Erna Ebelings pris

Främjar forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Priset har till ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Prismottagare utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik, (Svensk Medicinteknisk Förening - MTF), och fastställs av SLS nämnd.

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.

Nomineringen ska innehålla följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 350 tecken inklusive blanksteg)
CV på den nominerade
Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se senast den 1 mars.

Mall för nominering

Tidigare års pristagare

1989
Mats-Erik Nygårds, Borlänge "för hans arbete inom området datortolkning av EKG speciellt i samband med övervakning och långtidsregistrering".

1990
Bertil Hök, för "Ett mycket betydande och angeläget forsknings- och utvecklingsarbete inom området medicinska givare, speciellt med fiberoptisk och mikromekanisk teknik".

1991
Lars Eriksson, Karolinska Institutet och Christian Bohm, Stockholms universitet, för "en avgörande betydelse för införandet av positronemissionstomografi (PET) i Sverige samt för banbrytande utvecklingsarbete inom PET tekniken".  

1992
Sören Mattsson, för "ett betydande forskningsarbete rörande strålning och radioaktiva ämnen i människan och hennes omgivning samt för ett angeläget utvecklingsarbete för framtagandet av nya mät- och diagnostikmetoder för radioaktiva spårämnen och röntgenstrålning".

1993
Olav Nordli "för att han genom ett betydelsefullt tekniskt utvecklingsarbete bidragit till forskningen för cell- och elektrofysiologi och därigenom högst markant ökat förståelsen för de molekylära mekanismer som reglerar den insulin producerande cellens stimulerings-sekretionskoppling.

1994
Ingemar Lundström "för hans internationellt framträdande forskning dels inom biosensorer och kemiska sensorer med medicinska tillämpningar där helt nya principer har exploaterats och dels för grundläggande arbeten inom biokompatibilitet."

1995
Rolf Johansson, Lund ”för framstående bidrag till utveckling av nya analysmetoder i studiet av den mänskliga balansförmågan genom applikation och utveckling av systemanalys och robotik.”

1996
Leif Sörnmo, Lund ”för framstående bidrag till utveckling inom området medicinsk signalbehandling med speciell inriktning mot kardiologiska signaler inklusive ekokardiografisk bildanalys.

1997
Per Ask, för framstående vetenskapliga bidrag inom området fysiologisk mätteknik.

1998
Dan Loyd för hans forskning förande biofluidflöden samt värmetransport i vävnad tillämpad på hypertermibehandling.

1999
Kjell Hansson Mild för hans framgångsrika forskning rörande elektromagnetiska fält och dess inverkan på biologiska system samt hans engagemang i debatten om fältens eventuella hälsoeffekter.

2000
Hans Knutsson för hans utveckling av generiska tekniker för bildbehandling, tekniker som är av mycket hög internationell klass.

2001
Olle Pahlm för hans framgångsrika utvecklingsarbete inom datorstödd EKG-analys.

2002
Gunnar Sedin, Uppsala för hans bidrag till utveckling av nya mät- och övervakningsprinciper inom neonatal intensivvård.

2003
Stefan Andersson-Engels, Lunds Tekniska Högskola, för hans framgångsrika forskning rörande användningen av laserspektroskopi för diagnostik av patologiska vävnadstillstånd samt hans utveckling av metoder för behandling av bl a hudtumörer med fotodynamisk terapi.

2004
Hans Åhlfeldt, Linköping för hans starka forskningsinsatser inom området medicinsk informatik speciellt beträffande medicinska terminologisystem, medicinsk systemstruktur och vårddokumentation.

2005
Gudrun Alm Carlsson, Linköping för "hennes framstående insatser inom medicinsk strålningsdosimetri.

2006
Thomas Laurell, Lunds tekniska högskola för ”hans framstående forskning inom mikroteknologi och mikrofluidik inriktad mot medicinsk teknik.

2007
Sune Svanberg, Lund för hans ”internationellt framträdande forskning inom laserfysik, speciellt tillämpning av laserspektroskopi inom medicinsk teknik”.

2008
Olof Lindahl, Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF), Luleå tekniska universitet och Umeå universitet för hans ”högklassiga forskningsinsatser inom medicinsk teknik, hans om-fattande entreprenöriella verksamhet inom området samt för att han har haft huvudansvaret att bygga upp en stark och framgångsrik forsknings- och innovationsmiljö inom ramen för CMTF.

2009
Hans Hertz, Tillämpad fysik, KTH för hans framstående forskningsinsatser inom medicinsk teknik. Hans arbetar bl.a. med nya röntgenkällor med extremet litet fokus vilket ger möjlighet till bilder med mycket hög upplösning.

2010
Freddy Ståhlberg, Medicinsk strålningsfysik, Lunds Universitet för hans framstående forskningsinsatser inom medicinsk MR-teknik.

2011
Bo Håkansson, Chalmers Tekniska Högskola, för hans framstående insatser inom området benförankrade hörapparater inte minst vad gäller hans entreprenöriella verksamhet. Hans forskning ligger till grund för flera företag inom området, företag som idag har en imponerande internationell position.

