2021-års priser och pristagare

Tack vare generösa donationer kan SLS årligen dela ut en rad priser för att belöna och uppmuntra god medicinsk forskning. Pristagarna utses genom jurygrupper eller nomineringar av projekt och artiklar.

Jubileumspriset 150 000 kr samt SLS sekelmedalj i silver

Oskar Hansson belönas för sin forskning som bland annat visat på att nya blodmarkörer kan avsevärt förbättra diagnostiken av Alzheimers sjukdom. På sikt kommer detta hjälpa patienter runt världen med att få en riktig diagnos och därmed korrekt behandling och vård.

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Oskar Hansson, professor i neurologi och forskargruppsledare vid klinisk minnesforskning, Lunds universitet samt överläkare på Skånes universitetssjukhus, Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2021. Han belönas med 150 000 kronor samt SLS sekelmedalj i silver.

Pressmeddelande

 

Alvarengas pris 50 000 kr

Svenska Läkaresällskapet belönar artikeln: "Breastfeeding and cortisol in hair in children" med Alvarengas pris 2021.

Bakom studien står en forskargrupp vid Linköpings Universitet bestående av senior professor Johnny Ludvigsson, professor Åshild Faresjö samt professor Tomas Faresjö. Pristagarna belönas med 50 000 kronor.

– Syftet med vår studie var att utvärdera om amning kan ha en inverkan på stressnivån hos barn i skolåldern och den slutsats vi kan dra är att barn som ammas under längre tid har lägre stressnivå många år senare. Det finns anledning att hitta lösningar som underlättar för mödrar att amma sina barn och som går att kombinera med dagens förväntningar från ett modernt arbetsliv, säger senior professor Johnny Ludvigsson.

Pressmeddelande


Hållbarhetspriset 25 000 kr

Peter Bentzer, överläkare och professor i anestesiologi och intensivvård, Lunds universitet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris 2021 och belönas med 25 000 kronor.

– Det är med stor glädje jag mottar årets Hållbarhetspris. Jag hoppas att mitt arbete kan inspirera fler kollegor att verka för minskad klimatpåverkan.  Vi läkare har en viktig roll att fylla i omställningen till en ”grön” sjukvård, det är bara vi som kan identifiera kliniskt likvärdiga alternativ som kan antas ha olika stor klimat- och miljöpåverkan, säger Peter Bentzer.

Pressmeddelande


Berzeliusmedaljen

Anna Blom, professor vid Translationell Medicin, Lunds universitet, belönas med Svenska Läkaresällskapets Berzeliusmedalj i guld 2021 för hennes nyskapande forskning inom medicinsk kemi.

Berzeliusmedaljen i guld delas ut vart tionde år och upprättades 1898 till minnet av Jacob Berzelius, en av Svenska Läkaresällskapets grundare.

– Anna Blom belönas för hennes nyskapande forskning rörande komplementsystemets betydande funktion inte bara för kroppens infektionsförsvar utan också för utveckling av diabetes och autoimmuna sjukdomar, där programmerad celldöd kan spela en avgörande roll, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

Pressmeddelande

 

Ellis & Ivar Janzons pris 70 000 kr

SLS tilldelar Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, Ellis och Ivar Janzons pris 2021.

– Det är fantastiskt roligt att vår forskning uppmärksammas. Det finns en koppling mellan svår psoriasis och hjärt-kärlsjukdom och i vår forskning studerar vi den systemiska inflammationen vid psoriasis för att kunna finna den bästa behandlingen, säger Charlotta Enerbäck.

Pressmeddelande

 

Bengt I Lindskogs språkpris 30 000 kr


Svenska Läkaresällskapet tilldelar Øivind Larsen, Bengt I Lindskogs språkpris 2021, för sina insatser för det medicinska språket och medicinens historia i Norge.

– Øivind Larsen är en av de främsta företrädarna för ett korrekt språk i norsk hälso- och sjukvård där hans djupa historiska kunskaper ger allsidiga perspektiv på språket. Detta gör honom till en värdig mottagare av årets medicinska språkpris, säger Magnus Fogelberg ordförande SLS kommitté för medicinska språkfrågor.

Pressmeddelande

 

Erna Eberlings pris 35 000 kr

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap, Linköpings universitet samt föreståndare för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) tilldelas Erna Ebelings pris 2021 och belönas med 35 000 kronor.

Prisutdelning äger rum på de digitala Medicinteknikdagarna 5-6 oktober 2021 och delas ut av Svensk medicinteknisk förening.

Pressmeddelande

 

Bengt Winblads pris 150 000 kr

Svenska Läkaresällskapet tilldelar Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Bengt Winblads pris 2021.

– Agneta Nordberg är en pionjär inom forskning och tillämpning av kliniska biomarkörer för Alzheimers sjukdom, och är en av Sveriges ledande forskare inom Alzheimers sjukdom och i högsta grad en internationell auktoritet inom området, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

Pressmeddelande

 

Translationella forskningspriset 100 000 kr

Svenska Läkaresällskapets Translationella pris 2021 tilldelas Andreas Edsfeldt, forskare och docent vid institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, samt läkare vid Sektion Hjärtsjukvård, Skånes Universitetssjukhus Malmö.

