Oscar Medins pris

Priset belönar värdefulla, av inländska ledamöter av Svenska Läkaresällskapet författade arbeten i pediatrik.


Tidigare års pristagare:

1975
Docent Ove Broberger för hans bidrag till kunskapen om juvenila nefropatiter

1979
Lars Åke Hansson prof. Göteborg, för upptäckter rörande  ”Bröstmjölkens infektionsskyddande egenskaper”.

1983
Lars Holmberg, Lund för hans bidrag till kunskaper om olika hemofilisjukdomars patogenes och diagnostik.

1987
Bengt Hagberg, Göteborg för hans epidemiologiska studier över olika neurohandikapp hos barn.

1991
Anita Aperia, Stockholm för hennes såväl kliniska studier som experimentella modeller som ökat förståelsen av njursjukdomar och njurens utveckling med speciell inriktning på celltillväxt och differentiering samt reglering av jontransport vilket bidragit till utvecklingen inom pediatrisk nefrologi.

1995
Hans Forsberg, Stockholm för hans med avancerad neurofysiologisk teknik gjorda eleganta och banbrytande studier över gångmotorikens utveckling och över utvecklingen av handens gripmotorik hos normala barn och barn med cerebrala skador.

1999
Ingemar Kjellmer, Göteborg för hans betydande insatser för utvecklingen av perinatalmedicin genom klinisk och experimentell forskning kring fosterhjärnans utveckling och mekanismer för hjärnskador.

2003
Gunnar Sedin, Uppsala, för hans banbrytande upptäckter rörande nyfödda barns vatten- och värmebalans.

2007
Margareta Eriksson, och Tobias Allander, Stockholm, för sina insatser vid upptäckten år 2005 av ett nytt luftvägsvirus: humant bocavirus.

2011
Hugo Lagercrantz, KI, ”genom mångårig forsk-ning väsentligt har vidgat vår kunskap om det nyfödda barnets hjärna och dess funktion, exem¬plifierat med det nyligen publicerade vetenskapliga arbetet ”resting-state networks in the infant brain”.

2015
Bengt Björkstén, KI. Motivering: Bengt har under en lång följd av år bedrivit barnallergologisk forskning av hög internationell klass. Han får priset för sina arbeten som lyfter fram betydelsen av tarmens mikrobiota för mognaden av immunsystemet och utveckling av tolerans. Bengt har på ett avgörande sätt medverkat till ett paradigmskifte i synen på de mekanismer som leder till uppkomst av allergisk sjukdom hos barn.

2019
Åke Lernmark, Lunds universitet, belönas för sina epokgörande insatser för förståelsen av patogenesen vid autoimmun (typ 1) diabetes hos barn. Han har kartlagt den immunologiska och genetiska bakgrunden till sjukdomen, och även visat på viktiga kopplingar till patogenesen vid andra autoimmuna sjukdomar hos barn som exempelvis celiaki.

2023
Petter Brodin, barnläkare och professor vid Karolinska Institutet:
Petter Brodin disputerade 2011 och har haft en mycket snabb och framgångsrik forskningskarriär där han framför allt intresserat sig för hur immunsystemet utvecklas hos barn, och hur det påverkas av olika miljöfaktorer som mikrobiom, infektioner, vaccin och nutrition. Covid-pandemin har gjort att ämnet kommit extra mycket i fokus.