Hippokratespriset och Clarence Blomquist-medaljen i silver

Priset tilldelas den som har en etisk medvetenhet, är kliniskt verksam och aktiv i undervisning samt en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Det delas ut av Svenska Läkaresällskapet sedan 2003. Udda år går priset till en man. Känner du någon läkare som passar in på de här kriterierna? Mejla personens namn, ditt eget namn och kontaktuppgifter (till båda) samt kontaktuppgifter på en referens. Priset och Clarence Blomquist-medaljen i silver, delas ut efter förslag från SLS Delegation för medicinsk etik.
Välkommen med förslag till mottagare av priset senast den 15 maj!
Mer information: priser@sls.se

Tidigare års pristagare:

2023
Per Melander, allmänläkare i Ljusdal samt chefläkare i Region Gävleborg, belönas för sitt enträgna arbete med att förbättra vården för de allra sjukaste på SÄBO (särskilt boende för äldre) och i hemsjukvården, före, under och efter covid-pandemin.
"Per Melander belönas med Hippokratespriset för sin förmåga att alltid sätta patienten i centrum. Han är ett föredöme vad gäller att se till att de svåra samtalen med patienter sker i tid, och med stor respekt för situationen, patienten och anhöriga. Både på vårdcentralen och som chefläkare har han ökat medvetenheten om svårigheter och möjligheter när det gäller vård av multisjuka sköra äldre och vikten av att dessa patienter prioriteras."

2022
Emma Holmbom, överläkare, Centrum för obstetrik och gynekologi Skellefteå.
"Emma Holmbom belönas för att hon med ett stort engagemang lyft sårbara patientgrupper inom obstetrik och gynekologi som har ett stort behov av vård och omsorg som kräver en helhetssyn. Särskilt fokus ges gravida kvinnor som på grund av social och eller psykisk problematik är utsatta och som befinner sig i en livssituation som ger sämre förutsättningar för graviditeten, förlossningen och tiden efter förlossningen."

2021
Stefan Ström, anestesiolog och överläkare på intensivvårdsavdelningen, Västmanlands sjukhus, Västerås
"Stefan Ström, praktiskt arbetande anestesiolog och IVA-läkare i Västerås, tilldelas årets Hippokratespris för sitt grundmurade arbetssätt att se frågor ur ett patientperspektiv, och präglad av eftertanke kunna fatta beslut om behandlingsstrategi baserad på medicinetiska principer. Han har en stark känsla för rätt och fel, och kan konsten att föra de svåra samtalen med patienter och närstående, speciellt vid vägs ände, det vill säga när den pågående vården inte längre gagnar patienten, vid den så kallade brytpunkten, där kurativ vård bör övergå till palliativ vård.
Stefan är noggrann, uthållig, törs stå för sina åsikter och beslut. Han är ett föredöme när det gäller att inkludera alla kategorier av vårdande personal i de uppkomna frågeställningarna och han är en etisk mentor, inte bara för yngre kollegor på den egna kliniken, utan åtnjuter ett stort förtroende både i region Västmanland och i Intensivvårdssverige. Stefan är en av medlemmarna i det vårdetiska rådet inom Region Västmanland och var en av medförfattarna till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds första behandlingsriktlinje om att avstå och avbryta intensivvård.
Stefan Ströms medicinska gärning kan sammanfattas som god intensivvård, baserad på patientens egna önskemål samt på en humanitär grund, vilket gör honom till en värdig mottagare av årets Hippokratespris."

2020
Åsa Warnolf, specialist i urologi, Skånes universitetssjukhus
"Hippokratespriset går i år till Åsa Warnolf för hennes etiska engagemang och hennes etiska röst i den kliniska vardagen. Hon bidrar i sin verksamhet med ett etiskt fundament som kollegor och patienter har nytta av, och hon påminner sina kollegor om vikten att i vardagen styra efter en etisk kompass när verksamheten tenderar att bli alltför produktionsinriktad och mekanisk gentemot patienter och medarbetare. Utan behov av att lyfta fram sig själv tar hon långsamt plats, och vågar säga emot när det behövs. Hon personifierar på så vis det etiska samvete sjukvården så väl behöver."

2019
Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor, Uppsala universitet
"Fredrik Tamsen belönas för sin okuvliga förmåga att med vetenskaplig stringens genomskåda sin egen arbetsgivares, uppdragsgivares, och ansvarig myndighets (RMV) tillkortakommande när det gäller allvarlig brist på kunskap, erfarenhet och akademisk kompetens för att utveckla trovärdiga och rättssäkra metoder för åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn i Sverige".


