen och framhållit att det är för dem vi arbetar. Hon har även visat på vikten av att se anhöriga. Hon var med och startade brukarföreningen Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) och Södra nätverket för suicidprevention. Samarbete, ett etiskt förhållningssätt, respektfullt bemötande och kunskap är hennes ledord".

Läs pressmeddelande

 

Ellis och Ivar Janzons pris 70 000 kr

Professor emeritus Berndt Stenberg och Chris Anderson belönas med Ellis och Ivar Janzons pris 2019.

Professor emeritus Berndt Stenberg, Avdelningen för medicin, Dermatologi och venereologi Hudkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå:

”för hans långvariga forskning och pionjärarbete gällande inomhusmiljö och bildskärmsarbete”

Professor emeritus Chris Anderson, Avdelningen för dermatologi, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) Hudkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping:

”för hans innovativa och tvärvetenskapliga forskning inom hudfysiologi och mikrodialys med frågeställningar inom hudbarriär, hudreaktivitet och psoriasis.

Läs pressmeddelande

 

Oscar Medins pris 25 000 kronor

Senior professor Åke Lernmark, Lunds universitet belönas med Oscar Medins pris och 25 000 kronor.

Motivering:
”Åke Lernmark belönas för sina epokgörande insatser för förståelsen av patogenesen vid autoimmun (typ 1) diabetes hos barn. Han har kartlagt den immunologiska och genetiska bakgrunden till sjukdomen, och även visat på viktiga kopplingar till patogenesen vid andra autoimmuna sjukdomar hos barn som exempelvis celiaki.”

Reuterskiölds pris 40 000 kronor

Svenska Läkaresällskapet belönar professor Lisa Rydén vid Lunds universitet med Reuterskiölds pris 2019 och 40 000 kronor.

Motivering: ”Lisa Rydén, får priset för hennes långsiktiga och värdefulla studier för att ta fram prognostiska och prediktiva markörer vid bröstcancer, samt för hennes insatser för kvalitetsförbättring av bröstcancerkirurgin i Sverige.”

Lennmalms pris 25 000 kronor och Lennmalms medalj i silver

Hannes Lindahl, Syed Rahman och Lisa Mather vid Karolinska Institutet, delar på Lennmalms pris 2019.

Priset har till ändamål att främja yngre forskares förtjänstfulla arbeten över ämnen tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområde. I år delas priset av tre forskare, en inom det neurologiska forskningsområdet samt två inom det försäkringsmedicinska forskningsområdet.

INOM NEUROLOGI:

Post doc Hannes Lindahl, Neuroimmunologiska enheten, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Motivering: "Hannes Lindahl har funktionellt utrett mekanismen för en genetisk association till IL22receptor II vid multipel skleros. Avhandlingen har titeln: ”Interleukin-22 binding protein in multiple sclerosis and experimental inflammation models”.

INOM FÖRSÄKRINGSMEDICIN

Post doc Syed Rahman, Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Motivering: "För hans gedigna arbete för att få kunskap om situation för personer som fått sjuk- eller aktivitetsersättning (SA) (tidigare kallat förtidspension) i psykiska diagnoser med fokus på ’common mental disorders’. Han har studerat detta i populationsbaserade kohorter med data för samtliga personer med sådan SA, inte ett urval, baserat på rikstäckande mikrodata för hela populationen i arbetsför ålder i Sverige. Han har bl.a. studerat morbiditet före och efter beslut om SA samt betydelsen av regelförändringar i socialförsäkringen, kunskap som det finns stort behov av i Sverige idag. Doktorsavhandlingen har titeln “Disability pension due to common mental disorders - subsequent psychiatric morbidity and suicidal behavior”.

Post doc Lisa Mather, Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Motivering: "För hennes arbete om utbrändhet och sjukfrånvaro i psykiska diagnoser; ett område av stor vikt i Sverige idag. Detta är en av de första avhandlingarna inom det försäkringsmedicinska området, även internationellt, baserade på omfattande tvillingdata (intervju- och registerdata). Hon visade bl.a. att även arv, uppväxtvillkor och familjefaktorer har betydelse för sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. Doktorsavhandlingen har titeln “Burnout and sick leave due to mental disorders: heritability, comorbidity, risk factors and adverse outcomes”.

