Tage Sjögrens pris

Belönar ”förtjänstfulla arbeten inom de medicinska radiologiska vetenskaperna”.

Prisfondens stadgar >>

Tidigare års pristagare
1986
Uno Eriksson, Uppsala för hans grundläggande forskning för att utveckla objektiva mätmetoder inom vaskulär radiologi, särskilt för att kvantifiera atherosklerosensförlopp.

1990
Holger Pettersson för forskning med diagnostiska bildgivande metoder för klarläggande av muskuloskelettala och andra blödningskomplikationer vid hemofili.

1994
Pål Svendsen för hans banbrytande insatser inom såväl praktiskt arbete som forskning som gjort att ett ledande centrum i Norden för interventionell neuroradiologi har skapats. Verksamheten har resulterat i att man idag behandlar flera sjukdomar i centrala nervsystemet.

1998
Peter Aspelin för hans omfattande vetenskapliga verksamhet som helt ägnats den diagnostiska radiologin och huvudsakligen berört kontrastmedelsforskning. Denna forskning har varit av såväl grundforskningskaraktär som av klinisk natur och har omfattat såväl klassiska röntgenkontrastmedel som kontrastmedel för magnetresonanstomografi. Hans arbeten har delvis varit banbrytande och han betraktas som en internationell auktoritet inom området.

2002
Håkan Ahlström, Uppsala för hans synnerligen kompetenta arbete med utvecklande av de radiologiska metodernas möjligheter inom onkologin och cardiologin såväl för diagnostik som terapi.

2006
Olle Ekberg för hans banbrytande och extensiva forskningar kring sväljningsakten.

2010  
Ulf Nyman, Trelleborg, för sin forskning inom området användning av kontrastmedel, i första hand för datortomografi. Inom detta område har han presenterat resultat från såväl experimentella som humanstudier, kring såväl kontrastmedelsinducerad njurskada, tillämpning, säkerhet och bildkvalitet i syfte att finna metoder för bästa informationsinnehåll i kombination med lägsta patientrisk. Han har också arbetat fram riktlinjer för kontrastmedelsanvändning och medverkat i utveckling av mjukvara för dosering av kontrastmedel. Han har i sin verksamhet kombinerat djuplodande forskning med praktiska riktlinjer användbara i det dagliga arbetet.

2014
Professor Mikael Hellström, Sahlgrenska akademien, Göteborg.
Motivering: ”för hans betydande insatser inom radiologin där han aktivt infört ny teknologi och producerat vetenskap av hög kvalitet inom såväl experimentell som klinisk forskning. Detta har på ett avgörande sätt förändrat såväl diagnostik, behandling som utfall av sjukdomar inom framför allt bukens organ, hos såväl barn som vuxna”.

2018
Professor Elna-Marie Larsson, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Motivering: Elna-Marie Larsson har på ett unikt sätt inom neuroradiologin kombinerat forskning på neuroradiologiska frågeställningar med användande av alla moderna imaging metoder. Resultaten har lett till stora diagnostiska förbättringar och behandlingsresultat för patienter inom ett brett spektrum av sjukdomar inom nervsystemet. Elna-Maries forskning är i den internationella forskningsfronten och har lett till ett stort antal publikationer och disputationer och har presenterats på kongresser över hela världen.

2022
Professor Katarine Riklund, Umeå Universitet
Motivering: Katrine Riklund belönas för att hon i sin forskning på ett enastående sätt kombinerat sina två specialiteter, radiologi och nuklearmedicin. Katrine har både nationellt och internationell drivit utvecklingen av en ny bildmetodik benämnd ”Hybrid Imaging”. Metoden har utvecklats genom extensiv forskning och kombinerar radiologisk morfologi och nuklearmedicinsk molekylär funktion som bidragit till betydande förbättring och precision av diagnostik och behandling inom ett flertal sjukdomstillstånd. Forskningen har även visat sig vara av stor betydelsefull inom behandlingsuppföljning. Katrine har även under lång tid varit nationellt drivande för att på ett inspirerande sätt sprida etablerad och ny kunskap till nya och erfarna kollegor.