2018
Anna Sarkadi, professor i socialmedicin i Uppsala
Anna Sarkadis ”läkargärning är ett föredöme i hur professionsetik uttrycks från det enskilda patientmötet till övergripande samhällsåtgärder”.I motiveringen står det också att Anna Sarkadi ”alltsedan studietiden uppvisat mod, kraft, integritet och tydligt etiskt förhållningssätt i klinik, utbildning, undervisning och forskning”. Hon menar dock att ett etiskt förhållningssätt inte är något statiskt och givet.
– Det är en aktiv och livslång process som kräver ständig egen reflektion och eget ifrågasättande, säger Anna Sarkadi.


2017
Rolf Ahlzén, Karlstad
”Genom långvarigt engagemang och idogt arbete för de etiska frågorna i hälso- och sjukvården är han en förebild för många. Han har stimulerat till debatt, utbildning ch samtal mellan kollegor för att väcka intresse för frågorna i olika sammanhang. Rolf Ahlzén får prist för sina breda insatser inom etik och medicinska värdefrågor i forskning, utbildning och praktik – det vill säga hela vägen från att tänka till att göra”.


2016
Överläkare Viveka Frykman Kull, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
"För sin förmåga att ständigt lyfta vardagsetiska frågeställningar och uppmuntra till diskussioner med medicinetisk bäring, kollegor emellan liksom i patientmöten.
– Viveka har ett långvarigt engagemang i etiska ronder och är mycket uppskattad bland yngre kollegor för sina utbildningsinsatser i medicinsk etik på hemkliniken, framförallt vad det gäller etiska aspekter på livsuppehållande behandling, säger Mårten Rosenqvist, professor och överläkare vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus."


2015
Valdemar Erling, överläkare vid Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, fick Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset, 2015 för sitt gedigna och uppskattade arbete med både strukturell, och vardagsnära etik. "Valdemar Erling har varit drivande i att patientcentrerad vård lyfts till en ny nivå i och med införandet av ett nytt rondsystem vid Kungälvs medicinklinik, som innebär att patienten möter hela vårdteamet i ett enskilt rum" lyder en del av motiveringen.


2014
Mia Furebring, Uppsala Kristianstad
Motivering: Mia Furebring får priset för att hon ”i sin läkargärning integrerar medicinsk specialistkompetens med ett omfattande engagemang för etiska frågor”.
Hon sätter alltid patientens bästa och integritet i centrum i samråd med de anhöriga inför svåra beslut som livsuppehållande åtgärder vid obotliga sjukdomstillstånd eller återupplivning vid hjärtstillestånd. Genom utbildningsdagar, etikronder och etikseminarier för klinikens medarbetare tar hon regelbundet initiativ till att kunskapen och diskussionerna inom detta svåra område utvecklas.
Med sin vilja att förmedla kunskap och stimulera till diskussion kring svåra etiska frågeställningar bidrar Mia Furebring i mycket hög grad till att den etiska diskussionen på kliniken hålls levande och aktuell.


2013
Thomas Nolin, Kristianstad
Prismotivering: Thomas Nolin är ett föredöme i sitt arbete som narkosläkare. Han har undersökt de mest centrala existentiella problemen i intensivvården och bidragit till ett system för reflektion och dokumentation av livsavgörande vårdbeslut, som med utgångspunkt från hans egen avdelning kommit att bli nationella riktlinjer. Thomas Nolin har därigenom avsevärt förbättrat den etiska medvetenheten i intensivvården som bygger på en tydlig respekt för den enskilde patienten, oaktat dennes förmåga att göra sin röst hörd.

 
2012
Astrid Seeberger, universitetslektor,överläkare, författare, Karolinska institutet, Stockholm
Prismotivering: Hon får priset "för sin viktiga etiska gärning. Hon har sedan många år på ett tydligt sätt lyft fram betydelsen och värdet av etiska frågor i såväl sjukvårdens vardag somi undervisningen av läkarstudenter. Astrid Seeberger omsätter etik i sitt praktiska arbete på ett utomordentligt sätt och hämtar exempel ur den kliniska vardagen.I sitt författarskap värnar hon särskilt det humanistiska synsättet inom sjukvården".
 
 
2011
Bengt Hofverberg, Färila, Hälsingland.
Prismotivering: Bengt Hofverberg arbetar som familjeläkare i Färila och allt hans arbete genomsyras av ett etiskt tänkande. Han tar alltid in etiska aspekter i sitt möte med patienten, kollegor och övrig personal. Patienter känner sig alltid väl bemötta och lyssnade på och han ser till helheten i sitt möte med patienten. När han handleder AT- och ST-läkare finns alltid etiska frågor med och även, då han deltar som föreläsare i AT-undervisning, tar han upp etik till diskussion. Färila är, trots sin placering långt från AT-orten, en attraktiv placering för AT-läkare tack vare Bengts fenomenala handledning med helhet, etik och närvaro i fokus.