Alvarengas pris 50 000 kronor

Jonas F Ludvigsson, Martin Neovius, Jonas Söderling, Soffia Gudbjörnsdottir, Ann-Marie Svensson, Stefan Franzén, Olof Stephansson samt Björn Pasternak belönas för

Artikeln: ”Maternal Glycemic Control in Type 1 Diabetes and the Risk of Preterm Birth: A Population-based Cohort Study”

med valspråket: ”Bland kvinnor med diabetes och högt HbA1c finns risk att fostret alltför tidigt gör sin entré”

Läs pressmeddelande

Foto: Jonas F Ludvigsson, Martin Neovius, Jonas Söderling, Soffia Gudbjörnsdottir, Ann-Marie Svensson och Olof Stephansson.

Translationella forskningspriset 100 00 kronor

 

Nikolas Herold, post-doc vid Karolinska Institutet samt verksam som ST-läkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus får Svenska Läkaresällskapets Translationella forskningspris för ansökan: ”Identifiera, karakterisera och upphäva läkemedelsresistens vid akut myeloisk leukemi och andra maligna sjukdomar”.

Bästa vetenskapliga projektansökan 100 000 kronor

Daniel Öhlund, läkare, biträdande lektor, vid Umeå Universitet, Wallenberg centrum för molekylär medicin och Institutionen för strålningsvetenskaper får Svenska Läkaresällskapets pris för bästa vetenskapliga projektansökan: ”Targeting Tumor-Stromal Interactions in Pancreatic Cancer”.

Läs pressmeddelande

Bengt I Lindskogs språkpris 30 000 kronor

Ulla Gerdin belönas med Bengt I Lindskogs språkpris 2019 för sina förtjänstfulla insatser i utveckling av den svenska hälso- och sjukvårdens fackspråk.
Motivering: ”Ulla Gerdin, legitimerad sjuksköterska, har under många år varit en frontfigur i arbetet med korrekt terminologi och vårdat språk i Sveriges hälso- och sjukvård. Utifrån sitt yrke som sjuksköterska har hon haft stor förståelse för verksamhetens behov av konsistent terminologi. När sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut fanns var Ulla initiativtagare till projektet Spriterm som bl.a. gav ut skriften Metoder och principer i terminologiarbetet. Med denna och andra skrifter ledde hon arbetet med ett konsistent medicinskt fackspråk som en grundpelare för välstrukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården. Hon startade den nationella termkonferensen, som varje höst samlade terminologi- och språkintresserade till livliga diskussioner och utbildningstillfällen. När SPRI lades ner flyttade Ulla till Socialstyrelsen, där hon utvecklade en terminologiverksamhet som kommit att ha stor betydelse för det medicinska fackspråket i Sverige. Hon fortsatte att driva termkonferenserna där. Ulla har också genom sitt yrke och sitt terminologiintresse varit aktiv i utvecklingen av omvårdnadsinformatiken nationellt och internationellt”.

Hippokratespriset 10 000 kr samt Clarence Blomquist-medaljen i silver

Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala universitet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets etikpris ”Hippokratespriset 2019” för sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen.

Motivering: ”Fredrik Tamsen belönas för sin okuvliga förmåga att med vetenskaplig stringens genomskåda sin egen arbetsgivares, uppdragsgivares, och ansvarig myndighets (RMV) tillkortakommande när det gäller allvarlig brist på kunskap, erfarenhet och akademisk kompetens för att utveckla trovärdiga och rättssäkra metoder för åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn i Sverige”.

Erna Ebelings pris 35 000 kronor

Professor Peter Thomsen, Avdelningen för biomaterialvetenskap, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet tilldelas Erna Ebelingspris 2019 och belönas med 35 000 kronor.

Motivering: ”Peter Thomsen får priset för framstående forskning inom området biomaterial. Forskningen har ett viktigt fokus på de biologiska processer som sker i gränsytan mellan implantat och celler och är mycket betydelsefull vid framtagningen av nya material för implantat. Thomsen uppmärksammas också för att ha byggt upp en stark forskningsinfrastruktur kring sitt område”.

Prisutdelning äger rum på Medicinteknikdagarna 2-3 oktober, Linköping 2019 och priset delas ut av Svensk medicinteknisk förening.