2012
Lars-Åke Brodin, Avdelningen för medicinsk teknik, Skolan för teknik och hälsa, KTH. Priset motiveras av hans framstående insatser inom forskning gällande tekniska metoder för hjärt- och kärldiagnostik. Priskommittén vill också ge erkännande till hans framgångsrika entreprenöriella verksamhet inom området.

2013
Karin Wårdell, för hennes viktiga forskningsinsatser gällande utveckling av metoder för att studera perifer mikrocirkulation samt hennes framstående
arbeten inom forskningsområdet neuroteknik.
Speciellt uppmärksammas också den höga kliniska relevansen och
hennes insatser för kliniskt nyttiggörande av resultaten.

2014
Mats Danielsson,  Medicinsk bildfysik, Kungliga Tekniska Högskolan.
Priset motiveras av hans banbrytande insatser vad gäller nya detektorer för radiologisk avbildning. Han kombinerar en mycket stark vetenskapig verksamhet med entreprenöriell verksamhet. Hans forskning har varit till stor nytta för patienter genom att hög bildkvalitet har kunnat kombineras med låg patientdos. Ett viktigt resultat är att forskningen har resulterat i ett nytt framgångsrikt företag.

2015
Göran Stemme, KTH Stockholm
Priset motiveras av hans framstående insatser vad gäller forskning och innovation kring medicinska sensorer. Hans verksamhet har givit resultat som varit till stor gagn för näringsliv och sjukvård.

2016
Stig Steen, Lunds Universitet
Priset motiveras av hans framstående insatser vad gäller forskning och innovation inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad vital i samband med transplantation. Hans verksamhet har resultaterat i stora framsteg i sjukvården och inom näringslivet bidragit med nya produkter och företag.

2017
Anders Eklund, Institutionen för stålningsvetenskaper och medicinsk teknik, Umeå Universitet och Centrum för medicinsk teknik och stålningsfysik (CMTS), Västerbottens läns landsting.
Anders Eklund får priset för sin framstående forskning och viktiga innovationer gällande fysiologiska tryck och flöden främst inom ögonområdet och inom det centrala nervsystemet. Uppmärksammas bör att den högklassiga forskningen har haft stor patientnytta och resulterat i nya produkter och företag.

2018
Maria Lindén är professor i hälsoteknik med inriktning mot medicintekniska sensorsystem vid Mälardalens högskola (MDH). Maria Lindéns forskningsfokus ligger inom bärbara sensorsystem för övervakning av fysiologiska data som puls, EKG, andning, rörelse och temperatur. Hon har varit drivande i att skapa den tvärvetenskapliga forskningssatsningen Arenan för hälso- och välfärdsteknik. Maria Lindén tilldelas priset för hennes starka forskning inom bärbara medicintekniska sensorsystem, hennes engagemang och nyttiggörande av hälsotekniska applikationer, för hennes förmåga att bygga allianser mellan akademi och industri riktat mot medicintekniska tillämpningar, samt för hennes djupa engagemang i MTF.

2019
Professor Peter Thomsen, Avdelningen för biomaterialvetenskap, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.
Peter Thomsen får priset för framstående forskning inom området biomaterial. Forskningen har ett viktigt fokus på de biologiska processer som sker i gränsytan mellan implantat och celler och är mycket betydelsefull vid framtagningen av nya material för implantat. Thomsen uppmärksammas också för att ha byggt upp en stark forskningsinfrastruktur kring sitt område.

2020
Professor Kaj Lindecrantz, Kungliga tekniska högskolan, Karolinska Institutet, Högskolan i Borås
och
Professor Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers tekniska högskola tilldelas Erna Ebeling pris 2020 för deras framstående gemensamma insatser inom telemedicin och bearbetning av fysiologiska signaler.

2021
Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap, Linköpings universitet samt föreståndare för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV).
Anders Persson belönas för framstående forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinskbildvetenskap och visualisering med kliniska tillämpningar inom bland annat kardiologi och virtuell obduktion. Han har även initierat och drivit en rad samarbeten med medicinteknisk industri samt lett och vidareutvecklat Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering vid Linköpings universitet.

2022
Matts Karlsson, vicerektor för forskning, professor, Linköpings universitet.
Matts Karlsson belönas för sina framstående insatser att klarlägga hur blodet strömmar i hjärtat och de större kärlen genom att kombinera utveckling av avancerade strömningsmodeller med användning av nya metoder för mätning med MR/CT. Hans forskning har lett till att man idag kan börja simulera resultaten av olika interventioner, t ex olika typer av hjärtklaffar optimerade för den enskilda patienten.

2023
Urban Wiklund, docent i medicinsk teknik och adj. professor, inriktning mot signalanalys av biologiska signaler. Forsknings- och utvecklingsresurs vid Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.
Urban Wiklund belönas för hans framstående insatser inom medicinsk teknik och starka stöd till den medicinska forskningen. Hans forskning handlar främst om att utveckla matematiska metoder för att analysera medicinska signaler, inte minst med avseende på hjärtfrekvensvariabilitet. Metoderna har varit till stor nytta i ett betydande antal kliniska studier.