Andreas Edsfeldt belönas för sin ansökan “Apoptosis and efferocytosis as mechanism of impaired fibrotic tissue repair in diabetes associated vascular complications”.

– Syftet med min forskning är att förstå de bakomliggande biologiska orsakerna som gör att individer med diabetes löper större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Genom att lära oss mer om sjukdomen kan vi också förhoppningsvis finna nya behandlingar och förhindra allvarliga komplikationer till följd av diabetesorsakad åderförkalkning som leder till för tidig död eller nedsatt livskvalitet, säger Andreas Edsfeldt.

Pressmeddelande

 

Bästa vetenskapliga ansökan 100 000 kr

Arvid Guterstam, bitr. lektor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och leg. läkare vid ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset, tilldelas Svenska Läkaresällskapets pris för bästa vetenskapliga ansökan: ”Andras uppmärksamhet representerad som rörelse: Kartläggning av en ny mekanism för social perception av andras uppmärksamhet och dess roll vid autism”.

Autism drabbar 1-2% av befolkningen och är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och en benägenhet att göra saker på ett upprepat sätt.

– Genom att använda avancerade beteendemetoder, hjärnstimulering och hjärnavbildning kommer vårt projekt kartlägga den sociala hjärnans fundamentala principer. Forskningen utgör ett konceptuellt nytt sätt att studera hur låg-nivå sensoriska hjärnmekanismer som visuella rörelse-system hjälper till att konstruera högre sociala modeller. Resultaten kan även ha viktiga kliniska implikationer för autism, avslutar Arvid Guterstam

Pressmeddelande

 

Hippokratespriset 10 000 kr och Claerence Blomquist-medaljen i silver

Stefan Ström, anestesiolog och överläkare på intensivvårdsavdelningen, Västmanlands sjukhus, Västerås tilldelas Svenska Läkaresällskapets Hippokratespris 2021.

Stefan belönas för sitt arbetssätt att se frågor ur ett patientperspektiv, och för sin förmåga att fatta beslut om behandlingsstrategi baserad på medicinetiska principer.

– Med en stark känsla för rätt och fel, och för konsten att kunna föra de svåra samtalen med patienter och närstående, speciellt vid vägs ände, när den pågående vården inte längre gagnar patienten gör Stefan Ström till värdig mottagare av Svenska Läkaresällskapets etikpris ”Hippokratespriset”, säger Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik.

Pressmeddelande

 

Lennmalms pris 25 000 kr samt Lennmalms medalj i silver

Svenska Läkaresällskapet tilldelar Karin Starzmann, Martin Biström och Irene Håkansson Lennmalms pris 2021 och Lennmalms medalj i silver.

Karin Starzmann, doktorand vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet belönas för hennes viktiga försäkringsmedicinska forskning, med fokus på läkares sjukskrivningspraxis.

Martin Biström, doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet belönas för hans unika studier om riskfaktorer för debut av MS, baserade på material samlat via biobanker.

Irene Håkansson, överläkare vid neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköpings universitet, belönas för hennes forskning kring biomarkörer och neuroradiologi vid tidig MS med god uppföljning.

Pressmeddelande

 

Ingvarpriset 35 000 kr samt SLS 200-års medalj i brons

Svenska Läkaresällskapet tilldelar Peter Siesjö, överläkare och adjungerad professor vid neurokirurgiska kliniken i Lund, Ingvarpriset 2021 samt SLS 200-års medalj i brons.

– Syftet med vår forskning är att förbättra prognosen för dem som drabbas av en dödlig form av hjärntumör. I experimentella och påbörjade kliniska studier har vi observerat att antisekretorisk faktor, ett kroppseget protein, tycks förstärka effekten av cellgifter genom mekanismer som är beroende av immunsystemet. Dessa fynd vill vi nu translatera till randomiserade kliniska studier och en fas 1 studie har just avslutats. Vi prövar även att använda antisekretorisk faktor för att minska hjärnsvullnad vid svåra traumatiska hjärnskador i kliniska studier, säger Peter Siesjö.

Pressmeddelande

 

Asklepiospriset för bästa projektarbete 10 000 kr

Läkarstudenten Lovisa Ericsson vid Lunds universitet tilldelas Asklepiospriset för bästa projektarbete 2021.

Pristagaren uppmärksammas för sin forskning kring hur metoden ”AIHDA – analysis of individual heterogeneity and discriminatory accuracy” kan användas för att utveckla folkhälsorapporteringen och har visat detta genom att analysera socioekonomiska skillnader i fysisk aktivitet i Sveriges befolkning.

Pressmeddelande

 

Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel
15 000 kr

Läkarstudenten Jenny Huynh, Linköpings universitet (studieort Jönköping), belönas med Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel 2021.

Artikeln kartlägger skillnader i ålder och kön hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt under covid-19-pandemin.

Pressmeddelande