Inga Sandeborgs pris

Priset belönar framstående vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet.

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.

Nomineringen ska innehålla följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 350 tecken inklusive blanksteg)

Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se  senast den 1 mars.

Tidigare års pristagare

1994
Bengt Winblad för hans internationellt erkända spetsforskning inom demensområdet med banbrytande basala studier för att öka förståelsen för Alzheimers sjukdom. Hans kliniska studier har lagt grunden till fyndet av "The Swedish Mutation" i APP-genen på kromosom 21 i en svensk släkt. Dessa arbeten är idag de mest citerade i världen inom Alzheimerforskningen.


1996
Kaj Blennow för hans internationellt framstående forskning rörande Alzheimers sjukdom, en forskning som omfattar såväl kliniska som biokemiska observationer. Särskilt framhålles de senaste årens insatser rörande kopplingen mellan biologiska markörer och Alzheimers sjukdom.


1998
Lars Lannfelt för hans djuplodande genetiska och molekylärgenetiska studier rörande Alzhaimers sjukdom. Han har i hög grad bidragit till nyupptäckter av mutationer, som ger Alzheimers sjukdom, mutation på både kromosom 21 och kromosom 14 samt nyligen i ett större konsortium varit med att påvisa en mutation som leder till frontallobssdemens. Lars Lannfelt befinner sig i den internationella forskningsfronten i detta område.

2000
Lars Gustafson för hans mångåriga arbete, som på ett mycket väsentligt sätt ökat kunskapen om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Frontallobsdemens har fått en klinisk avgränsning och han har initierat en internationell forskningsprocess.

2002
Agneta Nordberg för hennes basala studier som ledde fram till förståelsen av den kolinerga skadan i Alzheimershjärnan vilket också var grunden för framtagandet av det första läkemedlet mot Alzheimers sjukdom.

2004
Carl-Gerhard Gottfries, som under en mycket framgångsrik karriär ända sedan mitten av 60 talet producerat ett mycket stort antal vetenskapliga artiklar om Alzheimers sjukdom och som med rätta kallas Alzheimerforskningens fader i Sverige.

2006
Ingemar Skoog, Inst för klinisk neurovetenskap, Göteborgs universitet är en internationellt ledande forskare med speciell inriktning på epidemiologi och demenssjukdomar och som gjort viktiga upptäcker inte minst vad gäller betydelsen av vaskulära faktorer vid Alzheimer.

2008
Laura Fratiglioni, KI för hennes Alzheimerforskning med inriktning på klinisk epidemiologi speciellt med fokus på betydelsen av preventiva faktorer som kan förhindra sjukdomsutveckling, och
Lennart Minthon, Universitetssjukhuset MAS för hans nationella och internationella starka position inom forskningsfältet tidig diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom.

2010
Lars-Olof Wahlund, KI för att som psykia-triker och geriatriker erhållit en erkänd nationell position inom morfologisk bildbehandling (imaging) speciellt magnet resonans tomografi (MRI) där han även internationellt deltar i ett stort antal framförallt europeiska nätverk för utvärdering av MRI som tidig diagnostisk markör vid demenssjukdomar, framförallt Alzheimers sjukdom, och
Anders Wallin,SU/Mölndal för att som neurolog fokuserat sin forskning på differential-diagnostiska aspekter rörande demenssjukdomar med speciellt intresse för vaskulära demenssjukdomar och medverkat i utarbetande av klinisk klassifikation av demenssjukdomar såväl på nationell som internationell basis.  

2012
Henrik Zetterberg, Sahlgrenska Akademin. För hans internationellt framstående och mycket aktiva forskning med integrering av grundvetenskapliga, genetiska och kliniskt neurokemiska studier av sjukdomsmekanismer vid Alzheimers sjukdom.

2014
Docent Oskar Hansson, Lunds universitet, får priset med motiveringen: ”för hans internationellt mycket uppmärksammade kliniska forskning om de molekylära sjukdomsmekanismer i den mycket tidiga fasen av Alzheimers sjukdom, där resultaten bidragit till grunden för moderna kliniska diagnostiska kriterier samt utformning av läkemedelsstudier”.

2016
Priset delas av två forskare:
Professor Elisabet Londos, Lunds Universitet, Malmö.
Motivering: ”Elisabet Londos har framgångsrikt gett sjukdomen Lewy body-demens ett ansikte”.
Professor Anders Wimo, Karolinska Institutet, Stockholm, Bergsjö vårdcentral, Bergsjö.
Motivering: ”för hans framstående hälsoekonomiska studier rörande förekomst och kostnader av demenssjukdomar i världen.”

2018
Professor Miia Kivipelto, Klinisk geriatrisk epidemiologi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Miia Kivipelto belönas ”för hennes högst betydande forskning kring riskfaktorer för utveckling av Alzheimers sjukdom och för hennes banbrytande studier av hur förändrade levnadsvanor kan påverka risken att utveckla sjukdomen".
och
Professor Martin Ingelsson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Rudbecklaboratoriet, Uppsala. Martin Ingelsson belönas ”för hans internationellt uppmärksammade forskning där han mycket framgångsrikt kombinerar kliniska och prekliniska studier för en ökad förståelse av Alzheimers sjukdom".

2020
Professor/överläkare Maria Eriksdotter, Sektionen för klinisk geriatrik, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Maria Eriksdotter belönas "för hennes framgångsrika forskning om cellterapi med tillväxtfaktorn nerve growth factor (NGF) vilken har en potential att optimera nervcellskopplingar till det kolinerga systemet, liksom utvecklingen av SweDem, det stora svenska kvalitetsregistret med målet att förbättra demensvården i landet". 
och
Niklas Mattsson Carlgren, universitetslektor vid Klinisk minnesforskning, Lunds universitet. Niklas Mattsson Carlgren belönas för hans "framstående kliniska forskning om sjukdomsmekanismerna vid Alzheimers sjukdom, omfattande både hjärnavbildning (PET och MRI) och proteinbiomarkörer i blod och likvor, vilken lett till nydanande kunskap om betydelsen av amyloid och tau patologi för progress av neurodegeneration och utveckling av kliniska symptom".

2022
Sebastian Palmqvist, lektor, docent och överläkare, enheten för klinisk minnesforskning, Lunds Universitet, Minnesmottagningen, Skånes Universitetssjukhus. Sebastian Palmqvist får priset med motiveringen: "Den forskning som Sebastian Palmqvist bedriver fokuserar på att förbättra och förenkla diagnostiken kring Alzheimers sjukdom. Genom att utveckla och implementera nya kognitiva test och blodanalyser som avspeglar ansamling av betaamyloid är förhoppningen att fler patienter får en korrekt diagnos i ett tidigare skede vid misstänkt Alzheimers sjukdom. Palmqvist belönas för en bred och gedigen vetenskaplig produktion avseende diagnostiska test för Alzheimers sjukdom och hans forskning har publicerats i en rad välrenommerade internationella tidskrifter."